7. Zastupitelstvo Ústeckého kraje - 21.06.2021


01. Zahájení, určení zapisovatelů

Materiál: Není písemný podklad

02. Schválení návrhové a volební komise

Materiál: Není písemný podklad

03. Volba ověřovatelů

Materiál: Není písemný podklad

04. Schválení programu

Materiál: Není písemný podklad

05. Pravidelné body

Materiál: 05.1. Projednání námitek k zápisu a usnesení z minulého Zastupitelstva Ústeckého kraje
Materiál: 05.2. Kontrola plnění usnesení
Příloha: bod 5.2 priloha 1.pdf
Příloha: bod 5.2 priloha 2.pdf
Materiál: 05.3. Zpráva o činnosti Rady Ústeckého kraje
Příloha: bod 5.3 priloha 1.pdf
Příloha: bod 5.3 priloha 2.pdf
Příloha: bod 5.3 priloha 3.pdf
Příloha: bod 5.3 priloha 4.pdf
Příloha: bod 5.3 priloha 5.pdf
Materiál: 05.4. Zpráva ředitele o činnosti Krajského úřadu Ústeckého kraje
Příloha: bod 5.4 priloha 1.pdf

06. Blok Ing. Jana Schillera, hejtmana Ústeckého kraje - KH

Materiál: 06.1. Návrh odměn pro členy komisí Rady Ústeckého kraje a výborů Zastupitelstva Ústeckého kraje, kteří nejsou členy Zastupitelstva Ústeckého kraje za I. pololetí 2021
Příloha: bod 6.1 priloha 1.pdf
Příloha: bod 6.1 priloha 2.pdf
Materiál: 06.2. Úprava Zásad pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí Ústeckým krajem
Příloha: bod 6.2 priloha 1.pdf
Příloha: bod 6.2 priloha 2.pdf
Příloha: bod 6.2 priloha 3.pdf
Materiál: 06.3. Cena hejtmana Ústeckého kraje za rok 2020
Příloha: bod 6.3 priloha 1.pdf
Příloha: bod 6.3 priloha 2.pdf
Materiál: 06.4. Poskytnutí finančního daru Krajskému ředitelství Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje z Fondu pro mimořádné události
Příloha: bod 6.4 priloha 1.pdf
Příloha: bod 6.4 priloha 2.pdf
Příloha: bod 6.4 priloha 3.pdf
Příloha: bod 6.4 priloha 4.pdf
Příloha: bod 6.4 priloha 5.pdf
Materiál: 06.5. Roční zpráva o stavu požární ochrany za rok 2020 v Ústeckém kraji
Příloha: bod 6.5 priloha 1.pdf
Materiál: 06.6. Zpráva o bezpečnostní situaci v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti na území Ústeckého kraje za rok 2020 ve srovnání se stejným obdobím roku 2019
Příloha: bod 6.6 priloha 1.pdf
Materiál: 06.7. Změny v rámci poskytnutých dotací – Program 2020 na podporu JSDHO a ostatních složek IZS – Obec Hora Svatého Šebestiána
Příloha: bod 6.7 priloha1.pdf
Příloha: bod 6.7 priloha 2.pdf
Příloha: bod 6.7 priloha 3.pdf
Materiál: 06.8. Poskytnutí individuálních finančních dotací z Fondu Ústeckého kraje - kancelář hejtmana - spolupráce s UJEP v roce 2021
Příloha: bod 6.8 priloha 1.pdf
Příloha: bod 6.8 priloha 2.pdf

07. Blok Ing. Jana Schillera, hejtmana Ústeckého kraje – LP

Materiál: Není písemný podklad

08. Blok Ing. Jana Schillera, hejtmana Ústeckého kraje – INF

Materiál: 08.1. Akceptace Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt Digitální technické mapy Ústeckého kraje v rámci OP PIK
Příloha: bod 8.1 priloha 1.pdf
Příloha: bod 8.1 priloha 2.pdf
Příloha: bod 8.1 priloha 3.pdf
Příloha: bod 8.1 priloha 4.pdf
Příloha: bod 8.1 priloha 5.pdf
Příloha: bod 8.1 priloha 6.pdf
Příloha: bod 8.1 priloha 7.pdf
Příloha: bod 8.1 priloha 8.pdf
Příloha: bod 8.1 priloha 9.pdf
Příloha: bod 8.1 priloha 10.pdf
Příloha: bod 8.1 priloha 11.pdf
Příloha: bod 8.1 priloha 12.pdf
Příloha: bod 8.1 priloha 13.pdf
Příloha: bod 8.1 priloha 14.pdf

