30. Zastupitelstvo Ústeckého kraje - 22.06.2020


01. Zahájení, určení zapisovatelů

Materiál: Není písemný podklad

02. Schválení návrhové a volební komise

Materiál: Není písemný podklad

03. Volba ověřovatelů

Materiál: Není písemný podklad

04. Schválení programu

Materiál: Není písemný podklad

05. Pravidelné body

Materiál: 05.1. Projednání námitek k zápisu a usnesení z minulého Zastupitelstva Ústeckého kraje
Materiál: 05.2. Kontrola plnění usnesení
Příloha: bod 5.2 priloha 1.pdf
Příloha: bod 5.2 priloha 2.pdf
Materiál: 05.3. Zpráva o činnosti Rady Ústeckého kraje
Příloha: bod 5.3 priloha 1.pdf
Příloha: bod 5.3 priloha 2.pdf
Příloha: bod 5.3 priloha 3.pdf
Příloha: bod 5.3 priloha 4.pdf
Příloha: bod 5.3 priloha 5.pdf
Příloha: bod 5.3 priloha 6.pdf
Příloha: bod 5.3 priloha 7.pdf
Příloha: bod 5.3 priloha 8.pdf
Materiál: 05.4. Zpráva ředitele o činnosti Krajského úřadu Ústeckého kraje
Příloha: bod 5.4 priloha 1.PDF

06. Blok hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka – KH

Materiál: 06.1. Souhrnná zpráva o postupu Ústeckého kraje – koronavirová pandemie
Příloha: bod 6.1 priloha 1.pdf
Příloha: bod 6.1 priloha 2.pdf
Příloha: bod 6.1 priloha 3.pdf
Materiál: 06.2. Cena hejtmana Ústeckého kraje za rok 2019
Příloha: bod 6.2 priloha 1.pdf
Příloha: bod 6.2 priloha 2.pdf
Materiál: 06.3. Roční zpráva o stavu požární ochrany za rok 2019 v Ústeckém kraji
Příloha: bod 6.3 priloha 1.pdf
Materiál: 06.4. Zpráva o bezpečnostní situaci v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti na území Ústeckého kraje za rok 2019 ve srovnání se stejným obdobím roku 2018
Příloha: bod 6.4 priloha 1.pdf
Materiál: 06.5. Program na podporu JSDHO a ostatních složek IZS 2019 - žádost o změnu termínu
Příloha: Bod 6.5 Priloha 1.pdf
Příloha: Bod 6.5 Priloha 2.pdf
Příloha: Bod 6.5 Priloha 3.pdf
Příloha: Bod 6.5 Priloha 4.pdf
Příloha: Bod 6.5 Priloha 5.pdf
Příloha: Bod 6.5 Priloha 6.pdf
Materiál: 06.6. Dary složkám Integrovaného záchranného systému na území Ústeckého kraje na rok 2020
Příloha: bod 6.6 priloha 1.pdf
Příloha: bod 6.6 priloha 2.pdf
Materiál: 06.7. Poskytnutí finančních dotací z Programu 2020 na podporu nové techniky, výstavby požárních zbrojnic pro jednotky SDH a podporu spolků a veřejně prospěšných organizací působících na poli požární ochrany, ochrany obyvatelstva a ostatních složek IZS dle zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, z rozpočtu Ústeckého kraje
Příloha: bod 6.7 priloha 1.pdf
Příloha: bod 6.7 priloha 2.pdf
Příloha: bod 6.7 priloha 3.pdf
Příloha: bod 6.7 priloha 4.pdf
Materiál: 06.8. Změny v rámci poskytnutých dotací z Fondu Ústeckého kraje v rámci programu Rodinné stříbro Ústeckého kraje 2020
Příloha: bod 6.8 priloha 1.pdf
Materiál: 06.9. Poskytnutí individuálních finančních dotací z rozpočtu odboru kancelář hetmana
Příloha: bod 6.9 priloha 1.pdf
Materiál: 06.10. Poskytnutí finanční dotace z Fondu Ústeckého kraje v rámci spolupráce s UJEP - PORTABO
Příloha: bod 6.10 priloha 1.pdf
Příloha: bod 6.10 priloha 2.pdf
Materiál: 06.11. Memorandum o vzájemné spolupráci v oblasti rekultivací a revitalizací v Ústeckém kraji
Příloha: bod 6.11 priloha 1.pdf
Materiál: 06.12. Změny v oblasti poskytnutých dotací z Fondu Ústeckého kraje v rámci spolupráce Ústeckého kraje s UJEP 2020
Příloha: bod 6.12 priloha 1.pdf
Příloha: bod 6.12 priloha 2.pdf
Materiál: 06.13. Schválení Dodatku č. 1 k Darovací smlouvě č. 19/SML2113/DSP/KH uzavřené mezi Ústeckým krajem a Krajským ředitelstvím Policie Ústeckého kraje
Příloha: bod 6.13 priloha 1.pdf
Příloha: bod 6.13 priloha 2.pdf
Příloha: bod 6.13 priloha 3.pdf
Materiál: 06.14. Čerpání prostředků z Fondu pro mimořádné události ÚK – Prvotní náklady ORP
Příloha: bod 6.14 priloha 1.pdf
Příloha: bod 6.14 priloha 2.pdf
Materiál: 06.15. Čerpání prostředků z FMU - humanitární pomoc městu Vejprty, požár v Domově pro osoby se zdravotním postižením Kavkaz – dodatek ke smlouvě
Příloha: bod 6.15 priloha 1.pdf
Příloha: bod 6.15 priloha 2 .pdf

