25. Zastupitelstvo Ústeckého kraje - 09.12.2019


01. Zahájení, určení zapisovatelů

Materiál: Není písemný podklad

02. Schválení návrhové a volební komise

Materiál: Není písemný podklad

03. Volba ověřovatelů

Materiál: Není písemný podklad

04. Schválení programu

Materiál: Není písemný podklad

05. Pravidelné body

Materiál: 05.1. Projednání námitek k zápisu a usnesení z minulého Zastupitelstva Ústeckého kraje
Materiál: 05.2. Kontrola plnění usnesení
Příloha: bod 5.2 priloha 1.pdf
Příloha: bod 5.2 priloha 2.pdf
Materiál: 05.3. Zpráva o činnosti Rady Ústeckého kraje
Příloha: bod 5.3 priloha 1.pdf
Příloha: bod 5.3 priloha 2.pdf
Příloha: bod 5.3 priloha 3.pdf
Příloha: bod 5.3 priloha 4.pdf
Příloha: bod 5.3 priloha 5.pdf
Materiál: 05.4. Zpráva ředitele o činnosti Krajského úřadu Ústeckého kraje
Příloha: bod 5.4 priloha 1.pdf

06. Blok hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka – KH

Materiál: 06.1. Dodatek č. 3 ke Smlouvě o poskytnutí dotace 17/SML2653/SOPD/OKH - změna termínu realizace projektu
Příloha: bod 6.1 priloha 1.pdf
Příloha: bod 6.1 priloha 2.pdf
Příloha: bod 6.1 priloha 3.pdf
Materiál: 06.2. Program 2020 na podporu nové techniky, výstavby požárních zbrojnic pro jednotky SDH obcí a ostatních složek IZS
Příloha: bod 6.2 priloha 1.pdf
Příloha: bod 6.2 priloha 2.pdf
Příloha: bod 6.2 priloha 3.pdf
Příloha: bod 6.2 priloha 4.pdf
Materiál: 06.3. Poskytnutí individuálních finančních dotací z přijatých darů z rozpočtu odboru kancelář hejtmana
Příloha: bod 6.3 priloha 1.pdf
Příloha: bod 6.3 priloha 2.pdf
Příloha: bod 6.3 priloha 3.pdf
Příloha: bod 6.3 priloha 4.pdf
Příloha: bod 6.3 priloha 5.pdf
Materiál: 06.4. Dary složkám Integrovaného záchranného systému a Krajskému sdružení hasičů Ústeckého kraje pro rok 2020
Materiál: 06.5. Dodatek č. 1 k Darovací smlouvě č. 19/SML0025/DSP/KH - změna termínu doložení použití daru
Příloha: bod 6.5 priloha 1.pdf
Příloha: bod 6.5 priloha 2.pdf
Příloha: bod 6.5 priloha 3.pdf

07. Blok hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka – LP

Materiál: 07.1. Volba přísedících Krajského soudu v Ústí nad Labem
Příloha: bod 7.1 priloha 1.pdf
Příloha: bod 7.1 priloha 2.pdf