09. Blok Ing. Jana Schillera, hejtmana Ústeckého kraje – Ostatní

Materiál: 09.1. Návrh na aktualizaci Zásad územního rozvoje ÚK – vymezení plochy vodního díla Kryry a koridorů související veřejné infrastruktury
Příloha: Bod 9.1 priloha 1.pdf
Příloha: Bod 9.1 priloha 2.pdf
Příloha: Bod 9.1 priloha 3.pdf
Příloha: Bod 9.1 priloha 4.pdf
Příloha: Bod 9.1 priloha 5.pdf
Příloha: Bod 9.1 priloha 6.pdf
Příloha: Bod 9.1 priloha 7.pdf
Příloha: Bod 9.1 priloha 8.pdf
Materiál: 09.2. SPZ Triangle – prodej pozemků společnosti METAL EXCHANGE s.r.o. - Staženo z programu
Materiál: 09.3. SPZ Triangle – Změna č. 13 zřizovací listiny č.j. 249/2013 příspěvkové organizace Ústeckého kraje: SPZ Triangle, příspěvková organizace
Příloha: bod 9.3 priloha 1.pdf
Materiál: 09.4. Vysokorychlostní trať na území Ústeckého kraje
Příloha: Bod 9.4 priloha 1.pdf
Příloha: Bod 9.4 priloha 2.pdf
Příloha: Bod 9.4 priloha 3.pdf

10. Blok Ing. Lubomíry Mejstříkové, CSc., MBA , 1. náměstkyně hejtmana Ústeckého kraje - ŽP

Materiál: 10.1. Program pro rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém kraji na období let 2017 až 2020 – poskytnutí dotací z oblasti podpory Ochrana životního prostředí
Příloha: Bod 10.1 priloha 1.pdf
Příloha: Bod 10.1 priloha 2.pdf
Příloha: Bod 10.1 priloha 3.pdf
Příloha: Bod 10.1 priloha 4.pdf
Materiál: 10.2. Fond vodního hospodářství a životního prostředí ÚK – změna smluvního ujednání – obec Kyškovice - Staženo z programu
Materiál: 10.3. Fond vodního hospodářství a životního prostředí ÚK – změna smluvního ujednání – obec Hřivice
Příloha: bod 10.3 priloha 1.pdf
Příloha: bod 10.3 priloha 2.pdf
Příloha: bod 10.3 priloha 3.pdf
Příloha: Bod 10.3 priloha 4.pdf
Materiál: 10.4. Fond vodního hospodářství a životního prostředí ÚK – změna smluvního ujednání – město Štětí - Staženo z programu
Materiál: 10.5. Program na podporu vodního hospodářství v Ústeckém kraji na období 2018 – 2025 – výzva 2021
Příloha: 10.5 priloha 1.pdf
Materiál: 10.6. Program pro podporu OH obcí v Ústeckém kraji – Město Žatec – změna smluvního ujednání smluv č. 20/SML5722/SoPD/ZPZ, 20/SML5723/SoPD/ZPZ a 20/SML5724/SoPD/ZPZ
Příloha: bod 10.6 příloha 1.pdf
Příloha: bod 10.6 příloha 2.pdf
Příloha: bod 10.6 příloha 3.pdf
Příloha: bod 10.6 příloha 4.pdf
Materiál: 10.7. Program pro podporu OH obcí v Ústeckém kraji – Obec Líšťany – změna smluvního ujednání
Příloha: bod 10.7 příloha 1.pdf
Příloha: bod 10.7 příloha 2.pdf
Materiál: 10.8. Program pro podporu OH obcí v Ústeckém kraji – Obec Nezabylice – změna smluvního ujednání
Příloha: bod 10.8 příloha 1.pdf
Příloha: bod 10.8 příloha 2.pdf
Materiál: 10.9. Program pro podporu odpadového hospodářství obcí v ÚK na období 2017 až 2025 – výzva 2021
Příloha: bod 10.9 příloha 1.pdf
Materiál: 10.10. Změna Programu pro podporu odpadového hospodářství obcí v Ústeckém kraji na období 2017 až 2025 – stanovení působnosti výběrové komise pro hodnocení žádostí o dotaci Výboru pro životní prostředí Zastupitelstvu Ústeckého kraje
Příloha: bod 10.10 příloha 1.pdf

