20. Zastupitelstvo Ústeckého kraje - 24.06.2019


01. Zahájení, určení zapisovatelů

Materiál: Není písemný podklad

02. Schválení návrhové a volební komise

Materiál: Není písemný podklad

03. Volba ověřovatelů

Materiál: Není písemný podklad

04. Schválení programu

Materiál: Není písemný podklad

05. Pravidelné body

Materiál: 05.1. Projednání námitek k zápisu a usnesení z minulého Zastupitelstva Ústeckého kraje
Materiál: 05.2. Kontrola plnění usnesení
Příloha: bod 5.2 priloha 1.pdf
Příloha: bod 5.2 priloha 2.pdf
Materiál: 05.3. Zpráva o činnosti Rady Ústeckého kraje
Příloha: bod 5.3 priloha 1.pdf
Příloha: bod 5.3 priloha 2.pdf
Příloha: bod 5.3 priloha 3.pdf
Příloha: bod 5.3 priloha 4.pdf
Materiál: 05.4. Zpráva ředitele o činnosti Krajského úřadu Ústeckého kraje
Příloha: bod 5.4 priloha 1.pdf

06. Blok hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka – KH

Materiál: 06.1. Roční zpráva o stavu požární ochrany za rok 2018 v Ústeckém kraji
Příloha: bod 6.1 priloha 1.pdf
Materiál: 06.2. Zpráva o bezpečnostní situaci v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti na území Ústeckého kraje za rok 2018 ve srovnání se stejným obdobím roku 2017
Příloha: bod 6.2 priloha 1.pdf
Materiál: 06.3. Udělení Záslužných medailí Ústeckého kraje
Příloha: bod 6.3 priloha 1.pdf
Příloha: bod 6.3 priloha 2.pdf
Materiál: 06.4. Cena hejtmana Ústeckého kraje za rok 2018
Příloha: bod 6.4 priloha 1.pdf
Příloha: bod 6.4 priloha 2.pdf
Příloha: bod 6.4 priloha 3.pdf
Materiál: 06.5. Poskytnutí individuálních finančních dotací z rozpočtu odboru kancelář hejtmana z darů České spořitelny, a.s. a NET4GAS, s.r.o.
Příloha: bod 6.5 priloha 1.pdf
Příloha: bod 6.5 priloha 2.pdf
Příloha: bod 6.5 priloha 3.pdf
Materiál: 06.6. Předtisková příprava, tisk a distribuce Krajských novin Ústeckého kraje 2020/2021 - Staženo z programu
Materiál: 06.7. Dodatky ke smlouvám v rámci dotačního Programu na podporu JSDHO a složek IZS
Příloha: bod 6.7 priloha 1.pdf
Příloha: bod 6.7 priloha 2.pdf
Příloha: bod 6.7 priloha 3.pdf
Materiál: 06.8. Dary složkám Integrovaného záchranného systému na území Ústeckého kraje na rok 2019
Příloha: bod 6.8 priloha 1.pdf
Příloha: bod 6.8 priloha 2.pdf
Materiál: 06.9. Poskytnutí finančního daru Krajskému ředitelství Policie Ústeckého kraje
Příloha: bod 6.9 priloha 1.pdf
Příloha: bod 6.9 priloha 2.pdf
Materiál: 06.10. Střední lesnická škola a Střední odborná škola Šluknov, příspěvková organizace - žádost o převod pozemku Školního polesí a Školní honitby z majetku Lesů ČR
Příloha: bod 6.10 priloha 1.pdf
Příloha: bod 6.10 priloha 2.pdf

07. Blok hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka – LP

Materiál: Není písemný podklad

08. Blok hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka – INF

Materiál: Není písemný podklad

09. Blok hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka – Ostatní

Materiál: 09.1. SPZ Triangle – Prodej pozemku pod trafostanicí 110 kV společnosti ČEZ Distribuce, a.s.
Příloha: bod 9.1 priloha 1.pdf
Příloha: bod 9.1 priloha 2.pdf
Příloha: bod 9.1 priloha 3.pdf
Příloha: bod 9.1 priloha 4.pdf
Příloha: bod 9.1 priloha 5.pdf
Příloha: bod 9.1 priloha 6.pdf
Materiál: 09.2. SPZ Triangle - Změna č. 11 zřizovací listiny č.j. 249/2013 příspěvkové organizace Ústeckého kraje: SPZ Triangle, příspěvková organizace
Příloha: bod 9.2 priloha 1.pdf

