18. Zastupitelstvo Ústeckého kraje - 04.03.2019


01. Zahájení, určení zapisovatelů

Materiál: Není písemný podklad

02. Schválení návrhové a volební komise

Materiál: Není písemný podklad

03. Volba ověřovatelů

Materiál: Není písemný podklad

04. Schválení programu

Materiál: Není písemný podklad

05. Pravidelné body

Materiál: 05.1. Projednání námitek k zápisu a usnesení z minulého Zastupitelstva Ústeckého kraje
Materiál: 05.2. Kontrola plnění usnesení
Příloha: bod 5.2 priloha 1.pdf
Příloha: bod 5.2 priloha 2.pdf
Materiál: 05.3. Zpráva o činnosti Rady Ústeckého kraje
Příloha: bod 5.3 priloha 1.pdf
Příloha: bod 5.3 priloha 2.pdf
Příloha: bod 5.3 priloha 3.pdf
Příloha: bod 5.3 priloha 4.pdf
Příloha: bod 5.3 priloha 5.pdf
Příloha: bod 5.3 priloha 6.pdf
Příloha: bod 5.3 priloha 7.pdf
Příloha: bod 5.3 priloha 8.pdf
Materiál: 05.4. Zpráva ředitele o činnosti Krajského úřadu Ústeckého kraje
Příloha: bod 5.4 priloha 1.pdf

06. Blok hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka – KH

Materiál: 06.1. Souhrnná informace o probíhající mezinárodní spolupráci Ústeckého kraje za rok 2018 a návrh aktivit Ústeckého kraje v oblasti zahraničních vztahů pro rok 2019
Příloha: bod 6.1 priloha 1.pdf
Příloha: bod 6.1 priloha 2.pdf
Příloha: bod 6.1 priloha 3.pdf
Příloha: bod 6.1 priloha 4.pdf
Příloha: bod 6.1 priloha 5.pdf
Příloha: bod 6.1 priloha 6.pdf
Příloha: bod 6.1 priloha 7.pdf
Příloha: bod 6.1 priloha 8.pdf
Příloha: bod 6.1 priloha 9.pdf
Příloha: bod 6.1 priloha 10.pdf
Příloha: bod 6.1 priloha 11.pdf
Materiál: 06.2. Souhrnná informace o udělení cen Ústeckéo kraje v roce 2018
Příloha: bod 6.2 priloha 1.pdf
Příloha: bod 6.2 priloha 2.pdf
Příloha: bod 6.2 priloha 3.pdf
Materiál: 06.3. Poskytnutí individuální finanční dotace z rozpočtu odboru kancelář hejtmana
Příloha: bod 6.3 priloha 1.pdf
Příloha: bod 6.3 priloha 2.pdf
Materiál: 06.4. Poskytnutí individuálních finančních dotací dotací z Fondu Ústeckého kraje - kancelář hejtmana - program Rodinné stříbro Ústeckého kraje 2019
Příloha: bod 6.4 priloha 1.pdf
Materiál: 06.5. Poskytnutí individuálních finančních dotací z Fondu Ústeckého kraje - kancelář hejtmana - spolupráce UJEP v Ústí nad Labem
Příloha: bod 6.5 priloha 1.pdf
Příloha: bod 6.5 priloha 2.pdf

07. Blok hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka – LP

Materiál: 07.1. Výroční zpráva o činnosti orgánů Ústeckého kraje v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, za rok 2018
Příloha: bod 7.1 příloha 1.pdf
Příloha: bod 7.1 příloha 2.pdf
Příloha: bod 7.1 příloha 3.pdf