11. Blok PaedDr. Jiřího Kulhánka, náměstka hejtmana Ústeckého kraje - SV

Materiál: 11.1. Rozhodnutí o ukončení činnosti v zařízení Domov důchodců Milešov
Příloha: Bod 11.1 priloha 1.pdf
Příloha: Bod 11.1 priloha 2.pdf
Příloha: Bod 11.1 priloha 3.pdf
Materiál: 11.2. Dotační program „Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2022 – malý dotační program“ – vyhlášení
Příloha: Bod 11.2 priloha 1.pdf
Příloha: Bod 11.2 priloha 2.pdf
Příloha: Bod 11.2 priloha 3.pdf
Příloha: Bod 11.2 priloha 4.pdf
Příloha: Bod 11.2 priloha 5.pdf
Příloha: Bod 11.2 priloha 6.pdf
Příloha: Bod 11.2 priloha 7.pdf
Příloha: Bod 11.2 priloha 8.pdf
Příloha: Bod 11.2 priloha 9.pdf
Materiál: 11.3. Dotační program „Podpora Ústeckého kraje na sociální služby protidrogové politiky 2022“ – vyhlášení
Příloha: bod 11.3 priloha 1.pdf
Příloha: bod 11.3 priloha 2.pdf
Příloha: bod 11.3 priloha 3.pdf
Příloha: bod 11.3 priloha 4.pdf
Příloha: bod 11.3 priloha 5.pdf
Příloha: bod 11.3 priloha 6.pdf
Příloha: bod 11.3 priloha 7.pdf
Příloha: bod 11.3 priloha 8.pdf
Příloha: bod 11.3 priloha 9.pdf
Materiál: 11.4. Žádost o převod finančních prostředků – malý dotační program 2021
Příloha: Bod 11.4 priloha 1.pdf
Příloha: Bod 11.4 priloha 2.pdf
Příloha: Bod 11.4 priloha 3.pdf
Příloha: Bod 11.4 priloha 4.pdf
Materiál: 11.5. Akční plán rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji a Základní a Rozvojová síť od 1. 7. 2021
Příloha: Bod 11.5 priloha 1.pdf
Příloha: Bod 11.5 priloha 2.pdf
Příloha: Bod 11.5 priloha 3.pdf
Příloha: Bod 11.5 priloha 4.pdf
Příloha: Bod 11.5 priloha 5.pdf
Příloha: Bod 11.5 priloha 6.pdf
Materiál: 11.6. Individuální dofinancování sociálních služeb
Příloha: Bod 11.6 priloha 1.pdf
Příloha: Bod 11.6 priloha 2.pdf
Příloha: Bod 11.6 priloha 3.pdf
Příloha: Bod 11.6 priloha 4.pdf
Příloha: Bod 11.6 priloha 5.pdf
Materiál: 11.7. Farní charita Litoměřice – budoucí příslib
Příloha: Bod 11.7 priloha 1.pdf
Příloha: Bod 11.7 priloha 2.pdf

12. Blok Mgr. Jiřího Řeháka, náměstka hejtmana Ústeckého kraje - CR

Materiál: 12.1. Schválení nového dotačního programu – PODPORA AUDIOVIZUÁLNÍ TVORBY V ÚSTECKÉM KRAJI 2021
Příloha: bod 12.1 priloha 1.pdf
Příloha: bod 12.1 priloha 2.pdf
Materiál: 12.2. Žádosti o finanční příspěvek z Fondu Ústeckého kraje – Destinační agentury
Příloha: bod 10.2 priloha 1.pdf
Příloha: bod 12.2 priloha 2.pdf
Příloha: bod 12.2 priloha 3.pdf
Příloha: bod 12.2 priloha 4.pdf
Příloha: bod 12.2 priloha 5.pdf
Příloha: bod 12.2 priloha 6.pdf
Příloha: bod 12.2 priloha 7.pdf
Materiál: 12.3. Návrh zaměření Dotačního programu „Podpora rozvoje infrastruktury cestovního ruchu v Ústeckém kraji“