10. Blok PhDr. Martina Kliky, MBA , DBA, 1. náměstka hejtmana Ústeckého kraje – EK

Materiál: 10.1. Rozpočtová opatření Ústeckého kraje č. 9/2019/ZÚK
Příloha: Bod 10.1 priloha 1.pdf
Příloha: Bod 10.1 priloha 2.pdf
Příloha: Bod 10.1 priloha 3.pdf
Příloha: Bod 10.1 priloha 4.pdf
Materiál: 10.2. Závěrečný účet a účetní závěrka Ústeckého kraje za rok 2018
Příloha: bod 10.2 priloha 1.pdf
Příloha: bod 10.2 priloha 2.pdf
Příloha: bod 10.2 priloha 3.pdf
Příloha: bod 10.2 priloha 4.pdf
Materiál: 10.3. Střednědobý výhled rozpočtu Ústeckého kraje na období 2020 – 2024
Příloha: bod 10.3 priloha 1.pdf
Příloha: bod 10.3 priloha 2.pdf
Příloha: bod 10.3 priloha 3.pdf
Příloha: bod 10.3 priloha 4.pdf
Příloha: bod 10.3 priloha 5.pdf
Příloha: bod 10.3 priloha 6.pdf
Materiál: 10.4. Rozpočtová pravidla Ústeckého kraje a příprava rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2020
Příloha: bod 10.4 priloha 1.pdf
Příloha: bod 10.4 priloha 2.pdf
Příloha: bod 10.4 priloha 3.pdf
Příloha: bod 10.4 priloha 4.pdf

11. Blok PhDr. Martina Kliky, MBA , DBA, 1. náměstka hejtmana Ústeckého kraje - SPRP

Materiál: 11.1. Obnova komunikací na Radovesické výsypce - Komunikace Razice – Kostomlaty
Příloha: Bod 11.1 priloha 1.pdf
Příloha: Bod 11.1 priloha 2.pdf
Příloha: Bod 11.2 priloha 3.pdf
Příloha: Bod 11.1 priloha 4.pdf
Materiál: 11.2. Obnova komunikací na Radovesické výsypce - Komunikace Štěpánov – Kostomlaty
Příloha: Bod 11.2 priloha 1.pdf
Příloha: Bod 11.2 priloha 2.pdf
Příloha: Bod 11.2 priloha 3.pdf
Příloha: Bod 11.2 priloha 4.pdf
Materiál: 11.3. Žádosti o finanční příspěvek z Fondu Ústeckého kraje
Příloha: bod 11.3 priloha 1.pdf
Příloha: bod 11.3 priloha 2.pdf
Materiál: 11.4. Finanční podpora na výměnu zastaralých zdrojů tepla na pevná paliva (kotlíková dotace) – 3. výzva Ústeckého kraje – změna dotačního programu
Příloha: Bod 11.4 priloha 1.pdf
Materiál: 11.5. Finanční podpora na výměnu zastaralých zdrojů tepla na pevná paliva (kotlíková dotace) – 4. výzva Ústeckého kraje – schválení dotačního programu
Příloha: bod 11.5 priloha 1.pdf
Materiál: 11.6. RFC – partnerské smlouvy
Příloha: Bod 11.6 Priloha 1.pdf
Příloha: Bod 11.6 Priloha 2.pdf
Příloha: Bod 11.6 Priloha 3.pdf
Příloha: Bod 11.6 Priloha 4.pdf
Příloha: Bod 11.6 Priloha 5.pdf

12. Blok RSDr. Stanislava Rybáka, náměstka hejtmana Ústeckého kraje - ZD

Materiál: 12.1. Krajská zdravotní, a. s. – uzavření smlouvy o poskytnutí investiční a neinvestiční dotace (vyrovnávací platby) na rok 2019
Příloha: bod 12.1 priloha 1.pdf
Příloha: bod 12.1 priloha 2.pdf
Příloha: bod 12.1 priloha 3.pdf
Příloha: bod 12.1 priloha 4.pdf
Materiál: 12.2. Krajská zdravotní, a. s. - schválení výsledných kalkulací výše Vyrovnávacích plateb za rok 2017 a 2018
Příloha: bod 12.2 priloha 1.pdf
Příloha: bod 12.2 priloha 2.pdf
Příloha: bod 12.2 priloha 3.pdf
Příloha: bod 12.2 priloha 4.pdf
Materiál: 12.3. Financování investičních potřeb společnosti Krajská zdravotní, a. s. - Staženo z programu
Materiál: 12.4. Aktualizace stipendijních programů v oblasti zdravotnictví – „Stabilizace lékařů, zubních lékařů a farmaceutů v Ústeckém kraji“ a „Stabilizace nelékařských zdravotnických pracovníků v Ústeckém kraji“
Příloha: bod 12.4 priloha 1.pdf
Příloha: bod 12.4 priloha 2.pdf
Příloha: bod 12.4 priloha 3.pdf
Materiál: 12.5. Dotační program „Podpora zvýšení komfortu pacientů při poskytování akutní lůžkové péče na území Ústeckého kraje – 2019“ – vyhlášení
Příloha: bod 12.5 priloha 1.pdf
Příloha: bod 12.5 priloha 2.pdf