07. Blok hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka – LP

Materiál: 07.1. Volba přísedících Krajského soudu v Ústí nad Labem
Příloha: bod 7.1 priloha 1.pdf

08. Blok hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka – INF

Materiál: 08.1. Datové centrum Ústeckého kraje
Příloha: bod 8.1 priloha 1.pdf
Příloha: bod 8.1 priloha 2.pdf
Příloha: bod 8.1 priloha 3.pdf
Příloha: bod 8.1 priloha 4.PDF
Příloha: bod 8.1 priloha 5.pdf
Příloha: bod 8.1 priloha 6.pdf
Příloha: bod 8.1 priloha 7.pdf
Příloha: bod 8.1 priloha 8.pdf

09. Blok hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka – Ostatní

Materiál: 09.1. 2. aktualizace Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje (2aZÚR ÚK)
Příloha: Bod 9.1 priloha 1.pdf
Příloha: Bod 9.1 priloha 2.pdf
Příloha: Bod 9.1 priloha 3.pdf
Příloha: Bod 9.1 priloha 4.pdf
Příloha: Bod 9.1 priloha 5.pdf
Příloha: Bod 9.1 priloha 6.pdf
Příloha: Bod 9.1 priloha 7.pdf
Příloha: Bod 9.1 priloha 8.pdf
Příloha: Bod 9.1 priloha 9.pdf
Příloha: Bod 9.1 priloha 10.pdf
Příloha: Bod 9.1 priloha 11.pdf
Příloha: Bod 9.1 priloha 12.pdf
Příloha: Bod 9.1 priloha 13.pdf
Příloha: Bod 9.1 priloha 14.pdf
Příloha: Bod 9.1 priloha 15.pdf
Příloha: Bod 9.1 priloha 16.pdf
Příloha: Bod 9.1 priloha 17.pdf
Příloha: Bod 9.1 priloha 18.pdf
Materiál: 09.2. SPZ Triangle – prodej plochy ve Staňkovickém rozptylu potenciálnímu investorovi
Příloha: bod 9.2 priloha 1.pdf
Příloha: bod 9.2 priloha 2.pdf
Příloha: bod 9.2 priloha 3.pdf
Příloha: bod 9.2 priloha 4.pdf
Příloha: bod 9.2 priloha 5.pdf
Příloha: bod 9.2 priloha 6.pdf
Příloha: bod 9.2 priloha 7.pdf
Příloha: bod 9.2 priloha 8.pdf
Příloha: bod 9.2 priloha 9.pdf