08. Blok hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka – INF

Materiál: Není písemný podklad

09. Blok hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka – Ostatní

Materiál: Není písemný podklad

10. Blok PhDr. Martina Kliky, MBA , DBA, 1. náměstka hejtmana Ústeckého kraje – EK

Materiál: 10.1. Záměr odkupu akcií Regionální rozvojové agentury Ústeckého kraje, a.s.
Příloha: bod 10.1 priloha 1.pdf
Příloha: bod 10.1 priloha 2.pdf
Příloha: bod 10.1 priloha 3.pdf
Příloha: bod 10.1 priloha 4.pdf
Materiál: 10.2. Rozpočet Ústeckého kraje na rok 2020
Příloha: bod 10.2 priloha 1.pdf
Příloha: bod 10.2 priloha 2.pdf
Příloha: bod 10.2 priloha 3.pdf
Příloha: bod 10.2 priloha 4.pdf
Příloha: bod 10.2 priloha 5.pdf
Příloha: bod 10.2 priloha 6.pdf
Příloha: bod 10.2 priloha 7.pdf
Příloha: bod 10.2 priloha 8.pdf
Příloha: bod 10.2 priloha 9.pdf
Příloha: bod 10.2 priloha 10.pdf
Příloha: bod 10.2 priloha 11.pdf
Příloha: bod 10.2 priloha 12.pdf
Příloha: bod 10.2 priloha 13.pdf
Příloha: bod 10.2 priloha 14.pdf
Příloha: bod 10.2 priloha 15.pdf
Příloha: bod 10.2 priloha 16.pdf
Příloha: bod 10.2 priloha 17.pdf
Příloha: bod 10.2 priloha 18.pdf
Příloha: bod 10.2 priloha 19.pdf
Příloha: bod 10.2 priloha 20.pdf
Příloha: bod 10.2 priloha 21.pdf
Příloha: bod 10.2 priloha 22.pdf
Příloha: bod 10.2 priloha 23.pdf
Příloha: bod 10.2 priloha 24.pdf
Příloha: bod 10.2 priloha 25.pdf
Příloha: bod 10.2 priloha 26.pdf
Příloha: bod 10.2 priloha 27.pdf
Příloha: bod 10.2 priloha 28.pdf
Příloha: bod 10.2 priloha 29.pdf
Příloha: bod 10.2 priloha 30.pdf
Příloha: bod 10.2 priloha 31.pdf
Příloha: bod 10.2 priloha 32.pdf
Příloha: bod 10.2 priloha 33.pdf
Příloha: bod 10.2 priloha 34.pdf
Materiál: 10.3. Rozpočtová opatření Ústeckého kraje č. 17/2019/ZÚK
Příloha: bod 10.3 priloha 1.pdf
Příloha: bod 10.3 priloha 2.pdf
Příloha: bod 10.3 priloha 3.pdf
Materiál: 10.4. Odpis nedobytných pohledávek z účetní evidence Ústeckého kraje
Příloha: bod 10.4 - priloha 1.pdf

11. Blok PhDr. Martina Kliky, MBA , DBA, 1. náměstka hejtmana Ústeckého kraje - SPRP

Materiál: 11.1. Žádosti o finanční příspěvek z Fondu Ústeckého kraje
Příloha: bod 11.1 priloha 1.pdf
Příloha: bod 11.1 priloha 2.pdf
Materiál: 11.2. Žádosti o změny v uzavřených smlouvách o poskytnutí dotace z Fondu Ústeckého kraje
Materiál: 11.3. Podání projektové žádosti do OPPIK – Digitální technická mapa Ústeckého kraje
Materiál: 11.4. SIE – změna rozpočtu projektu
Materiál: 11.5. RFC – změna rozpočtu projektu
Materiál: 11.6. Výkon členských práv – Inovační centrum Ústeckého kraje, z. s.
Příloha: Bod 11.6 Priloha 1.pdf
Příloha: Bod 11.6 Priloha 2.pdf
Příloha: Bod 11.6 Priloha 3.pdf
Materiál: 11.7. Dotační program „Podpora začínajících podnikatelů v Ústeckém kraji pro rok 2020“
Příloha: Bod 11.7 priloha 1.pdf

