31. Zastupitelstvo Ústeckého kraje - 07.09.2020


01. Zahájení, určení zapisovatelů

Materiál: Není písemný podklad

02. Schválení návrhové a volební komise

Materiál: Není písemný podklad

03. Volba ověřovatelů

Materiál: Není písemný podklad

04. Schválení programu

Materiál: Není písemný podklad

05. Pravidelné body

Materiál: 05.1. Projednání námitek k zápisu a usnesení z minulého Zastupitelstva Ústeckého kraje
Materiál: 05.2. Kontrola plnění usnesení
Příloha: bod 5.2 priloha 1.pdf
Příloha: bod 5.2 priloha 2.pdf
Materiál: 05.3. Zpráva o činnosti Rady Ústeckého kraje
Příloha: bod 5.3 priloha 1.pdf
Příloha: bod 5.3 priloha 2.pdf
Příloha: bod 5.3 priloha 3.pdf
Příloha: bod 5.3 priloha 4.pdf
Příloha: bod 5.3 priloha 5.pdf
Příloha: bod 5.3 priloha 6.pdf
Materiál: 05.4. Zpráva ředitele o činnosti Krajského úřadu Ústeckého kraje
Příloha: bod 5.4 priloha 1.pdf

06. Blok hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka – KH

Materiál: 06.1. Návrh odměn pro členy komisí Rady Ústeckého kraje a výborů Zastupitelstva Ústeckého kraje, kteří nejosu členy Zastupitelstva Ústeckého kraje
Příloha: bod 6.1 priloha 1.pdf
Příloha: bod 6.1 priloha 2.pdf
Materiál: 06.2. Změny v oblasti poskytnutých dotací z Fondu Ústeckého kraje v rámci programu Rodinné stříbro Ústeckého kraje 2020
Příloha: bod 6.2 priloha 1.pdf
Materiál: 06.3. Schválení dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. 17/SML3322/SOPD/KH - změna termínu realizace
Příloha: bod 6.3 priloha 1.pdf
Příloha: bod 6.3 priloha 2.pdf
Příloha: bod 6.3 priloha 3.pdf
Materiál: 06.4. Udělení Záslužných medailí Ústeckého kraje
Příloha: bod 6.4 priloha 1.pdf
Příloha: bod 6.4 priloha 2.pdf
Materiál: 06.5. Zásady pro udílení cen Ústeckého kraje
Příloha: bod 6.5 priloha 1.pdf
Materiál: 06.6. Poskytnutí finančních dotací z rozpočtu odboru kancelář hejtmana
Příloha: bod 6.6 priloha 1.pdf
Příloha: bod 6.6 priloha 2.pdf
Příloha: bod 6.6 priloha 3.pdf
Příloha: bod 6.6 priloha 4.pdf
Materiál: 06.7. Poskytnutí finanční dotace Obci Dobrná z Fondu pro mimořádné události Ústeckého kraje - Staženo z programu
Materiál: 06.8. Schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. 19/SML3819/SOPD/KH - změna termínu realizace
Příloha: bod 6.8 priloha 1.pdf
Příloha: bod 6.8 priloha 2.pdf
Příloha: bod 6.8 priloha 3.pdf
Materiál: 06.9. Poskytnutí finanční dotace z Fondu Ústeckého kraje - odbor kancelář hejtmana - Postoloprty
Příloha: bod 6.9 priloha 1.pdf

07. Blok hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka – LP

Materiál: 07.1. Informace související s kauzou ROP Severozápad
Příloha: bod 7.1 priloha1.pdf
Materiál: 07.2. Volba přísedících Krajského soudu v Ústí nad Labem
Příloha: bod 7.2 priloha 1.pdf
Příloha: bod 7.2 priloha 2.pdf

08. Blok hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka – INF

Materiál: 08.1. Spolupráce krajů při realizaci IS Digitální technické mapy
Příloha: bod 8.1 priloha 1.pdf
Materiál: 08.2. Datové centrum II.
Příloha: bod 8.2 priloha 1.pdf
Příloha: bod 8.2 priloha 2.pdf
Příloha: bod 8.2 priloha 3.pdf
Příloha: bod 8.2 priloha 4.pdf
Příloha: bod 8.2 priloha 5.pdf
Příloha: bod 8.2 priloha 6.pdf
Příloha: bod 8.2 priloha 7.pdf
Příloha: bod 8.2 priloha 8.pdf