10. Blok PhDr. Martina Kliky, MBA , DBA, 1. náměstka hejtmana Ústeckého kraje – EK

Materiál: 10.1. Rozpočtová opatření Ústeckého kraje č. 8/2020/ZÚK
Příloha: bod 10.1 priloha 1.pdf
Materiál: 10.2. Příprava a priority rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2021
Příloha: bod 10.2 priloha 1.pdf
Příloha: bod 10.2 priloha 2.pdf
Příloha: bod 10.2 priloha 3.pdf
Materiál: 10.3. Závěrečný účet a účetní závěrka Ústeckého kraje za rok 2019
Příloha: bod 10.3 priloha 1.pdf
Příloha: bod 10.3 priloha 2.pdf
Příloha: bod 10.3 priloha 3.pdf
Příloha: bod 10.3 priloha 4.pdf
Příloha: bod 10.3 priloha 5.pdf
Příloha: bod 10.3 priloha 6.pdf
Příloha: bod 10.3 priloha 7.pdf
Příloha: bod 10.3 priloha 8.pdf
Příloha: bod 10.3 priloha 9.pdf
Příloha: bod 10.3 priloha 10.pdf
Příloha: bod 10.3 priloha 11.pdf
Příloha: bod 10.3 priloha 12.pdf
Příloha: bod 10.3 priloha 13.pdf
Příloha: bod 10.3 priloha 14.pdf
Příloha: bod 10.3 priloha 15.pdf
Příloha: bod 10.3 priloha 16.pdf
Příloha: bod 10.3 priloha 17.pdf
Příloha: bod 10.3 priloha 18.pdf
Materiál: 10.4. Rozpočtová opatření Ústeckého kraje č. 9/2020/ZÚK
Příloha: bod 10.4 priloha 1.pdf
Příloha: bod 10.4 priloha 2.pdf

11. Blok PhDr. Martina Kliky, MBA , DBA, 1. náměstka hejtmana Ústeckého kraje - SPRP

Materiál: 11.1. Žádosti o změnu v uzavřených smlouvách o poskytnutí dotace z Fondu Ústeckého kraje

12. Blok RSDr. Stanislava Rybáka, náměstka hejtmana Ústeckého kraje - ZD

Materiál: 12.1. Krajská zdravotní, a. s. – uzavření smlouvy o poskytnutí investiční dotace (vyrovnávací platby) na rok 2020 a schválení výsledných kalkulací investiční a neinvestiční dotace (vyrovnávací platby) za rok 2018 a 2019
Příloha: bod 12.1 priloha 1.pdf
Příloha: bod 12.1 priloha 2.pdf
Příloha: bod 12.1 priloha 3.pdf
Příloha: bod 12.1 priloha 4.pdf
Příloha: bod 12.1 priloha 5.pdf
Příloha: bod 12.1 priloha 6.pdf
Příloha: bod 12.1 priloha 7.pdf
Materiál: 12.2. Problematika Nemocnice Litoměřice, a.s.
Příloha: bod 12.2 priloha 1.pdf
Příloha: bod 12.2 priloha 2.pdf
Příloha: bod 12.2 priloha 3.pdf
Příloha: bod 12.2 priloha 4.pdf
Příloha: bod 12.2 priloha 5.pdf
Příloha: bod 12.2 priloha 6.pdf
Příloha: bod 12.2 priloha 7.pdf
Příloha: bod 12.2 priloha 8.pdf
Příloha: bod 12.2 priloha 9.pdf
Příloha: bod 12.2 priloha 10.pdf
Materiál: 12.3. Dotační program „Podpora aktivit zaměřených na zlepšení zdravotního stavu obyvatel Ústeckého kraje“ – vyhodnocení 2020, I. lhůta
Příloha: bod 12.3 priloha 1.pdf
Příloha: bod 12.3 priloha 2.pdf
Příloha: bod 12.3 priloha 3.pdf
Příloha: bod 12.3 priloha 4.pdf
Materiál: 12.4. Dotační program „Podpora kvality pracovních podmínek a prostředí zdravotnického personálu u poskytovatelů akutní lůžkové péče na území Ústeckého kraje - 2020“ – vyhlášení
Příloha: bod 12.4 priloha 1.pdf
Příloha: bod 12.4 priloha 2.pdf
Materiál: 12.5. Dotační program „Podpora zvýšení komfortu pacientů při poskytování akutní lůžkové péče na území Ústeckého kraje – 2020“ – vyhlášení
Příloha: bod 12.5 priloha 1.pdf
Příloha: bod 12.5 priloha 2.pdf
Materiál: 12.6. Individuální dotace z Fondu Ústeckého kraje – podpora vytváření podmínek pro uspokojování potřeb občanů v oblasti rozvoje zdraví (navýšení dotace)
Příloha: bod 12.6 priloha 1.pdf
Příloha: bod 12.6 priloha 2.pdf
Příloha: bod 12.6 priloha 3.pdf
Příloha: bod 12.6 priloha 4.pdf
Příloha: bod 12.6 priloha 5.pdf
Příloha: bod 12.6 priloha 6.pdf
Materiál: 12.7. Financování strategických investičních potřeb společnosti Krajská zdravotní, a.s. – úprava podmínek SOHZ
Příloha: bod 12.7 priloha 1.pdf
Příloha: bod 12.7 priloha 2.pdf
Příloha: bod 12.7 priloha 3.pdf
Příloha: bod 12.7 priloha 4.pdf
Příloha: bod 12.7 priloha 5.pdf
Příloha: bod 12.7 priloha 6.pdf
Příloha: bod 12.7 priloha 7.pdf
Materiál: 12.8. Bezúplatný převod zdravotnických prostředků a speciálního vybavení pro boj s onemocněním COVID-19
Příloha: bod 12.8 priloha 1.pdf
Příloha: bod 12.8 priloha 2.pdf
Příloha: bod 12.8 priloha 3.pdf
Příloha: bod 12.8 priloha 4.pdf