13. Blok Mgr. Jiřího Řeháka, náměstka hejtmana Ústeckého kraje - KP

Materiál: 13.1. Terezín – město změny, zájmové sdružení právnických osob
Příloha: bod 13.1 příloha č.1.pdf
Příloha: bod. 13.1 priloha 2.pdf
Materiál: 13.2. Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací Ústeckého kraje v působnosti odboru kultury a památkové péče
Příloha: bod 13.2 priloha c. 1.pdf
Příloha: bod 13.2 priloha c. 2.pdf
Příloha: bod 13.2 priloha c. 3.pdf
Příloha: bod 13.2 priloha c. 4.pdf
Příloha: bod 13.2 priloha c. 5.pdf
Příloha: bod 13.2 priloha c. 6.pdf
Příloha: bod 13.2 priloha c. 7.pdf
Příloha: bod 13.2 priloha c. 8.pdf
Příloha: bod 13.2 priloha c. 9.pdf

14. Blok Ing. Radima Laibla, člena Rady Ústeckého kraje - ZD

Materiál: 14.1. Krajská zdravotní, a.s. – aktuální informace
Příloha: bod 14.1 priloha 1.pdf
Materiál: 14.2. Změna smlouvy o poskytování veřejné služby a podmínkách poskytnutí Vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby – dodatek č. 5 ke smlouvě 17_SML2628 - Transformace Lužické nemocnice Rumburk
Příloha: bod 14.2 priloha 1.pdf
Příloha: bod 14.2 priloha 2.pdf
Příloha: bod 14.2 priloha 3.pdf
Příloha: bod 14.2 priloha 4.pdf
Příloha: bod 14.2 priloha 5.pdf
Příloha: bod 14.2 priloha 6.pdf
Příloha: bod 14.2 priloha 7.pdf
Příloha: bod 14.2 priloha 8.pdf
Materiál: 14.3. Návrh úpravy smluvních ujednání SOHZ a úprava úvěrových podmínek
Příloha: bod 14.3 priloha 1.pdf
Příloha: bod 14.3 priloha 2.pdf
Příloha: bod 14.3 priloha 3.pdf
Příloha: bod 14.3 priloha 4.pdf
Příloha: bod 14.3 priloha 5.pdf
Příloha: bod 14.3 priloha 6.pdf
Příloha: bod 14.3 priloha 7.pdf
Příloha: bod 14.3 priloha 8.pdf
Materiál: 14.4. Krajská zdravotní, a. s. – uzavření smlouvy o poskytnutí investiční dotace (vyrovnávací platby) na rok 2021 a schválení výsledných kalkulací investiční a neinvestiční dotace (vyrovnávací platby) za rok 2019 a 2020
Příloha: bod 14.4 priloha 1.pdf
Příloha: bod 14.4 priloha 2.pdf
Příloha: bod 14.4 priloha 3.pdf
Příloha: bod 14.4 priloha 4.pdf
Příloha: bod 14.4 priloha 5.pdf
Materiál: 14.5. Podpora vytváření podmínek pro uspokojování potřeb občanů v oblasti rozvoje zdraví
Příloha: bod 14.5 priloha 1.pdf
Příloha: bod 14.5 priloha 2.pdf
Příloha: bod 14.5 priloha 3.pdf
Příloha: bod 14.5 priloha 4.pdf
Příloha: bod 14.5 priloha 5.pdf
Příloha: bod 14.5 priloha 6.pdf
Materiál: 14.6. Dotační program „Podpora kvality pracovních podmínek a prostředí zdravotnického personálu u poskytovatelů akutní lůžkové péče na území Ústeckého kraje - 2020“ – schválení dodatku ke smlouvě
Příloha: bod 14.6 priloha 1.pdf
Příloha: bod 14.6 priloha 2.pdf
Příloha: bod 14.6 priloha 3.pdf
Materiál: 14.7. Dotační program „Podpora aktivit zaměřených na zlepšení zdravotního stavu obyvatel Ústeckého kraje“ – vyhodnocení 2021, I. lhůta.
Příloha: bod 14.7 priloha 1.pdf
Příloha: bod 14.7 priloha 2.pdf
Příloha: bod 14.7 priloha 3.pdf
Příloha: bod 14.7 priloha 4.pdf
Materiál: 14.8. Změna zřizovací listiny a změny účetních hodnot nemovitého majetku
Příloha: bod 14.8 priloha 1.pdf
Příloha: bod 14.8 priloha 2.pdf
Příloha: bod 14.8 priloha 3.pdf