12. Blok RSDr. Stanislava Rybáka, náměstka hejtmana Ústeckého kraje - ZD

Materiál: 12.1. Krajská zdravotní, a. s. – investiční a neinvestiční dotace (vyrovnávací platba) na rok 2019 - uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě
Příloha: bod 12.1 priloha 1.pdf
Příloha: bod 12.1 priloha 2.pdf
Příloha: bod 12.1 priloha 3.pdf
Příloha: bod 12.1 priloha 4.pdf
Příloha: bod 12.1 priloha 5.pdf
Příloha: bod 12.1 priloha 6.pdf
Materiál: 12.2. Inidividuální dotace z Fondu Ústeckého kraje – podpora vytváření podmínek pro uspokojování potřeb občanů v oblasti rozvoje zdraví
Příloha: bod 12.2 priloha 1.pdf
Příloha: bod 12.2 priloha 2.pdf
Příloha: bod 12.2 priloha 3.pdf
Příloha: bod 12.2 priloha 4.pdf
Příloha: bod 12.2 priloha 5.pdf
Příloha: bod 12.2 priloha 6.pdf
Materiál: 12.3. Zajištění lékařské pohotovostní služby v Ústeckém kraji v roce 2020
Příloha: bod 12.3 priloha 1.pdf
Příloha: bod 12.3 priloha 2.pdf
Příloha: bod 12.3 priloha 3.pdf
Příloha: bod 12.3 priloha 4.pdf
Příloha: bod 12.3 priloha 5.pdf
Příloha: bod 12.3 priloha 6.pdf
Materiál: 12.4. Dotační program „Podpora vybraných služeb zdravotní péče 2020“ – vyhlášení
Příloha: bod 12.4 priloha 1.pdf
Příloha: bod 12.4 priloha 2.pdf
Materiál: 12.5. Dotační program „Podpora zvýšení komfortu pacientů při poskytování akutní lůžkové péče na území Ústeckého kraje – 2018“ – schválení dodatku ke smlouvě
Příloha: bod 12.5 priloha 1.pdf
Příloha: bod 12.5 priloha 2.pdf
Příloha: bod 12.5 priloha 3.pdf
Příloha: bod 12.5 priloha 4.pdf
Materiál: 12.6. Dotační program „Podpora lékařských a zdravotnických vzdělávacích akcí“ – vyhlášení 2020
Příloha: bod 12.6 priloha 1.pdf
Příloha: bod 12.6 priloha 2.pdf
Materiál: 12.7. Dotační program „Podpora aktivit zaměřených na zlepšení zdravotního stavu obyvatel Ústeckého kraje“ – vyhlášení 2020
Příloha: bod 12.7 priloha 1.pdf
Příloha: bod 12.7 priloha 2.pdf
Materiál: 12.8. Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace zřizované Ústeckým krajem v oblasti zdravotnictví a změna pravidel
Příloha: bod 12.8 priloha 1.pdf
Příloha: bod 12.8 priloha 2.pdf
Příloha: bod 12.8 priloha 3.pdf
Příloha: bod 12.8 priloha 4.pdf
Příloha: bod 12.8 priloha 5.pdf
Materiál: 12.9. Návrh memoranda o společném záměru ohledně Nemocnice Litoměřice, a.s.
Příloha: bod 12.9 priloha 1.pdf
Příloha: bod 12.9 priloha 2.pdf
Příloha: bod 12.9 priloha 3.pdf
Příloha: bod 12.9 priloha 4.pdf

13. Blok Jaroslava Komínka, náměstka hejtmana Ústeckého kraje – DS

Materiál: 13.1. Změna zřizovací listiny Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace
Příloha: bod 13.1 priloha 1.pdf
Materiál: 13.2. Financování závazků TD BUS vůči společnosti ČSAD SVT
Příloha: bod 13.2 priloha 1.pdf
Materiál: 13.3. Uzavření Smlouvy o spolupráci k zajištění mezikrajské dopravní obslužnosti a o podmínkách úhrady finančního příspěvku při vzájemném zajištění dopravní obslužnosti veřejnou drážní osobní dopravou mezi Středočeským a Ústeckým krajem
Příloha: bod 13.3 priloha 2.pdf
Materiál: 13.4. Změna smlouvy o vzájemné spolupráci při přípravě, realizaci a provozování dopravního terminálu v Klášterci nad Ohří – dodatek č. 2
Příloha: bod 13.4 priloha 1.pdf