08. Blok hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka – INF

Materiál: Není písemný podklad

09. Blok hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka – Ostatní

Materiál: 09.1. Návrh 2. aktualizace Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje (2aZÚR ÚK) - schválení nejvhodnější varianty dle § 38 odst. 2 stavebního zákona
Příloha: Bod 9.1 priloha 1.pdf
Příloha: Bod 9.1 priloha 2.pdf
Příloha: Bod 9.1 priloha 3.pdf
Příloha: Bod 9.1 priloha 4.pdf
Příloha: Bod 9.1 priloha 5.pdf
Příloha: Bod 9.1 priloha 6.pdf
Příloha: Bod 9.1 priloha 7.pdf
Příloha: Bod 9.1 priloha 8.pdf
Příloha: Bod 9.1 priloha 9.pdf
Příloha: Bod 9.1 priloha 10.pdf
Příloha: Bod 9.1 priloha 11.pdf
Příloha: Bod 9.1 priloha 12.pdf
Příloha: Bod 9.1 priloha 13.pdf
Příloha: Bod 9.1 priloha 14.pdf
Příloha: Bod 9.1 priloha 15.pdf
Příloha: Bod 9.1 priloha 16.pdf
Příloha: Bod 9.1 priloha 17.pdf
Příloha: Bod 9.1 priloha 18.pdf
Příloha: Bod 9.1 priloha 19.pdf
Příloha: Bod 9.1 priloha 20.pdf

10. Blok PhDr. Martina Kliky, MBA , DBA, 1. náměstka hejtmana Ústeckého kraje – EK

Materiál: Není písemný podklad

11. Blok PhDr. Martina Kliky, MBA , DBA, 1. náměstka hejtmana Ústeckého kraje - SV

Materiál: 11.1. Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací zřizovaných Ústeckým krajem v oblasti sociální
Příloha: Bod 11.1 priloha 1.pdf
Příloha: Bod 11.1 priloha 2.pdf
Příloha: Bod 11.1 priloha 3.pdf
Příloha: Bod 11.1 priloha 4.pdf
Příloha: Bod 11.1 priloha 5.pdf
Příloha: Bod 11.1 priloha 6.pdf
Příloha: Bod 11.1 priloha 7.pdf
Příloha: Bod 11.1 priloha 8.pdf
Příloha: Bod 11.1 priloha 9.pdf
Materiál: 11.2. Společně proti času, o.p.s. – prominutí úroku a penále
Příloha: bod 11.2 priloha 1.pdf
Příloha: bod 11.2 priloha 2.pdf
Materiál: 11.3. Žádost o převod finančních prostředků – malý dotační program 2019
Příloha: bod 11.3 priloha 1.pdf
Příloha: bod 11.3 priloha 2.pdf
Materiál: 11.4. „POSOSUK 4“ – Dodatek ke smlouvě
Příloha: Bod 11.4 priloha 1.pdf
Materiál: 11.5. Dotační program „Certifikace primární prevence pro poskytovatele sociálních služeb protidrogové politiky“ – vyhlášení
Příloha: Bod 11.5 priloha 1.pdf
Příloha: Bod 11.5 priloha 2.pdf
Příloha: Bod 11.5 priloha 3.pdf
Příloha: Bod 11.5 priloha 4.pdf
Příloha: Bod 11.5 priloha 5.pdf
Příloha: Bod 11.5 priloha 6.pdf
Materiál: 11.6. Plnění Ústeckého krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2015–2020
Příloha: bod 11.6 priloha 1.pdf
Příloha: bod 11.6 priloha 2.pdf

12. Blok Mgr. Ing. Miroslava Andrta, člena Rady Ústeckého kraje

Materiál: Není písemný podklad

13. Blok RSDr. Stanislava Rybáka, náměstka hejtmana Ústeckého kraje - ZD

Materiál: 13.1. Memorandum o spolupráci mezi Ústeckým krajem, Univerzitou J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajskou zdravotní, a.s.
Příloha: bod 13.1 priloha 1.pdf
Příloha: bod 13.1 priloha 2.pdf

14. Blok RSDr. Stanislava Rybáka, náměstka hejtmana Ústeckého kraje – SPRP

Materiál: 14.1. Źádosti o finanční příspěvek z Fondu Ústeckého kraje
Příloha: bod 14.1 priloha 1.pdf
Materiál: 14.2. Výkon členských práv sdružení Terezín – město změny, zájmové sdružení právnických osob
Příloha: bod 14.2 příloha č.1.pdf
Příloha: bod 14.2 příloha č.2.pdf
Příloha: bod 14.2 příloha č.3.pdf
Materiál: 14.3. Informace o uzavřených dodatcích ke smlouvám o poskytnutí dotace z Fondu Ústeckého kraje