09. Blok hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka – Ostatní

Materiál: 09.1. SPZ Triangle - Změna č. 12 zřizovací listiny č.j. 249/2013 příspěvkové organizace Ústeckého kraje: SPZ Triangle, příspěvková organizace
Příloha: bod 9.1 priloha 1.pdf

10. Blok PhDr. Martina Kliky, MBA , DBA, 1. náměstka hejtmana Ústeckého kraje – EK

Materiál: 10.1. Rozpočtová opatření Ústeckého kraje č. 12/2020/ZÚK
Příloha: Bod 10.1 priloha 1.pdf
Příloha: bod 10.1 priloha 2.pdf
Příloha: bod 10.1 priloha 3.pdf
Materiál: 10.2. Odpis nedobytných pohledávek z účetní evidence Ústeckého kraje - BM Education s.r.o. v likvidaci, Občanské sdružení Spartakus v likvidaci
Příloha: bod 10.2 priloha 1.pdf
Příloha: bod 10.2 priloha 2.pdf
Materiál: 10.3. Opatření vyvolaná epidemií koronaviru v ekonomické oblasti - snížení příspěvků na provoz a odvod z fondů investic příspěvkových organzací Ústeckého kraje
Příloha: bod 10.3 priloha 1.pdf
Příloha: bod 10.3 priloha 2.pdf
Příloha: bod 10.3 priloha 3.pdf
Příloha: bod 10.3 priloha 4.pdf
Příloha: bod 10.3 priloha 5.pdf
Příloha: bod 10.3 priloha 6.pdf
Příloha: bod 10.3 priloha 7.pdf
Příloha: bod 10.3 priloha 8.pdf
Příloha: bod 10.3 priloha 9.pdf
Materiál: 10.4. Záměr uzavření smlouvy o přijetí úvěru pro Ústecký kraj na období 2021 - 2025 na pokrytí potřeb financování propadu příjmů (COVID) a Lužické nemocnice
Příloha: bod 10.4 příloha1.pdf
Příloha: bod 10.4 příloha 2.pdf
Příloha: bod 10.4 příloha 3.pdf
Materiál: 10.5. Informace k vyrovnání předpokládaného propadu daňových příjmů Ústeckého kraje v důsledku COVID 19
Příloha: bod 10.5 priloha 1.pdf

11. Blok PhDr. Martina Kliky, MBA , DBA, 1. náměstka hejtmana Ústeckého kraje - SPRP

Materiál: 11.1. Žádosti o finanční příspěvek z Fondu Ústeckého kraje
Příloha: bod 11.1 priloha 1.pdf
Materiál: 11.2. Žádosti o změnu v uzavřených smlouvách o poskytnutí dotace z Fondu Ústeckého kraje
Materiál: 11.3. Terezín - město změny, zájmové sdružení právnických osob – dodatek ke smlouvě o poskytnutí návratné finanční výpomoci
Příloha: bod 11.3 priloha 1.pdf
Příloha: bod 11.3 priloha 2.pdf
Materiál: 11.4. Projekt „Podpora polytechnického vzdělávání a gramotností v Ústeckém kraji“ (IKAP A2) – změny v uzavřených smlouvách
Příloha: bod 11.4 priloha 1.pdf
Materiál: 11.5. Projekt „Podpora úspěšnosti ve vzdělávání v Ústeckém kraji“ (IKAP B2) – změny v uzavřených smlouvách
Příloha: Bod 11.5 Priloha 1.pdf
Materiál: 11.6. Aktualizace Regionální inovační strategie Ústeckého kraje
Příloha: bod 11.16 priloha 1.pdf
Materiál: 11.7. Schválení dotační programu „Podpora a stabilizace studentů a absolventů doktorských programů a mladých vědeckých pracovníků Ústeckého kraje“ - Staženo z programu
Materiál: 11.8. Asistenční vouchery Ústeckého kraje
Příloha: bod 11.8 Priloha 1.pdf
Materiál: 11.9. Finanční podpora na výměnu zastaralých zdrojů tepla na pevná paliva (kotlíková dotace) – 4. výzva Ústeckého kraje – změna Dotačního programu
Příloha: Bod 11.9 priloha 1.pdf
Materiál: 11.10. Výkon členských práv – Inovační centrum Ústeckého kraje, z. s.
Příloha: Bod 11.10 priloha 1.pdf