14. Blok Mgr. Bc. Petra Šmída, náměstka hejtmana Ústeckého kraje - SMT

Materiál: 14.1. Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací Ústeckého kraje – oblast školství
Příloha: bod 14.1 priloha 1.pdf
Materiál: 14.2. Memorandum o vzájemné spolupráci a podpoře Labe arény Ústeckého kraje
Příloha: bod 14.2 priloha 1.pdf
Příloha: bod 14.2 priloha 2.pdf
Materiál: 14.3. Koncepce financování sportů s širokou mládežnickou základnou v Ústeckém kraji 2020 – schválení dotací
Příloha: bod 14.3 priloha 1.pdf
Materiál: 14.4. Podpora hokeje a fotbalu - vyřízení individuálních žádostí o neinvestiční dotace
Příloha: bod 14.4 priloha 1.pdf
Příloha: bod 14.4 priloha 2.pdf
Příloha: bod 14.4 priloha 3.pdf
Příloha: bod 14.4 priloha 4.pdf
Materiál: 14.5. Smlouva o finanční spoluúčasti na organizaci Her IX. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2020 v Karlovarském kraji
Příloha: bod 14.5 priloha 1.pdf
Příloha: bod 14.5 priloha 2.pdf
Materiál: 14.6. Dotační program „Sport 2020“
Příloha: bod 14.6 priloha 1.pdf
Příloha: bod 14.6 priloha 2.pdf
Příloha: bod 14.6 priloha 3.pdf
Příloha: bod 14.6 priloha 4.pdf
Materiál: 14.7. Dotační program „Volný čas 2020“
Příloha: bod 14.7 priloha 1.pdf
Příloha: bod 14.7 priloha 2.pdf
Příloha: bod 14.7 priloha 3.pdf
Příloha: bod 14.7 priloha 4.pdf
Materiál: 14.8. Dotační program „Prevence rizikového chování v Ústeckém kraji v roce 2020“
Příloha: bod 14.8 priloha 1.pdf
Příloha: bod 14.8 priloha 2.pdf
Příloha: bod 14.8 priloha 3.pdf
Příloha: bod 14.8 priloha 4.pdf
Materiál: 14.9. Projekt „ÚK – obědy do škol“ - dodatky ke smlouvě o partnerství s finančním příspěvkem
Příloha: bod 14.9 priloha 1.pdf
Příloha: bod 14.9 priloha 2.pdf
Příloha: bod 14.9 priloha 3.pdf
Příloha: bod 14.9 priloha 4.pdf
Materiál: 14.10. Dotační program „Dobrá škola – Moderní škola 4.0“ – poskytnutí neinvestiční dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace

15. Blok PhDr. Ing. Zdeňka Matouše, Ph.D., MBA, náměstek hejtmana Ústeckého kraje - RR

Materiál: 15.1. Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad - spolufinancování výdajů na činnost 2020 a dofinancování nekrytých závazků
Příloha: bod 15.1 priloha 1.pdf
Příloha: bod 15.1 priloha 2.pdf
Příloha: bod 15.1 priloha 3.pdf
Příloha: bod 15.1 priloha 4.pdf
Příloha: bod 15.1 priloha 5.pdf
Příloha: bod 15.1 priloha 6.pdf
Příloha: bod 15.1 priloha 7.pdf
Příloha: bod 15.1 priloha 8.pdf
Materiál: 15.2. Čerpání finančních prostředků z ESI fondů v programovém období 2014+
Příloha: bod 15.2 priloha 1.pdf
Příloha: bod 15.2 priloha 2.pdf
Příloha: bod 15.2 priloha 3.pdf
Příloha: bod 15.2 priloha 4.pdf
Příloha: bod 15.2 priloha 5.pdf
Příloha: bod 15.2 priloha 6.pdf
Příloha: bod 15.2 priloha 7.pdf
Materiál: 15.3. Podpora místních akčních skupin Ústeckého kraje v roce 2020
Příloha: bod 15.3 priloha 1.pdf
Příloha: bod 15.3 priloha 2.pdf
Příloha: bod 15.3 priloha 3.pdf
Příloha: bod 15.3 priloha 4.pdf
Příloha: bod 15.3 priloha 5.pdf
Materiál: 15.4. Program obnovy venkova – žádost o výjimky
Materiál: 15.5. Program obnovy venkova Ústeckého kraje 2020
Příloha: bod 15.5 priloha 1.pdf
Příloha: bod 15.5 priloha 2.pdf
Příloha: bod 15.5 priloha 3.pdf
Příloha: bod 15.5 priloha 4.pdf
Materiál: 15.6. Aktualizace č. 1 zásad programu Podpora komunitního života na venkově
Příloha: bod 15.6 priloha 1.pdf
Příloha: bod 15.6 priloha 2.pdf
Příloha: bod 15.6 priloha 3.pdf
Příloha: bod 15.6 priloha 4.pdf
Příloha: bod 15.6 priloha 5.pdf
Příloha: bod 15.6 priloha 6.pdf
Materiál: 15.7. Příprava "transformace" Terezín - město změny do právnické osoby Ústeckého kraje
Příloha: bod 15.7 priloha 1.pdf
Příloha: bod 15.7 priloha 2.pdf
Příloha: bod 15.7 priloha 3.pdf
Příloha: bod 15.7 priloha 4.pdf
Příloha: bod 15.7 priloha 5.pdf
Příloha: bod 15.7 priloha 6.pdf