15. Blok Jaroslava Komínka, náměstka hejtmana Ústeckého kraje – DS

Materiál: 15.1. Změna zřizovací listiny Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace
Příloha: bod 15.1 priloha 1.pdf
Materiál: 15.2. Změna smlouvy o vzájemné spolupráci při přípravě, realizaci a provozování dopravního terminálu v Litvínově - Dodatek č. 1
Příloha: bod 14.4 priloha 1.pdf

16. Blok Mgr. Bc. Petra Šmída, náměstka hejtmana Ústeckého kraje - SMT

Materiál: 16.1. Dotační program „PAŽIT 2019 – Podpora mimoškolních ozdravných výchovně vzdělávacích pobytů žáků“
Příloha: bod 16.1 priloha 1.pdf
Příloha: bod 16.1 priloha 2.pdf
Příloha: bod 16.1 priloha 3.pdf
Příloha: bod 16.1 priloha 4.pdf
Příloha: bod 16.1 priloha 5.pdf
Příloha: bod 16.1 priloha 6.pdf
Příloha: bod 16.1 priloha 7.pdf
Materiál: 16.2. Změna závazných ukazatelů příspěvkových organizací v rámci přenesené působnosti – oblast školství
Příloha: bod 16.2 priloha 1.pdf
Příloha: bod 16.2 priloha 2.pdf
Příloha: bod 16.2 priloha 3.pdf
Příloha: bod 16.2 priloha 4.pdf
Materiál: 16.3. Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací Ústeckého kraje – oblast školství
Příloha: bod 16.3 priloha 1.pdf
Materiál: 16.4. Smlouva o finanční spoluúčasti na organizaci Her IX. letní olympiády dětí a mládeže ČR 2019 v Libereckém kraji
Příloha: bod 16.4 priloha 1.pdf
Příloha: bod 16.4 priloha 2.pdf
Materiál: 16.5. Dotační program „Podpora talentovaných mladých sportovců 2019“
Příloha: bod 16.5 priloha 1.pdf
Příloha: bod 16.5 priloha 2.pdf
Příloha: bod 16.5 priloha 3.pdf
Příloha: bod 16.5 priloha 4.pdf
Materiál: 16.6. Krajská a okresní kola soutěží vyhlášených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR – rozdělení dotace
Příloha: bod 16.6 priloha 1.pdf
Příloha: bod 16.6 priloha 2.pdf

17. Blok PhDr. Ing. Zdeňka Matouše, Ph.D., MBA, náměstek hejtmana Ústeckého kraje - RR

Materiál: 17.1. Žádosti o finanční příspěvek z Fondu Ústeckého kraje – Destinační agentury
Příloha: bod 17.1 priloha 1.pdf
Materiál: 17.2. České Švýcarsko o.p.s – návratná finanční výpomoc na profinancování projektu „Turistika s výhledem“
Příloha: bod 17.2 priloha 1.pdf
Příloha: bod 17.2 priloha 2.pdf
Materiál: 17.3. Projekt „Nová komunikace u města Roudnice nad Labem“ v rámci Integrovaného regionálního operačního programu

18. Blok Jitky Sachetové, členky Rady Ústeckého kraje – KP

Materiál: 18.1. Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech, v.v.i. - vyhodnocení plnění závazků vyplývajících z Rozhodnutí o poskytnutí institucionální podpory v roce 2018
Příloha: bod 18.1 priloha 1.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 2.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 3.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 4.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 5.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 6.pdf
Materiál: 18.2. Koncepce depozitářů muzeí a galerií Ústeckého kraje
Příloha: bod 18.2. priloha 1.pdf
Materiál: 18.3. Program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2018 – dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace
Příloha: bod 18.3 priloha 1.pdf
Příloha: bod 18.3 priloha 2.pdf
Příloha: bod 18.3 priloha 3.pdf
Příloha: bod 18.3 priloha 4.pdf
Příloha: bod 18.3 priloha 5.pdf
Příloha: bod 18.3 priloha 6.pdf
Příloha: bod 18.3 priloha 7.pdf
Příloha: bod 18.3 priloha 8.pdf
Příloha: bod 18.3 priloha 9.pdf
Příloha: bod 18.3 priloha 10.pdf