12. Blok RSDr. Stanislava Rybáka, náměstka hejtmana Ústeckého kraje - ZD

Materiál: 12.1. Krajská zdravotní, a.s. – aktuální informace
Příloha: bod 12.1 priloha 1.pdf
Příloha: bod 12.1 priloha 2.pdf
Příloha: bod 12.1 priloha 3.pdf
Příloha: bod 12.1 priloha 4.pdf
Příloha: bod 12.1 priloha 5.pdf
Příloha: bod 12.1 priloha 6.pdf
Příloha: bod 12.1 priloha 7.pdf
Materiál: 12.2. Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací Ústeckého kraje oblasti zdravotnictví
Příloha: bod 12.2 priloha 1.pdf
Příloha: bod 12.2 priloha 2.pdf
Příloha: bod 12.2 priloha 3.pdf
Materiál: 12.3. Dotační program „Podpora kvality pracovních podmínek a prostředí zdravotnického personálu u poskytovatelů akutní lůžkové péče na území Ústeckého kraje - 2020“ – vyhodnocení
Příloha: bod 12.3 priloha 1.pdf
Příloha: bod 12.3 priloha 2.pdf
Příloha: bod 12.3 priloha 3.pdf
Příloha: bod 12.3 priloha 4.pdf
Materiál: 12.4. Dotační program „Podpora zvýšení komfortu pacientů při poskytování akutní lůžkové péče na území Ústeckého kraje – 2020“ – vyhodnocení
Příloha: bod 12.4 priloha 1.pdf
Příloha: bod 12.4 priloha 2.pdf
Příloha: bod 12.4 priloha 3.pdf

13. Blok Jaroslava Komínka, náměstka hejtmana Ústeckého kraje – DS

Materiál: 13.1. Změna zřizovací listiny Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace
Příloha: bod 13.1 priloha 1.pdf
Materiál: 13.2. Změna zřizovací listiny Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace
Příloha: bod 13.2 priloha 1.pdf
Materiál: 13.3. Smlouva o spolupráci na zajištění drážní osobní dopravy mezikrajskými vlaky
Příloha: bod 13.3 priloha 1.pdf

14. Blok Mgr. Bc. Petra Šmída, náměstka hejtmana Ústeckého kraje - SMT

Materiál: 14.1. Memorandum o spolupráci mezi Ústeckým krajem, statutárním městem Teplice a Fotbalovou asociací České republiky
Příloha: bod 14.1 priloha 1.pdf
Materiál: 14.2. Dotační program „Koncepce financování sportů s širokou mládežnickou základnou v Ústeckém kraji 2020“ – výpověď smlouvy
Příloha: bod 14.2 priloha 1.pdf
Materiál: 14.3. Dotační program „Stipendium pro žáky středních škol nezřizovaných Ústeckým krajem - školní rok 2019/2020“ - poskytnutí dotace
Příloha: bod 14.3 priloha 1.pdf

15. Blok PhDr. Ing. Zdeňka Matouše, Ph.D., MBA, náměstek hejtmana Ústeckého kraje - RR

Materiál: 15.1. Program obnovy venkova Ústeckého kraje – žádosti o výjimku
Materiál: 15.2. Fondy EHP 2014 – 2021 – „Zachráněné kulturní dědictví starého Mostu“ – schválení partnerské smlouvy
Příloha: bod 15.2 priloha 1.pdf
Příloha: bod 15.2 priloha 2.pdf
Materiál: 15.3. Navýšení přídělu do Fondu Ústeckého kraje - Staženo z programu
Materiál: 15.4. Memorandum o spolupráce mezi Ústeckým a Karlovarským krajem
Příloha: bod 15.4 priloha 1.pdf
Materiál: 15.5. Odměny pro pracovníky v 1. linii formou vstupenek
Příloha: bod 15.5 priloha1.pdf
Příloha: bod 15.5 priloha2.pdf

16. Blok Jitky Sachetové, členky Rady Ústeckého kraje – KP

Materiál: 16.1. Obnova fasády budovy Ústavu archeologické památkové péče severozápadních Čech, v. v. i. – dodatek č. 1 ke smlouvě č. 20/SML1470/SoPD/KP
Příloha: Bod 16.1 priloha c. 1.pdf
Příloha: Bod 16.1 priloha c. 2.pdf
Materiál: 16.2. Montanregion Krušné hory – Erzgebirge, o.p.s. – návratná finanční výpomoc
Příloha: bod 16.2 priloha 1.pdf
Příloha: bod 16.2 priloha 2.pdf