16. Blok Jitky Sachetové, členky Rady Ústeckého kraje – KP

Materiál: 16.1. Program podpory regionální kulturní činnosti na rok 2020 - schválení a vyhlášení dotačního programu
Příloha: bod 16.1 priloha 1.pdf
Materiál: 16.2. Program na záchranu a obnovu drobných památek a architektury dotvářející kulturní krajinu Ústeckého kraje pro rok 2020 – schválení a vyhlášení dotačního programu
Příloha: bod 16.2 priloha 1.pdf
Materiál: 16.3. Program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2020 – schválení a vyhlášení dotačního programu
Příloha: bod 16.3 priloha 1.pdf
Materiál: 16.4. Program podpory regionální kulturní činnosti na rok 2019 – rozdělení dotací
Příloha: bod 16.4 priloha 1.pdf
Materiál: 16.5. Program podpory aktivit stálých profesionálních divadelních souborů a hudebních těles působících na území Ústeckého kraje na rok 2020 – rozdělení dotací
Příloha: bod 16.5 priloha 1.pdf
Příloha: bod 16.5 priloha 2.pdf
Příloha: bod 16.5 priloha 3.pdf
Materiál: 16.6. Zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven v Ústeckém kraji pro rok 2020 – rozdělení dotací
Příloha: bod 16.6 priloha 1.pdf
Příloha: bod 16.6 priloha 2.pdf
Materiál: 16.7. Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací Ústeckého kraje v působnosti odboru kultury a památkové péče
Příloha: bod 16.7 priloha 1.pdf
Příloha: bod 16.7 priloha 2.pdf
Příloha: bod 16.7 priloha 3.pdf
Příloha: bod 16.7 priloha 4.pdf
Příloha: bod 16.7 priloha 5.pdf
Příloha: bod 16.7 priloha 6.pdf
Příloha: bod 16.7 priloha 7.pdf
Materiál: 16.8. Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, příspěvková organizace – plnění funkce městské knihovny
Příloha: bod 16.8 priloha 1.pdf