13. Blok Jaroslava Komínka, náměstka hejtmana Ústeckého kraje – DS

Materiál: 13.1. Smlouva SFDI 2019 – převzetí ručitelského závazku
Příloha: bod 13.1 priloha 1.pdf
Materiál: 13.2. Změna zřizovací listiny Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace
Příloha: bod 13.2 priloha 1.pdf
Materiál: 13.3. Změna Smlouvy o vzájemné spolupráci při přípravě, realizaci a provozování dopravního terminálu v Klášterci nad Ohří – Dodatek č. 1
Příloha: bod 13.3 priloha 1.pdf
Materiál: 13.4. Postup vypořádání dopravních karet DÚK vydaných dopravcem BusLine a.s.
Příloha: bod 13.4 priloha 1.pdf
Příloha: bod 13.4 priloha 2.pdf
Příloha: bod 13.4 priloha 3.pdf

14. Blok Mgr. Bc. Petra Šmída, náměstka hejtmana Ústeckého kraje - SMT

Materiál: 14.1. Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace Ústeckého kraje – oblast školství
Příloha: bod 14.1 priloha 1.pdf
Materiál: 14.2. Stipendijní program Ústeckého kraje pro vysokoškolské studenty – vyhlášení 16. ročníku programu od akademického roku 2019/2020
Příloha: bod 14.2 priloha 1.pdf
Příloha: bod 14.2 priloha 2.pdf
Příloha: bod 14.2 priloha 3.pdf
Příloha: bod 14.2 priloha 4.pdf
Materiál: 14.3. Projekt „ÚK – obědy do škol“ – uzavření smluv o partnerství s finančním příspěvkem
Příloha: bod 14.3 priloha 1.pdf
Materiál: 14.4. Priority rozvoje vzdělávací soustavy v Ústeckém kraji – Školní rok 2019/2020
Příloha: bod 14.4 priloha 1.pdf
Materiál: 14.5. Dotační program „Volný čas 2019“ – revokace usnesení
Příloha: bod 14.5 priloha 1.pdf
Příloha: bod 14.5 priloha 2.pdf
Materiál: 14.6. Změna závazných ukazatelů příspěvkových organizací v rámci přenesené působnosti – oblast školství
Příloha: bod 14.6 priloha 1.pdf
Příloha: bod 14.6 priloha 2.pdf
Příloha: bod 14.6 priloha 3.pdf
Příloha: bod 14.6 priloha 4.pdf

15. Blok PhDr. Ing. Zdeňka Matouše, Ph.D., MBA, náměstek hejtmana Ústeckého kraje - RR

Materiál: 15.1. Projekt CORCAP - smlouva o partnerství
Příloha: bod 15.1 priloha 1.pdf
Příloha: bod 15.1 priloha 2.pdf
Příloha: bod 15.1 priloha 3.pdf
Materiál: 15.2. Tisková oprava usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 052/19Z/2019 ze dne 29. 4. 2019
Příloha: bod 15.2 priloha 1.pdf
Materiál: 15.3. Program obnovy venkova Ústeckého kraje – žádosti o výjimku
Materiál: 15.4. Valná hromada Regionální rozvojové agentury Ústeckého kraje
Materiál: 15.5. Změna Smlouvy s Regionální radou regionu soudržnosti Severozápad č.18/SML4632/SoPD/RR ze dne 6.12.2018 o poskytnuti neinvestiční dotace na činnost v roce 2019
Příloha: bod 15.5 priloha 1.pdf
Příloha: bod 15.5 priloha 2.pdf
Příloha: bod 15.5 priloha 3.pdf