15. Blok Blok Ing. Jindry Zalabákové, členky Rady Ústeckého kraje - SMT

Materiál: 15.1. Změna závazných ukazatelů příspěvkových organizací v rámci přenesené působnosti – oblast školství
Příloha: bod 15.1 priloha 1.pdf
Příloha: bod 15.1 priloha 2.pdf
Materiál: 15.2. Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací Ústeckého kraje – oblast školství
Příloha: bod 15.2 priloha 1.pdf
Materiál: 15.3. Výzva 30_21_011 Operačního programu potravinové a materiální pomoci MPSV – uzavření smluv o partnerství s finančním příspěvkem
Příloha: bod 15.3 priloha 1.pdf
Materiál: 15.4. Dotační program „Podpora financování sportů s širokou mládežnickou základnou v Ústeckém kraji na rok 2021“ – rozdělení dotací
Příloha: bod 15.4 priloha 1.pdf
Materiál: 15.5. Stipendijní program Ústeckého kraje pro vysokoškolské studenty – vyhlášení 17. ročníku programu od akademického roku 2021/2022
Příloha: bod 15.5 priloha 1.pdf
Příloha: bod 15.5 priloha 2.pdf
Příloha: bod 15.5 priloha 3.pdf
Příloha: bod 15.5 priloha 4.pdf
Materiál: 15.6. Atletika pro děti – vyřízení individuálních žádostí o neinvestiční dotace
Příloha: bod 15.6 priloha 1.pdf
Příloha: bod 15.6 priloha 2.pdf
Materiál: 15.7. Dotační program „Sport 2021/2“
Příloha: bod 15.7 priloha 1.pdf
Příloha: bod 15.7 priloha 2.pdf
Příloha: bod 15.7 priloha 3.pdf
Příloha: bod 15.7 priloha 4.pdf
Materiál: 15.8. Dotační program „Volný čas 2021“
Příloha: bod 15.8 priloha 1.pdf
Příloha: bod 15.8 priloha 2.pdf
Příloha: bod 15.8 priloha 3.pdf
Příloha: bod 15.8 priloha 4.pdf
Příloha: bod 15.8 priloha 5.pdf
Materiál: 15.9. Dotační program „Prevence rizikového chování v Ústeckém kraji v roce 2021“
Příloha: bod 15.9 priloha 1.pdf
Příloha: bod 15.9 priloha 2.pdf
Příloha: bod 15.9 priloha 3.pdf
Příloha: bod 15.9 priloha 4.pdf

16. Blok JUDr. Marka Hrabáče, člena Rady Ústeckého kraje - DS

Materiál: 16.1. Stanovení členského příspěvku Ústeckého kraje v rámci působení v Evropském seskupení pro územní spoluprací „Nové železniční spojení Praha – Drážďany ESÚS“
Příloha: bod 16.1 priloha 1.pdf
Materiál: 16.2. Plnění smluvních povinností v dopravní obslužnosti – autobusová doprava
Příloha: bod 16.2 príloha 1.pdf
Příloha: bod 16.2 priloha 2.pdf
Příloha: bod 16.2 priloha 3.pdf
Příloha: bod 16.2 priloha 4.pdf
Materiál: 16.3. Změna zřizovací listiny Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace
Příloha: bod 16.3 priloha 1.pdf
Materiál: 16.4. Řešení sporných otázek plynoucích z nájemních smluv na autobusy uzavřených mezi Ústeckým krajem a společností OverLine s.r.o.
Příloha: bod 16.4 priloha 1.pdf
Materiál: 16.5. Dodatky s městy z důvodu změny tarifu a úpravy referenčních tržeb
Příloha: bod 16.5 priloha 1.pdf
Materiál: 16.6. Dodatek č. 48S/2021/1 ke Smlouvě o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI na rok 2021
Příloha: bod 16.6 příloha 1.pdf