17. Blok Jitky Sachetové, členky Rady Ústeckého kraje – ZPZ

Materiál: 17.1. Fond vodního hospodářství a životního prostředí ÚK – změna smluvního ujednání – obec Pnětluky
Příloha: Bod 17.1 priloha 1.pdf
Příloha: Bod 17.1 priloha 2.pdf
Příloha: Bod 17.1 priloha 3.pdf
Příloha: Bod 17.1 priloha 4.pdf
Materiál: 17.2. Fond vodního hospodářství a životního prostředí ÚK – změna smluvního ujednání – obec Vrbice
Příloha: Bod 17.2 priloha 1.pdf
Příloha: Bod 17.2 priloha 2.pdf
Příloha: Bod 17.2 priloha 3.pdf
Příloha: Bod 17.2 priloha 4.pdf
Materiál: 17.3. Program podpory rozvoje zemědělství a venkovských oblastí Ústeckého kraje na období let 2014 až 2020 - prodloužení platnosti programu
Příloha: bod 17.3 priloha 1.pdf
Materiál: 17.4. Program pro rozvoj eko - agro oblastí v Ústeckém kraji na období let 2017 až 2020 - prodloužení platnosti programu
Příloha: bod 17.4 priloha 1.pdf
Materiál: 17.5. Aktualizace č. 50 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Ústeckého kraje – obec Kostomlaty pod Milešovkou
Příloha: bod 17.5 příloha 1.pdf
Materiál: 17.6. Program pro podporu odpadového hospodářství obcí v Ústeckém kraji na období 2017 až 2025 – 4. výzva
Příloha: bod 17.6 priloha 1.pdf
Příloha: bod 17.6 priloha 2.pdf
Příloha: bod 17.6 priloha 3.pdf
Příloha: bod 17.6 priloha 4.pdf
Materiál: 17.7. Program pro podporu odpadového hospodářství obcí v Ústeckém kraji na období 2017 až 2025 – 3. výzva – změna závazného ukazatele obce Staré Křečany
Příloha: bod 17.7 priloha 1.pdf
Příloha: bod 17.7 priloha 2.pdf
Materiál: 17.8. Program pro podporu odpadového hospodářství obcí v Ústeckém kraji na období 2017 až 2025 – 3. výzva – změna závazného ukazatele, obec Nezabylice
Příloha: bod 17.8 priloha 1.pdf
Příloha: bod 17.8 priloha 2.pdf