16. Blok Jitky Sachetové, členky Rady Ústeckého kraje – KP

Materiál: 16.1. Program podpory regionální kulturní činnosti na rok 2019 – rozdělení dotací
Příloha: bod 16.1 priloha 1.pdf
Materiál: 16.2. Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací Ústeckého kraje v působnosti odboru kultury a památkové péče
Příloha: bod 14. 3 priloha č. 1.pdf
Příloha: bod 14. 3 priloha č. 2.pdf
Příloha: bod 14. 3 priloha č. 3.pdf
Příloha: bod 14. 3 priloha č. 4.pdf
Příloha: bod 14. 3 priloha č. 5.pdf
Příloha: bod 14. 3 priloha č. 6.pdf
Příloha: bod 14. 3 priloha č. 7.pdf
Příloha: bod 14. 3 priloha č. 8.pdf
Příloha: bod 14. 3 příloha č. 9.pdf
Materiál: 16.3. Účast na jednání valné hromady společnosti Severočeské divadlo s.r.o. - Staženo z programu

17. Blok Jitky Sachetové, členky Rady Ústeckého kraje – ZPZ

Materiál: 17.1. Program pro rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém kraji na období let 2017 až 2020 – poskytnutí dotací
Příloha: Bod 17.1 priloha 1.pdf
Příloha: Bod 17.1 priloha 2.pdf
Příloha: Bod 17.1 priloha 3.pdf
Příloha: Bod 17.1 priloha 4.pdf
Příloha: Bod 17.1 priloha 5.pdf
Materiál: 17.2. Program podpory rozvoje zemědělství a venkovských oblastí Ústeckého kraje na období let 2014 až 2020 – poskytnutí dotací - Staženo z programu
Materiál: 17.3. Fond vodního hospodářství a životního prostředí ÚK
Příloha: bod 17.3 priloha 1.pdf
Příloha: bod 17.3 priloha 2.pdf
Materiál: 17.4. Fond vodního hospodářství a životního prostředí ÚK – změna smluvního ujednání
Příloha: bod 17.4 priloha 1.pdf
Příloha: bod 17.4 priloha 2.pdf
Příloha: bod 17.4 priloha 3.pdf
Materiál: 17.5. Fond vodního hospodářství a životního prostředí ÚK – tisková oprava
Příloha: bod 17.5 priloha 1.pdf
Příloha: bod 17.5 priloha 2.pdf
Materiál: 17.6. Program pro rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém kraji na období let 2017 až 2020 – výjimka z programu, podpora včelařů
Příloha: bod 17.6 priloha 1.pdf
Příloha: bod 17.6 priloha 2.pdf
Příloha: bod 17.6 priloha 3.pdf

18. Blok Ing. Ladislava Drlého, člena Rady Ústeckého kraje – MAJ

Materiál: 18.1. Nakládání s majetkem
Příloha: bod 18.1 priloha 9.3.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 9.4.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 6.1.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 6.2.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 6.3.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 6.4.pdf
Příloha: Bod 18.1 priloha 8.1.pdf
Příloha: Bod 18.1 priloha 8.2.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 7.4.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 7.5.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 7.6.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 1.1.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 1.2.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 10.1.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 5.3.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 5.4.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 5.5.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 5.6.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 5.7.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 5.8.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 5.9.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 5.10.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 5.11.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 5.12.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 5.13.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 5.14.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 5.15.pdf
Příloha: Bod 16.4 priloha 8.10.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 9.1.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 9.2.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 6.5.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 7.7.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 7.8.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 7.9.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 7.1.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 7.2.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 7.3.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 5.2.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 5.16.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 11.1.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 11.2.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 11.3.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 4.1.pdf
Příloha: Bod 18.1 priloha 8.3.pdf
Příloha: Bod 18.1 priloha 8.4.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 2.1.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 2.2.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 2.3.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 2.4.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 2.5.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 2.6.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 2.7.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 2.8.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 2.9.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 2.10.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 2.11.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 2.12.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 2.16.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 2.17.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 2.18.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 2.19.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 2.20.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 2.21.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 2.22.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 2.23.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 2.24.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 2.25.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 2.26.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 2.28.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 2.29.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 2.30.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 2.31.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 2.32.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 2.33.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 6.6.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 4.2.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 4.3.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 4.4.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 4.5.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 4.6.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 4.7.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 4.8.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 4.9.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 3.1.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 3.2.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 2.13.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 2.14.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 2.15.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 2.27.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 2.34.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 2.35.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 2.36.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 10.2.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 5.1.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 11.4.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 7.11.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 7.12.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 7.13.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 7.10.pdf
Materiál: 18.2. Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace Krajská majetková
Příloha: bod 18.2 priloha 1.pdf