17. Blok Jitky Sachetové, členky Rady Ústeckého kraje – ZPZ

Materiál: 17.1. Fond vodního hospodářství a životního prostředí ÚK – změna smluvního ujednání
Příloha: bod 17.1 priloha 1.pdf
Příloha: Bod 17.1 priloha 2.pdf
Příloha: Bod 17.1 priloha 3.pdf
Příloha: Bod 17.1 priloha 4.pdf
Materiál: 17.2. Program pro podporu odpadového hospodářství obcí v Ústeckém kraji na období 2017 až 2025 – 3. výzva – úprava dotací pro město Roudnice n. L., obec Otvice a Mikroregion Lounské Podlesí
Příloha: bod 17.2 priloha 1.pdf
Příloha: bod 17.2 priloha 2.pdf
Příloha: bod 17.2 priloha 3.PDF
Příloha: bod 17.2 priloha 4.pdf
Materiál: 17.3. Program pro podporu odpadového hospodářství obcí v Ústeckém kraji na období 2017 až 2025 – 3. výzva - změna závazného ukazatele obec Vilémov
Příloha: bod 17.3 priloha 1.pdf
Příloha: bod 17.3 priloha 2.pdf
Příloha: bod 17.3 priloha 3.pdf
Materiál: 17.4. Fond vodního hospodářství a životního prostředí ÚK – vypovězení smlouvy
Příloha: Bod 17.4 priloha 1.pdf
Materiál: 17.5. Program pro rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém kraji na období let 2017 až 2020 a Program podpory rozvoje zemědělství a venkovských oblastí Ústeckého kraje na období let 2014 až 2020 - Schválení dotačních výzev
Příloha: bod 17.5 priloha 1.pdf
Příloha: bod 17.5 priloha 2.pdf
Materiál: 17.6. Poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku pro Vyšší odbornou školu obalové techniky a Střední školu, Štětí, příspěvkovou organizaci, pro rok 2019 – výroba osvětového materiálu EVVO - Staženo z programu

18. Blok Ing. Ladislava Drlého, člena Rady Ústeckého kraje – MAJ

Materiál: 18.1. Nakládání s majetkem
Příloha: bod 18.1 priloha 9.1.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 9.2.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 9.3.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 3.5.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 6.1.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 10.1.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 5.1.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 3.2.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 3.4.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 2.1.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 2.2.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 2.3.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 6.2.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 6.3.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 6.4.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 7.1.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 7.2.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 5.2.pdf
Příloha: Bod 18.1 priloha 8.1.pdf
Příloha: Bod 18.1 priloha 8.2.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 2.4.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 2.5.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 2.6.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 2.7.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 2.8.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 2.9.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 2.10.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 2.11.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 2.12.pdf
Příloha: Bod 18.1 priloha 8.3.pdf
Příloha: Bod 18.1 priloha 8.4.pdf
Příloha: Bod 18.1 priloha 8.5.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 4.1.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 2.13.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 2.14.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 2.15.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 2.16.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 2.17.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 2.18.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 2.19.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 2.20.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 2.21.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 5.3.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 5.4.pdf
Materiál: 18.2. Nakládání s majetkem I
Příloha: bod 18.2 priloha 10.1.pdf
Příloha: bod 18.2 priloha 10.2.pdf
Příloha: bod 18.2 priloha 10.3.pdf