18. Blok Ing. Ladislava Drlého, člena Rady Ústeckého kraje – MAJ

Materiál: 18.1. Nakládání s majetkem
Příloha: Bod 18.1 priloha 8.9.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 7.6.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 9.2.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 9.3.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 1.1.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 1.2.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 6.8.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 4.1.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 7.1.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 7.2.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 7.5.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 9.1.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 1.3.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 10.1.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 10.2.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 6.2.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 6.3.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 6.4.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 2.1.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 2.2.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 2.3.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 2.4.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 2.5.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 2.6.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 2.7.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 2.8.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 2.9.pdf
Příloha: Bod 18.1 priloha 8.10.pdf
Příloha: Bod 18.1 priloha 8.11.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 2.10.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 2.11.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 2.12.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 2.13.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 2.14.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 2.15.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 2.16.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 2.17.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 2.18.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 2.25.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 2.26.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 2.28.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 2.29.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 2.30.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 2.31.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 6.7.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 2.23.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 2.24.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 7.4.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 6.1.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 6.5.pdf
Příloha: Bod 18.1 priloha 8.1.pdf
Příloha: Bod 18.1 priloha 8.2.pdf
Příloha: Bod 18.1 priloha 8.3.pdf
Příloha: Bod 18.1 priloha 8.4.pdf
Příloha: Bod 18.1 priloha 8.5.pdf
Příloha: Bod 18.1 priloha 8.6.pdf
Příloha: Bod 18.1 priloha 8.7.pdf
Příloha: Bod 18.1 priloha 8.8.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 4.2.pdf
Příloha: Bod 18.1 priloha 8.12.pdf
Příloha: Bod 18.1 priloha 8.13.pdf
Příloha: Bod 18.1 priloha 8.14.pdf
Příloha: Bod 18.1 priloha 8.15.pdf
Příloha: Bod 18.1 priloha 8.16.pdf
Příloha: Bod 18.1 priloha 8.17.pdf
Příloha: Bod 18.1 priloha 8.18.pdf
Příloha: Bod 18.1 priloha 8.19.pdf
Příloha: Bod 18.1 priloha 8.20.pdf
Příloha: Bod 18.1 priloha 8.21.pdf
Příloha: Bod 18.1 priloha 8.22.pdf
Příloha: Bod 18.1 priloha 8.23.pdf
Příloha: Bod 18.1 priloha 8.24.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 2.19.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 2.20.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 2.21.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 2.22.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 2.27.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 7.7.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 9.4.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 10.3.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 6.6.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 7.3.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 1.7.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 1.8.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 1.9.pdf
Materiál: 18.2. Změna zřizovací listiny č.j. 213/2002 příspěvkové organizace Ústeckého kraje: Krajská majetková, příspěvková organizace
Příloha: bod 18.2 priloha 1.pdf
Materiál: 18.3. Změna zřizovací listiny č.j. 213/2002 příspěvkové organizace Ústeckého kraje Krajská majetková dodatkem č. 84
Příloha: bod 18.3 priloha 1.pdf
Materiál: 18.4. Lužická nemocnice a poliklinika
Příloha: bod 18.4 priloha 1.pdf
Příloha: bod 18.4 priloha 2.pdf
Příloha: bod 18.4 priloha 3.pdf
Příloha: bod 18.4 priloha 4.pdf
Příloha: bod 18.4 priloha 5.pdf
Příloha: bod 18.4 priloha 6.pdf
Příloha: bod 18.4 priloha 7.pdf
Příloha: bod 18.4 priloha 8.pdf

19. Blok Ing. Ladislava Drlého, člena Rady Ústeckého kraje – INV

Materiál: 19.1. Rekonstrukce mostu Eduarda Beneše v Ústí nad Labem - změna rozpočtových nákladů