19. Blok Ing. Ladislava Drlého, člena Rady Ústeckého kraje – INV

Materiál: Není písemný podklad

20. Blok Mgr. Ing. Miroslava Andrta, člena Rady Ústeckého kraje - SV

Materiál: 20.1. Dotační program „Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2020 – malý dotační program“ – vyhlášení
Příloha: Bod 20.1 priloha 1.pdf
Příloha: Bod 20.1 priloha 2.pdf
Příloha: Bod 20.1 priloha 3.pdf
Příloha: Bod 20.1 priloha 4.pdf
Příloha: Bod 20.1 priloha 5.pdf
Příloha: Bod 20.1 priloha 6.pdf
Příloha: Bod 20.1 priloha 7.pdf
Příloha: Bod 20.1 priloha 8.pdf
Příloha: Bod 20.1 priloha 9.pdf
Materiál: 20.2. Dotační program „Podpora Ústeckého kraje na sociální služby protidrogové politiky 2020“ – vyhlášení
Příloha: Bod 20.2 priloha 1.pdf
Příloha: Bod 20.2 priloha 2.pdf
Příloha: Bod 20.2 priloha 3.pdf
Příloha: Bod 20.2 priloha 4.pdf
Příloha: Bod 20.2 priloha 5.pdf
Příloha: Bod 20.2 priloha 6.pdf
Příloha: Bod 20.2 priloha 7.pdf
Příloha: Bod 20.2 priloha 8.pdf
Příloha: Bod 20.2 priloha 9.pdf
Materiál: 20.3. Dotační program „Podpora vybraných sociálních služeb v Ústeckém kraji 2019“ – vyhodnocení
Příloha: Bod 20.3 priloha 1.pdf
Příloha: Bod 20.3 priloha 2.pdf
Příloha: Bod 20.3 priloha 3.pdf
Materiál: 20.4. Financování sociálních služeb v roce 2019
Příloha: bod 20.4 priloha 1.pdf
Příloha: bod 20.4 priloha 2.pdf
Materiál: 20.5. Žádost o převod finančních prostředků
Příloha: Bod 20.5 priloha 1.pdf
Příloha: Bod 20.5 priloha 2.pdf
Příloha: Bod 20.5 priloha 3.pdf
Příloha: Bod 20.5 priloha 4.pdf
Příloha: Bod 20.5 priloha 5.pdf
Materiál: 20.6. Prominutí penále poskytovatelů sociálních služeb
Příloha: Bod 20.6 priloha 1.pdf
Příloha: Bod 20.6 priloha 2.pdf
Příloha: Bod 20.6 priloha 3.pdf
Příloha: Bod 20.6 priloha 4.pdf
Příloha: Bod 20.6 priloha 5.pdf
Materiál: 20.7. Aktualizace Akčního plánu rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji a Základní sítě sociálních služeb v Ústeckém kraji na rok 2019
Příloha: bod 20.7 priloha 1.pdf
Příloha: bod 20.7 priloha 2.pdf
Příloha: bod 20.7 priloha 3.pdf
Materiál: 20.8. Informace o využití finančních prostředků a vyúčtování finančního daru organizace WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. – průběžná zpráva
Příloha: bod 20.8 priloha 1.pdf
Materiál: 20.9. Žádost o převod finančních prostředků mezi službami DRUG-OUT Klub, z.s.
Příloha: Bod 20.9 priloha 1.pdf
Příloha: Bod 20.9 priloha 2.pdf
Příloha: Bod 20.9 priloha 3.pdf
Materiál: 20.10. SeneCura – vydání budoucího příslibu kraje
Příloha: Bod 20.10 priloha 1.pdf

21. Různé

Materiál: Není písemný podklad

22. Blok výborů Zastupitelstva Ústeckého kraje

Materiál: 22.1. Plán práce Finančního výboru Zastupitelstva Ústeckého kraje na 2.pololetí 2019
Příloha: bod 22.1 priloha 1.pdf
Materiál: 22.2. Výbor pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva Ústeckého kraje – plán práce pro 2. pololetí 2019
Příloha: bod 22.2 priloha 1.pdf
Materiál: 22.3. Plán práce Výboru pro sociální věci, bezpečnost a sociálně vyloučené lokality Zastupitelstva Ústeckého kraje (VSVBSVL ZÚK) na II. pololetí roku 2019 (V. volební období)
Příloha: bod 22.3 priloha 1.pdf
Příloha: bod 22.3 priloha 2.pdf

23. Diskuse členů Zastupitelstva Ústeckého kraje

Materiál: Není písemný podklad

24. Závěr

Materiál: Není písemný podklad