13. Blok Jaroslava Komínka, náměstka hejtmana Ústeckého kraje – DS

Materiál: 13.1. Dotace na ochranné chemické prostředky a ochranné pomůcky pro dopravce veřejné dopravy
Příloha: bod 13.1 priloha 1.pdf
Příloha: bod 13.1 priloha 2.pdf
Materiál: 13.2. Veřejnoprávní smlouva o spolupráci k zajištění mezikrajské dopravní obslužnosti, a o podmínkách úhrady finančního příspěvku při vzájemném zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou mezi Středočeským a Ústeckým krajem - smlouva na rok 2020
Příloha: bod 13.2 priloha 1.pdf
Materiál: 13.3. Schválení Dodatku č. 1 k úvěrové smlouvě č. 1214/18/LCD
Příloha: bod 13.3 priloha 1.pdf
Materiál: 13.4. Změna zákonné úpravy rozhodovacích mechanismů v rámci ÚOHS v oblasti veřejných zakázek
Příloha: bod 13.4 priloha 1.pdf

14. Blok Mgr. Bc. Petra Šmída, náměstka hejtmana Ústeckého kraje - SMT

Materiál: 14.1. Krajská a okresní kola soutěží vyhlášených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR – rozdělení dotací
Příloha: bod 14.1 priloha 1.pdf
Příloha: bod 14.1 priloha 2.pdf
Materiál: 14.2. Změna závazných ukazatelů příspěvkových organizací v rámci přenesené působnosti – oblast školství
Příloha: bod 14.2 priloha 1.pdf
Příloha: bod 14.2 priloha 2.pdf
Materiál: 14.3. Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací Ústeckého kraje – oblast školství
Příloha: bod 14.3 priloha 1.pdf
Materiál: 14.4. Projekt „ÚK – obědy do škol II“ – uzavření smluv o partnerství s finančním příspěvkem
Příloha: bod 14.4 priloha 1.pdf
Materiál: 14.5. Koncepce financování sportů s širokou mládežnickou základnou v Ústeckém kraji 2021 – 2024
Příloha: bod 14.5 priloha 1.pdf

15. Blok PhDr. Ing. Zdeňka Matouše, Ph.D., MBA, náměstek hejtmana Ústeckého kraje - RR

Materiál: 15.1. Transformace sdružení Terezín – město změny do příspěvkové organizace Ústeckého kraje
Příloha: bod 15.1 priloha 1.pdf
Příloha: bod 15.1 priloha 2.pdf
Materiál: 15.2. Aktualizace Územní energetické koncepce Ústeckého kraje
Příloha: bod 15.2 priloha 1.pdf
Příloha: bod 15.2 priloha 2.pdf
Příloha: bod 15.2 priloha 3.pdf
Příloha: bod 15.2 priloha 4.pdf
Příloha: bod 15.2 priloha 5.pdf
Materiál: 15.3. Program obnovy venkova Ústeckého kraje – žádosti o výjimku
Materiál: 15.4. Program obnovy venkova Ústeckého kraje 2020 – rozdělení dotací
Příloha: bod 15.4 priloha 1.pdf