20. Blok Mgr. Ing. Miroslava Andrta, člena Rady Ústeckého kraje - SV

Materiál: 20.1. Změna závazného ukazatele – objem prostředků na platy v absolutní výši pro rok 2020
Příloha: bod 20.1 priloha 1.pdf
Příloha: bod 20.1 priloha 2.pdf
Příloha: bod 20.1 priloha 3.pdf
Materiál: 20.2. Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací zřizovaných Ústeckým krajem v sociální oblasti
Příloha: bod 20.2 priloha 1.pdf
Příloha: bod 20.2 priloha 2.pdf
Příloha: bod 20.2 priloha 3.pdf
Příloha: bod 20.2 priloha 4.pdf
Příloha: bod 20.2 priloha 5.pdf
Příloha: bod 20.2 priloha 6.pdf
Příloha: bod 20.2 priloha 7.pdf
Příloha: bod 20.2 priloha 8.pdf
Materiál: 20.3. Sloučení příspěvkových organizací zřizovaných Ústeckým krajem v oblasti sociální
Materiál: 20.4. „Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2020“ - snížení povinného podílu spolufinancování
Příloha: bod 20.4 priloha 1.pdf
Příloha: bod 20.4 priloha 2.pdf
Příloha: bod 20.4 priloha 3.pdf
Příloha: bod 20.4 priloha 4.pdf
Příloha: bod 20.4 priloha 5.pdf
Příloha: bod 20.4 priloha 6.pdf
Příloha: bod 20.4 priloha 7.pdf
Příloha: bod 20.4 priloha 8.pdf
Příloha: bod 20.4 priloha 9.pdf
Příloha: bod 20.4 priloha 10.pdf
Příloha: bod 20.4 priloha 11.pdf
Příloha: bod 20.4 priloha 12.pdf
Příloha: bod 20.4 priloha 13.pdf
Příloha: bod 20.4 priloha 14.pdf
Příloha: bod 20.4 priloha 15.pdf
Příloha: bod 20.4 priloha 16.pdf
Příloha: bod 20.4 priloha 17.pdf
Příloha: bod 20.4 priloha 18.pdf
Příloha: bod 20.4 priloha 19.pdf
Příloha: bod 20.4 priloha 20.pdf
Příloha: bod 20.4 priloha 21.pdf
Příloha: bod 20.4 priloha 22.pdf
Příloha: bod 20.4 priloha 23.pdf
Příloha: bod 20.4 priloha 24.pdf
Příloha: bod 20.4 priloha 25.pdf
Příloha: bod 20.4 priloha 26.pdf
Příloha: bod 20.4 priloha 27.pdf
Příloha: bod 20.4 priloha 28.pdf
Příloha: bod 20.4 priloha 29.PDF
Materiál: 20.5. Dotační program „Podpora sociálních služeb v rámci projektu POSOSUK 2“ - snížení povinného podílu spolufinancování
Příloha: bod 20.5 priloha 1.pdf
Příloha: bod 20.5 priloha 2.pdf
Příloha: bod 20.5 priloha 3.pdf
Příloha: bod 20.5 priloha 4.pdf
Příloha: bod 20.5 priloha 5.pdf
Příloha: bod 20.5 priloha 6.pdf
Příloha: bod 20.5 priloha 7.pdf
Příloha: bod 20.5 priloha 8.pdf
Příloha: bod 20.5 priloha 9.pdf
Příloha: bod 20.5 priloha 10.pdf
Materiál: 20.6. Dotační program „Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2021“ – vyhlášení
Příloha: Bod 20.6 priloha 1.pdf
Příloha: Bod 20.6 priloha 2.pdf
Materiál: 20.7. Dotační program „Podpora sociálních služeb v rámci projektu POSOSUK 3“ – vyhlášení 1. mimořádného termínu
Příloha: Bod 20.7 priloha 1.pdf
Materiál: 20.8. Individuální dofinancování sociálních služeb
Příloha: Bod 20.8 priloha 1.pdf
Příloha: Bod 20.8 priloha 2.pdf
Příloha: Bod 20.8 priloha 3.pdf
Příloha: Bod 20.8 priloha 4.pdf
Příloha: Bod 20.8 priloha 5.pdf
Příloha: Bod 20.8 priloha 6.pdf
Materiál: 20.9. Prominutí penále poskytovatele sociálních služeb
Příloha: Bod 20.9 priloha 1.pdf
Materiál: 20.10. Hornická nemocnice – budoucí příslib
Příloha: Bod 20.10 priloha 1.pdf
Příloha: Bod 20.10 priloha 2.pdf
Příloha: Bod 20.10 priloha 3.pdf
Příloha: Bod 20.10 priloha 4.pdf
Příloha: Bod 20.10 priloha 5.pdf
Příloha: Bod 20.10 priloha 6.pdf
Materiál: 20.11. Obrnické centrum sociálních služeb, příspěvková organizace – budoucí příslib
Příloha: Bod 20.11 priloha 1.pdf
Příloha: Bod 20.11 priloha 2.pdf
Příloha: Bod 20.11 priloha 3.pdf
Materiál: 20.12. Strategie podpory rozvoje dobrovolnictví Ústeckého kraje 2021 – 2022
Příloha: bod 20.12 priloha 1.pdf
Materiál: 20.13. SOCIÁLNĚ PSYCHIATRICKÉ CENTRUM SLUNÍČKO z.ú. – budoucí příslib
Příloha: Bod 20.13 priloha 1.pdf
Příloha: Bod 20.13 priloha 2.pdf
Příloha: Bod 20.13 priloha 3.pdf
Příloha: Bod 20.13 priloha 4.pdf
Příloha: Bod 20.13 priloha 5.pdf

21. Různé

Materiál: Není písemný podklad

22. Blok výborů Zastupitelstva Ústeckého kraje

Materiál: 22.1. Výbor pro kulturu a památkovou péči - hodnocení činnosti za celé funkční období
Příloha: Bod 22.1 priloha 1.pdf
Materiál: 22.2. Zpráva o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva Ústeckého kraje za rok 2020
Příloha: bod 22.2 priloha 1.pdf
Materiál: 22.3. Zpráva o činnosti Kontrolního výboru ZÚK za období 1 - 9/2020
Příloha: Bod 22.3 priloha 1.pdf

23. Diskuse členů Zastupitelstva Ústeckého kraje

Materiál: Není písemný podklad

24. Závěr

Materiál: Není písemný podklad