17. Blok Mgr. Ivy Dvořákové, LL.M., členky Rady Ústeckého kraje - SPRP

Materiál: 17.1. Změna Zásad pro poskytování účelových finančních prostředků v rámci Fondu Ústeckého kraje
Příloha: bod 17.1 priloha c. 1.pdf
Příloha: bod 17.1 priloha c. 2.pdf
Materiál: 17.2. Žádosti o finanční příspěvek z Fondu Ústeckého kraje
Příloha: bod 17.2 priloha c. 1.pdf
Materiál: 17.3. Projekt „Podpora úspěšnosti ve vzdělávání v Ústeckém kraji“ (IKAP B2) – změny v uzavřených smlouvách
Příloha: Bod 17.3 Priloha 1.pdf
Příloha: Bod 17.3 Priloha 2.pdf
Příloha: Bod 17.3 Priloha 3.pdf
Příloha: Bod 17.3 Priloha 4.pdf
Příloha: Bod 17.3 Priloha 5.pdf
Materiál: 17.4. Finanční podpora na výměnu zastaralých zdrojů tepla na pevná paliva (kotlíková dotace) – 4. Výzva Ústeckého kraje – změna Dotačního programu
Příloha: Bod 17.4 priloha 1.pdf
Příloha: Bod 17.4 priloha 2.pdf
Materiál: 17.5. Změny v uzavřených smlouvách o partnerství v rámci projektu „Podpora polytechnického vzdělávání a gramotností v Ústeckém kraji“ (IKAP A2)
Příloha: Bod 17.5 Priloha 1.pdf
Příloha: Bod 17.5 Priloha 2.pdf
Příloha: Bod 17.5 Priloha 3.pdf
Materiál: 17.6. Asistenční vouchery Ústeckého kraje
Příloha: bod 17.6 priloha 1.pdf
Příloha: bod 17.6 priloha 2.pdf
Příloha: bod 17.6 priloha 3.pdf
Příloha: bod 17.6 priloha 4.pdf
Materiál: 17.7. Dotační program „Podpora a stabilizace mladých vědeckých pracovníků Ústeckého kraje se zaměřením na komercializaci výsledků výstupů“
Příloha: bod 17.7 priloha 1.pdf
Příloha: bod 17.7 priloha 2.pdf
Materiál: 17.8. Fond pro spravedlivou transformaci – aktuální informace
Příloha: Bod 17.8 priloha 1.pdf
Příloha: Bod 17.8 priloha 2.pdf
Materiál: 17.9. Žádosti o změny v uzavřených smlouvách o poskytnutí dotace z Fondu Ústeckého kraje
Příloha: bod 17.9 priloha c. 1.pdf
Příloha: bod 17.9 priloha c. 2.pdf
Příloha: bod 17.9 priloha c. 3.pdf