19. Blok Jitky Sachetové, členky Rady Ústeckého kraje – ZPZ

Materiál: 19.1. Program na podporu vodního hospodářství v Ústeckém kraji – změny smluvních ujednání
Příloha: bod 19. 1 priloha 1.pdf
Příloha: bod 19. 1 priloha 2.pdf
Příloha: bod 19. 1 priloha 3.pdf
Příloha: bod 19. 1 priloha 4.pdf
Příloha: bod 19. 1 priloha 5.pdf
Příloha: bod 19. 1 priloha 6.pdf
Materiál: 19.2. Programu pro podporu odpadového hospodářství obcí v Ústeckém kraji na období 2017 až 2025 - Aktualizace programu, elektronické formuláře k žádosti o dotaci
Příloha: bod 19.2 priloha 1.pdf
Příloha: bod 19.2 priloha 2.pdf
Materiál: 19.3. Aktualizace č. 43 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Ústeckého kraje (PRVKÚK) – obec Kyškovice
Příloha: bod 19.3 priloha 1.pdf
Materiál: 19.4. Aktualizace č. 44 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Ústeckého kraje (PRVKÚK) – obec Vinařice, včetně místní části Divice
Příloha: bod 19.4 priloha 1.pdf
Příloha: bod 19.4 priloha 2.pdf
Materiál: 19.5. Program pro podporu odpadového hospodářství obcí v Ústeckém kraji na období 2017 až 2025 – obec Domoušice
Příloha: bod 19.5 priloha 1.pdf
Příloha: bod 19.5 priloha 2.pdf
Příloha: bod 19.5 priloha 3.pdf
Příloha: bod 19.5 priloha 4.pdf
Příloha: bod 19.5 priloha 5.pdf

20. Blok Ing. Ladislava Drlého, člena Rady Ústeckého kraje – MAJ

Materiál: 20.1. Nakládání s majetkem
Příloha: bod 20.1 priloha 6.1.pdf
Příloha: bod 20.1 priloha 1.1.pdf
Příloha: bod 20.1 priloha 9.1.pdf
Příloha: bod 20.1 priloha 9.2.pdf
Příloha: bod 20.1 priloha 5.2.pdf
Příloha: bod 20.1 priloha 5.3.pdf
Příloha: bod 20.1 priloha 5.4.pdf
Příloha: bod 20.1 priloha 5.1.pdf
Příloha: bod 20.1 priloha 10.1.pdf
Příloha: bod 20.1 priloha 10.2.pdf
Příloha: bod 20.1 priloha 10.3.pdf
Příloha: bod 20.1 priloha 9.3.pdf
Příloha: bod 20.1 priloha 7.1.pdf
Příloha: bod 20.1 priloha 7.2.pdf
Příloha: Bod 20.1 priloha 8.1.pdf
Příloha: Bod 20.1 priloha 8.2.pdf
Příloha: Bod 20.1 priloha 8.3.pdf
Příloha: Bod 20.1 priloha 8.4.pdf
Příloha: Bod 20.1 priloha 8.5.pdf
Příloha: Bod 20.6 priloha 8.6.pdf
Příloha: Bod 20.1 priloha 8.7.pdf
Příloha: bod 20.1 priloha 6.2.pdf
Příloha: bod 20.1 priloha 6.3.pdf
Příloha: bod 20.1 priloha 2.1.pdf
Příloha: bod 20.1 priloha 2.2.pdf
Příloha: bod 20.1 priloha 2.3.pdf
Příloha: bod 20.1 priloha 2.4.pdf
Příloha: bod 20.1 priloha 2.5.pdf
Příloha: bod 20.1 priloha 2.6.pdf
Příloha: bod 20.1 priloha 2.7.pdf
Příloha: bod 20.1 priloha 2.24.pdf
Příloha: bod 20.1 priloha 2.25.pdf
Příloha: bod 20.1 priloha 2.15.pdf
Příloha: bod 20.1 priloha 2.16.pdf
Příloha: bod 20.1 priloha 2.17.pdf
Příloha: bod 20.1 priloha 2.18.pdf
Příloha: bod 20.1 priloha 2.19.pdf
Příloha: bod 20.1 priloha 2.20.pdf
Příloha: bod 20.1 priloha 2.21.pdf
Příloha: bod 20.1 priloha 7.3.pdf
Příloha: Bod 20.8 priloha 8.8.pdf
Příloha: bod 20.1 priloha 2.8.pdf
Příloha: bod 20.1 priloha 2.9.pdf
Příloha: bod 20.1 priloha 2.10.pdf
Příloha: bod 20.1 priloha 2.11.pdf
Příloha: bod 20.1 priloha 2.12.pdf
Příloha: bod 20.1 priloha 2.13.pdf
Příloha: bod 20.1 priloha 2.14.pdf
Příloha: bod 20.1 priloha 2.22.pdf
Příloha: bod 20.1 priloha 2.23.pdf
Materiál: 20.2. Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace Krajská majetková
Příloha: Bod 20.2 priloha 1.pdf
Příloha: Bod 20.2 priloha 2.pdf
Příloha: Bod 20.2 priloha 3.pdf