16. Blok Jitky Sachetové, členky Rady Ústeckého kraje – KP

Materiál: 16.1. Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací Ústeckého kraje v působnosti odboru kultury a památkové péče
Příloha: bod 16.1 priloha 1.pdf
Příloha: bod 16.1 priloha 2.pdf
Příloha: bod 16.1 priloha 3.pdf
Příloha: bod 16.1 priloha 4.pdf
Příloha: bod 16.1 priloha 5.pdf
Příloha: bod 16.1 priloha 6.pdf
Příloha: bod 16.1 priloha 7.pdf
Příloha: bod 16.1 priloha 8.pdf
Příloha: bod 16.1 priloha 9.pdf
Materiál: 16.2. Poskytnutí neinvestiční dotace na projekt „Příspěvek na mzdy včetně odvodů v roce 2020“ – Severočeské divadlo s.r.o.
Příloha: bod 16.2 priloha 1.pdf
Příloha: bod 16.2 priloha 2.pdf
Materiál: 16.3. Severočeské divadlo s.r.o. – financování 2021-2023
Příloha: bod 16.3 priloha 1.pdf
Příloha: bod 16.3 priloha 2.pdf
Příloha: bod 16.3 priloha 3.pdf
Materiál: 16.4. Program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2020 - rozdělení dotací
Příloha: bod 16.4 priloha 1.pdf

17. Blok Jitky Sachetové, členky Rady Ústeckého kraje – ZPZ

Materiál: 17.1. Fond vodního hospodářství a životního prostředí ÚK – změna smluvního ujednání
Příloha: Bod 17.1 priloha 1.pdf
Příloha: Bod 17.1 priloha 2.pdf
Příloha: Bod 17.1 priloha 3.pdf
Příloha: Bod 17.1 priloha 4.pdf
Příloha: Bod 17.1 priloha 5.pdf
Materiál: 17.2. Fond vodního hospodářství a životního prostředí ÚK – oprava výše poskytnutých dotací
Příloha: Bod 17.2 priloha 1.pdf
Příloha: Bod 17.2 priloha 2.pdf
Materiál: 17.3. Aktualizace č. 51 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Ústeckého kraje – obec Vrbičany
Příloha: bod 17.3 priloha 1.pdf

18. Blok Ing. Ladislava Drlého, člena Rady Ústeckého kraje – MAJ

Materiál: 18.1. Nakládání s majetkem
Příloha: bod 18.1 priloha 10.1.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 7.3.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 7.4.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 7.5.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 5.1.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 5.2.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 5.3.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 5.4.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 5.5.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 5.6.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 5.7.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 6.1.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 10.2.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 10.4.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 9.1.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 7.1.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 7.2.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 1.2.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 1.3.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 1.4.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 5.8.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 5.9.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 5.10.pdf
Příloha: Bod 18.1 priloha 8.2.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 6.2.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 2.1.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 2.2.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 2.3.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 2.4.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 2.5.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 2.6.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 2.7.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 2.8.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 2.10.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 9.3.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 9.4.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 9.5.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 9.6.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 6.3.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 3.2.pdf
Příloha: Bod 18.1 priloha 8.1.pdf
Příloha: Bod 18.1 priloha 8.3.pdf
Příloha: Bod 18.1 priloha 8.4.pdf
Příloha: Bod 18.1 priloha 8.5.pdf
Příloha: Bod 18.1. priloha 8.6.pdf
Příloha: Bod 18.1 priloha 8.7.pdf
Příloha: Bod 18.1 priloha 8.8.pdf
Příloha: Bod 18.1. priloha 8.9.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 2.9.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 7.9.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 10.3.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 7.6.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 7.7.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 7.8.pdf
Materiál: 18.2. Zřizovací listina Krajské majetkové, p. o.
Příloha: bod 18.2 priloha 1.pdf

19. Blok Ing. Ladislava Drlého, člena Rady Ústeckého kraje – INV

Materiál: 19.1. Projednání investičního záměru s výdaji nad 50 mil. Kč I/2020
Příloha: Bod 19.1 priloha 1.pdf
Materiál: 19.2. Uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě o poskytnutí investiční dotace k realizaci projektu Labe aréna Štětí – etapa I.
Příloha: Bod 19.2 priloha 1.pdf
Příloha: Bod 19.2 priloha 2.pdf
Příloha: Bod 19.2 priloha 3.pdf
Příloha: Bod 19.2 priloha 4.pdf
Příloha: Bod 19.2 priloha 5.pdf
Příloha: Bod 19.2 priloha 6.pdf
Příloha: Bod 19.2 priloha 7.pdf