18. Blok Ing. Jana Růžičky, člena Rady Ústeckého kraje - EK

Materiál: 18.1. Rozpočtová opatření Ústeckého kraje č. 08/2021/ZÚK
Příloha: bod 18.1 priloha 1.pdf
Materiál: 18.2. Závěrečný účet a účetní závěrka Ústeckého kraje za rok 2020
Příloha: bod 18.2 priloha 1.pdf
Příloha: bod 18.2 priloha 2.pdf
Příloha: bod 18.2 priloha 3.pdf
Příloha: bod 18.2 priloha 4.pdf
Příloha: bod 18.2 priloha 5.pdf
Příloha: bod 18.2 priloha 6.pdf
Příloha: bod 18.2 priloha 7.pdf
Příloha: bod 18.2 priloha 8.pdf
Příloha: bod 18.2 priloha 9.pdf
Příloha: bod 18.2 priloha 10.pdf
Příloha: bod 18.2 priloha 11.pdf
Příloha: bod 18.2 priloha 12.pdf
Příloha: bod 18.2 priloha 13.pdf
Příloha: bod 18.2 priloha 14.pdf
Příloha: bod 18.2 priloha 15.pdf
Příloha: bod 18.2 priloha 16.pdf
Příloha: bod 18.2 priloha 17.pdf
Příloha: bod 18.2 priloha 18.pdf
Materiál: 18.3. Příprava a priority rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2022
Příloha: bod 18.3 priloha 1.pdf
Příloha: bod 18.3 priloha 2.pdf
Příloha: bod 18.3 priloha 3.pdf
Materiál: 18.4. Střednědobý výhled rozpočtu Ústeckého kraje na období 2022 - 2026
Příloha: bod 18.4 priloha 1.pdf
Příloha: bod 18.4 priloha 2.pdf
Příloha: bod 18.4 priloha 3.pdf
Příloha: bod 18.4 priloha 4.pdf
Příloha: bod 18.4 priloha 5.pdf
Příloha: bod 18.4 priloha 6.pdf

19. Blok Mgr. Bc. Tomáše Riegera, člena Rady Ústeckého kraje - MAJ

Materiál: 19.1. Transformace Lužické nemocnice Rumburk – prodej nemovitých věcí a souhlas s uzavřením smlouvy o koupi závodu mezi Krajskou majetkovou, p. o. a Krajskou zdravotní, a. s. - Staženo z programu
Materiál: 19.2. Nakládání s majetkem
Příloha: bod 19.2 priloha 6.1.pdf
Příloha: bod 19.2 priloha 3.1.pdf
Příloha: bod 19.2 priloha 5.1.pdf
Příloha: bod 19.2 priloha 5.2.pdf
Příloha: Bod 19.2 priloha 8.2.pdf
Příloha: Bod 19.2 priloha 8.3.pdf
Příloha: Bod 19.2 priloha 8.4.pdf
Příloha: Bod 19.2 priloha 8.5.pdf
Příloha: bod 19.2 priloha 9.1.pdf
Příloha: bod 19.2 priloha 9.2.pdf
Příloha: bod 19.2 priloha 9.3.pdf
Příloha: bod 19.2 priloha 9.4.pdf
Příloha: bod 19.2 priloha 9.5.pdf
Příloha: bod 19.2 priloha 9.6.pdf
Příloha: bod 19.2 priloha 9.7.pdf
Příloha: bod 19.2 priloha 9.8.pdf
Příloha: bod 19.2 priloha 9.9.pdf
Příloha: bod 19.2 priloha 9.10.pdf
Příloha: bod 19.2 priloha 6.2.pdf
Příloha: bod 19.2 priloha 10.1.pdf
Příloha: bod 19.2 priloha 10.2.pdf
Příloha: bod 19.2 priloha 5.4.pdf
Příloha: bod 19.2 priloha 2.1.pdf
Příloha: bod 19.2 priloha 2.2.pdf
Příloha: bod 19.2 priloha 2.3.pdf
Příloha: bod 19.2 priloha 7.1.pdf
Příloha: bod 19.2 priloha 7.2.pdf
Příloha: bod 19.2 priloha 7.3.pdf
Příloha: bod 19.2 priloha 2.4.pdf
Příloha: bod 19.2 priloha 2.5.pdf
Příloha: bod 19.2 priloha 5.3.pdf
Příloha: bod 19.2 priloha 2.6.pdf
Příloha: bod 19.1 priloha 10.3.pdf
Příloha: bod 19.2 priloha 2.7.pdf
Příloha: bod 19.2 priloha 4.1.pdf
Příloha: Bod 19.2 priloha 8.1.pdf
Materiál: 19.3. Změny zřizovací listiny č.j. 213/2002 příspěvkové organizace Ústeckého kraje: Krajská majetková, příspěvková organizace
Příloha: bod 19.3 priloha 1.pdf
Materiál: 19.4. Schválení koupě části závodu Krajské majetkové, příspěvkové organizace - Staženo z programu
Materiál: 19.5. Transformace Lužické nemocnice Rumburk – prodej nemovitých věcí, souhlas s uzavřením smlouvy o koupi závodu mezi Krajskou majetkovou, p. o. a Krajskou zdravotní, a. s. a schválení převodu části závodu na Krajskou zdravotní, a. s.
Příloha: bod 19.5 priloha 1.pdf
Příloha: bod 19.5 priloha 2.pdf
Příloha: bod 19.5 priloha 3.pdf
Příloha: bod 19.5 priloha 4.pdf
Příloha: bod 19.5 priloha 5.pdf
Příloha: bod 19.5 priloha 6.pdf
Příloha: bod 19.5 priloha 7.pdf
Příloha: bod 19.5 priloha 8.pdf