21. Blok Ing. Ladislava Drlého, člena Rady Ústeckého kraje – INV

Materiál: 21.1. Projednání investičního záměru s výdaji nad 50 mil. Kč
Příloha: Bod 21.1 priloha 1.pdf

22. Různé

Materiál: Není písemný podklad

23. Blok výborů Zastupitelstva Ústeckého kraje

Materiál: 23.1. Zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva ÚK za rok 2018
Příloha: bod 23.1 priloha 1.pdf
Materiál: 23.2. Plán práce Kontrolního výboru Zastupitelstva ÚK na rok 2019
Příloha: bod 23.2 priloha 1.pdf
Materiál: 23.3. Zpráva o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva Ústeckého kraje za 2. pololetí roku 2018 a Plán práce Finančního výboru Zastupitelstva Ústeckého kraje na 1. pololetí roku 2019
Příloha: bod 23.3 priloha 1.pdf
Příloha: bod 23.3 priloha 2.pdf
Materiál: 23.4. Zpráva o činnosti Výboru pro národnostní menšiny Zastupitelstva Ústeckého kraje za rok 2018 a Plán práce Výboru pro národnostní menšiny Zastupitelstva Ústeckého kraje na rok 2019
Příloha: bod 23.4 priloha 1.pdf
Příloha: bod 23.4 priloha 2.pdf
Materiál: 23.5. Zpráva o činnosti a plnění Plánu práce Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Ústeckého kraje za rok 2018 a Plán práce Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Ústeckého kraje na rok 2019
Příloha: bod 23.5 priloha 1.pdf
Příloha: bod 23.5 priloha 2.pdf
Materiál: 23.6. Výbor pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva Ústeckého kraje – plán práce pro I. pololetí 2019, zpráva o činnosti za rok 2018
Příloha: bod 23.6 priloha 1.pdf
Příloha: bod 23.6 priloha 2.pdf
Materiál: 23.7. Výbor pro zdravotnictví Zastupitelstva Ústeckého kraje – zpráva o činnosti výboru za rok 2018 a plán práce výboru na rok 2019
Příloha: bod 23.7 priloha 1.pdf
Příloha: bod 23.7 priloha 2.pdf
Materiál: 23.8. Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Ústeckého kraje - personální záležitosti
Příloha: Bod 23.8 příloha 1.pdf

24. Diskuse členů Zastupitelstva Ústeckého kraje

Materiál: Není písemný podklad

25. Závěr

Materiál: Není písemný podklad