19. Blok Ing. Ladislava Drlého, člena Rady Ústeckého kraje – INV

Materiál: Není písemný podklad

20. Blok Mgr. Ing. Miroslava Andrta, člena Rady Ústeckého kraje - SV

Materiál: 20.1. Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací zřizovaných Ústeckým krajem v sociální oblasti
Příloha: Bod 20.1 priloha 1.pdf
Příloha: Bod 20.1 priloha 2.pdf
Příloha: Bod 20.1 priloha 3.pdf
Příloha: Bod 20.1 priloha 4.pdf
Příloha: Bod 20.1 priloha 5.pdf
Příloha: Bod 20.1 priloha 6.pdf
Materiál: 20.2. Akční plán rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji na rok 2020
Příloha: bod 20.2 priloha 1.pdf
Příloha: bod 20.2 priloha 2.pdf
Příloha: bod 20.2 priloha 3.pdf
Materiál: 20.3. Aktualizace Metodiky zajištění sítě sociálních služeb Ústeckého kraje
Příloha: Bod 20.3 priloha 1.pdf
Příloha: Bod 20.3 priloha 2.pdf
Příloha: Bod 20.3 priloha 3.pdf
Příloha: Bod 20.3 priloha 4.pdf
Materiál: 20.4. Vyhodnocení plnění opatření Strategie protidrogové politiky Ústeckého kraje za období 2015 - 2019
Příloha: Bod 20.4 Priloha 1.pdf
Příloha: Bod 20.4 Priloha 2.pdf
Materiál: 20.5. Vyhodnocení plnění opatření Strategie prevence kriminality na území Ústeckého kraje za roky 2017, 2018 a 2019
Příloha: Bod 20.5 priloha 1.pdf
Materiál: 20.6. Žádost o převod finančních prostředků mezi službami WHITE LIGHT I., z.ú.
Příloha: Bod 20.6 Priloha 1.pdf
Příloha: Bod 20.6 Priloha 2.pdf
Příloha: Bod 20.6 Priloha 3.pdf
Materiál: 20.7. Povinně hlášené změny
Příloha: bod 20.7 priloha 1.pdf
Příloha: bod 20.7 priloha 2.pdf
Příloha: bod 20.7 priloha 3.pdf
Příloha: bod 20.7 priloha 4.pdf
Příloha: bod 20.7 priloha 5.pdf
Příloha: bod 20.7 priloha 6.pdf
Příloha: bod 20.7 priloha 7.pdf
Příloha: bod 20.7 priloha 8.pdf
Příloha: bod 20.7 priloha 9.pdf
Příloha: bod 20.7 priloha 10.pdf
Příloha: bod 20.7 priloha 11.pdf
Příloha: bod 20.7 priloha 12.pdf
Příloha: bod 20.7 priloha 13.pdf
Příloha: bod 20.7 priloha 14.pdf
Příloha: bod 20.7 priloha 15.pdf
Příloha: bod 20.7 priloha 16.pdf
Příloha: bod 20.7 priloha 17.pdf
Příloha: bod 20.7 priloha 18.pdf
Příloha: bod 20.7 priloha 19.pdf
Příloha: bod 20.7 priloha 20.pdf
Příloha: bod 20.7 priloha 21.pdf
Příloha: bod 20.7 priloha 22.pdf
Příloha: bod 20.7 priloha 23.pdf
Příloha: bod 20.7 priloha 24.pdf
Příloha: bod 20.7 priloha 25.pdf
Příloha: bod 20.7 priloha 26.pdf
Příloha: bod 20.7 priloha 27.pdf
Příloha: bod 20.7 priloha 28.pdf
Příloha: bod 20.7 priloha 29.pdf
Materiál: 20.8. Žádost o převod finančních prostředků – Malý dotační program 2019
Příloha: bod 20.8 priloha 1.pdf
Příloha: bod 20.8 priloha 2.pdf
Materiál: 20.9. Sociální služby zabezpečované příspěvkovými organizacemi Ústeckého kraje – informace za rok 2019
Příloha: Bod 20.9 priloha 1.pdf
Materiál: 20.10. Změna závazného ukazatele – objem prostředků na platy v absolutní výši u příspěvkových organizací zřízených Ústeckým krajem v sociální oblasti
Příloha: Bod 20.10 priloha 1.pdf
Příloha: Bod 20.10 priloha 2.pdf
Příloha: Bod 20.10 priloha 3.pdf

21. Různé

Materiál: Není písemný podklad

22. Blok výborů Zastupitelstva Ústeckého kraje

Materiál: 22.1. Plán práce Finančního výboru Zastupitelstva Ústeckého kraje na 1. pololetí roku 2020
Příloha: bod 22.1 priloha1.pdf
Materiál: 22.2. Výbor pro zdravotnictví Zastupitelstva Ústeckého kraje – zpráva o činnosti výboru za rok 2019 a plán práce výboru na rok 2020
Příloha: bod 22.2 priloha 1.pdf
Příloha: bod 22.2 priloha 2.pdf
Materiál: 22.3. Plán práce a harmonogram jednání Výboru pro sociální věci, bezpečnost a sociálně vyloučené lokality Zastupitelstva Ústeckého kraje na I. pololetí roku 2020
Příloha: bod 22.3 priloha 1.pdf
Příloha: bod 22.3 priloha 2.pdf
Materiál: 22.4. Vyhodnocení činnosti Výboru pro sociální věci, bezpečnost a sociálně vyloučené lokality Zastupitelstva Ústeckého kraje za rok 2019
Příloha: bod 22.4 priloha 1.pdf

23. Diskuse členů Zastupitelstva Ústeckého kraje

Materiál: Není písemný podklad

24. Závěr

Materiál: Není písemný podklad