20. Blok Mgr. Bc. Tomáše Riegera, člena Rady Ústeckého kraje - INV

Materiál: 20.1. Projednání investičních záměrů s výdaji nad 50 mil. Kč II/2021
Příloha: Bod 20.1 priloha 1.pdf
Příloha: Bod 20.1 priloha 2.pdf
Příloha: Bod 20.1 priloha 3.pdf
Příloha: Bod 20.1 priloha 4.pdf
Příloha: Bod 20.1 priloha 5.pdf

21. Blok Ing. Michala Kučery, člena Rady Ústeckého kraje - ZEM a RV

Materiál: 21.1. Program podpory rozvoje zemědělství a venkovských oblastí Ústeckého kraje na období let 2014 až 2020 – poskytnutí dotací
Příloha: bod 21.1 priloha 1.pdf
Příloha: bod 21.1 priloha 2.pdf
Příloha: bod 21.1 priloha 3.pdf
Příloha: bod 21.1 priloha 4.pdf

22. Blok Ing. Michala Kučery, člena Rady Ústeckého kraje - RR

Materiál: 22.1. Dotační program Podpora komunitního života na venkově v roce 2021
Příloha: bod 22.1 Priloha 1.pdf
Příloha: bod 22.1 Priloha 2.pdf
Příloha: bod 22.1 Priloha 3.pdf
Příloha: bod 22.1 Priloha 4.pdf
Příloha: bod 22.1 Priloha 5.pdf
Materiál: 22.2. Projekty Ústeckého kraje pro operační programy v období 2021-2027
Příloha: bod 22.2 příloha č.1.pdf

23. Různé

Materiál: Není písemný podklad

24. Blok výborů Zastupitelstva Ústeckého kraje

Materiál: 24.1. Finanční výbor ZÚK - plán práce na 2. pololetí 2021a zpráva o činnosti výboru za 1. pololetí 2021
Příloha: bod 24.1 priloha1.pdf
Příloha: bod 24.1 priloha2.pdf
Materiál: 24.2. Zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva Ústeckého kraje za I. pololetí roku 2021
Příloha: bod 24.2 priloha 1.pdf
Materiál: 24.3. Plán práce Kontrolního výboru Zastupitelstva Ústeckého kraje na II. pololetí roku 2021
Příloha: bod 24.3 priloha 1.pdf
Materiál: 24.4. Zpráva o kontrole provedené Kontrolním výborem k usnesení č. 014/5Z/2021 Zastupitelstva Ústeckého kraje
Příloha: bod 24.4 priloha 1.pdf
Příloha: bod 24.4 priloha 2.pdf
Příloha: bod 24.4 priloha 3.pdf
Materiál: 24.5. Výbor pro zemědělství a venkov ZÚK – plán činnosti pro 2. pol. 2021
Příloha: bod 24.5 příloha 1.pdf
Materiál: 24.6. Finanční výbor ZUK - Zpráva z provedené kontroly poradenských smluv uzavřených Ústeckým krajem dle usnesení Zastupitelstva ÚK č. 015/5Z/2021 - Staženo z programu
Materiál: 24.7. Návrh nového programu Podpora prodejen v malých obcích Ústeckého kraje pro období 2022 až 2025 - Staženo z programu
Materiál: 24.8. Žádost o změnu systému financování sociálních služeb ze strany státního rozpočtu do regionu – otevřený dopis
Příloha: Bod 24.8 priloha 1.pdf

25. Diskuse členů Zastupitelstva Ústeckého kraje

Materiál: Není písemný podklad

26. Závěr

Materiál: Není písemný podklad