20. Blok Mgr. Ing. Miroslava Andrta, člena Rady Ústeckého kraje - SV

Materiál: 20.1. Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací zřizovaných Ústeckým krajem v oblasti sociální
Příloha: Bod 20.1 priloha 1.pdf
Příloha: Bod 20.1 priloha 2.pdf
Příloha: Bod 20.1 priloha 3.pdf
Materiál: 20.2. Oblastní charita Ústí nad Labem – poskytnutí individuální dotace
Příloha: Bod 20.2 priloha 1.pdf
Příloha: Bod 20.2 priloha 2.pdf
Příloha: Bod 20.2 priloha 3.pdf
Příloha: Bodm 20.2 priloha 4.pdf
Materiál: 20.3. Dotační program „Podpora Ústeckého kraje na sociální služby protidrogové politiky 2021“ – vyhlášení
Příloha: Bod 20.3 priloha 1.pdf
Příloha: Bod 20.3 priloha 2.pdf
Příloha: Bod 20.3 priloha 3.pdf
Příloha: Bod 20.3 priloha 4.pdf
Příloha: Bod 20.3 priloha 5.pdf
Příloha: Bod 20.3 priloha 6.pdf
Příloha: Bod 20.3 priloha 7.pdf
Příloha: Bod 20.3 priloha 8.pdf
Příloha: Bod 20.3 priloha 9.pdf
Materiál: 20.4. Dotační program „Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2021 – malý dotační program“ – vyhlášení
Příloha: Bod 20.4 priloha 1.pdf
Příloha: Bod 20.4 priloha 2.pdf
Příloha: Bod 20.4 priloha 3.pdf
Příloha: Bod 20.4 priloha 4.pdf
Příloha: Bod 20.4 priloha 5.pdf
Příloha: Bod 20.4 priloha 6.pdf
Příloha: Bod 20.4 priloha 7.pdf
Příloha: Bod 20.4 priloha 8.pdf
Příloha: Bod 20.4 priloha 9.pdf
Materiál: 20.5. Dotační program „Podpora rozvoje dobrovolnictví v Ústeckém kraji 2020“ – vyhodnocení
Příloha: bod 20.5 priloha 1.pdf
Materiál: 20.6. Dotační program „Program podpory vybavení zařízení sociálních služeb v souvislosti s přechodem na vysílací standard DVB-T2 “ – vyhodnocení
Příloha: Bod 20.6 priloha 1.pdf
Materiál: 20.7. Akční plán rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji a Základní a Rozvojová síť od 1. 7. 2020
Příloha: Bod 20.7 Priloha 1.pdf
Příloha: Bod 20.7 Priloha 2.pdf
Příloha: Bod 20.7 Priloha 3.pdf
Příloha: Bod 20.7 Priloha 4.pdf
Materiál: 20.8. Individuální dofinancování sociálních služeb
Příloha: Bod 20.8 priloha 1.pdf
Příloha: Bod 20.8 priloha 2.pdf
Příloha: Bod 20.8 priloha 3.pdf
Příloha: Bod 20.8 priloha 4.pdf
Příloha: Bod 20.8 priloha 5.pdf
Příloha: Bod 20.8 priloha 6.pdf
Příloha: Bod 20.8 priloha 7.pdf

21. Různé

Materiál: 21.1. Poskytnutí mimořádné odměny členům Zastupitelstva Ústeckého kraje
Příloha: bod 21.1 priloha 1.pdf

22. Blok výborů Zastupitelstva Ústeckého kraje

Materiál: 22.1. Plán práce a harmonogram jednání Výboru pro sociální věci, bezpečnost a sociálně vyloučené lokality Zastupitelstva Ústeckého kraje na II. pololetí roku 2020
Příloha: bod 22.1 priloha 1.pdf
Příloha: bod 22.1 priloha 2.pdf
Materiál: 22.2. Plán práce Finančního výboru ZUK na 2. pololetí 2020
Příloha: bod 22.2 priloha1.pdf

23. Diskuse členů Zastupitelstva Ústeckého kraje

Materiál: Není písemný podklad

24. Závěr

Materiál: Není písemný podklad