29. Zastupitelstvo Ústeckého kraje - 20.04.2020


01. Zahájení, určení zapisovatelů

Materiál: Není písemný podklad

02. Schválení návrhové a volební komise

Materiál: Není písemný podklad

03. Volba ověřovatelů

Materiál: Není písemný podklad

04. Schválení programu

Materiál: Není písemný podklad

05. Pravidelné body

Materiál: 05.1. Projednání námitek k zápisu a usnesení z minulého Zastupitelstva Ústeckého kraje
Materiál: 05.2. Kontrola plnění usnesení
Příloha: bod 5.2 priloha 1.pdf
Materiál: 05.3. Zpráva o činnosti Rady Ústeckého kraje
Příloha: bod 5.3 priloha 1.pdf
Příloha: bod 5.3 priloha 2.pdf
Příloha: bod 5.3 priloha 3.pdf
Příloha: bod 5.3 priloha 4.pdf
Materiál: 05.4. Zpráva ředitele o činnosti Krajského úřadu Ústeckého kraje
Příloha: bod 5.4 priloha 1.pdf
Příloha: bod 5.4 priloha 2.pdf
Příloha: bod 5.4 priloha 3.pdf
Příloha: bod 5.4 priloha 4.pdf
Příloha: bod 5.4 priloha 5.pdf

06. Blok hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka – KH

Materiál: 06.1. Poskytnutí finančních dotací z Programu 2020 na podporu nové techniky, výstavby požárních zbrojnic pro jednotky SDH a podporu spolků a veřejně prospěšných organizací působících na poli požární ochrany, ochrany obyvatelstva a ostatních složek IZS dle zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, z rozpočtu Ústeckého kraje - Staženo z programu
Materiál: 06.2. Dary složkám Integrovaného záchranného systému na území Ústeckého kraje na rok 2020 - Staženo z programu
Materiál: 06.3. Poskytnutí finančních dotací z přijatých darů - Staženo z programu
Materiál: 06.4. Zrušení částí usnesení v rámci poskytování dotací v programu Rodinné stříbro Ústeckého kraje 2020
Materiál: 06.5. Změna zásad Fondu pro mimořádné události Ústeckého kraje
Příloha: bod 6.5 priloha 1.pdf
Příloha: bod 6.5 priloha 2.pdf

07. Blok hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka – LP

Materiál: 07.1. Volba přísedícího Krajského soudu v Ústí nad Labem
Příloha: bod 7.1 priloha 1.pdf

08. Blok hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka – INF

Materiál: Není písemný podklad

09. Blok hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka – Ostatní

Materiál: 09.1. SPZ Triangle – prodej plochy ve Staňkovickém rozptylu potenciálnímu investorovi - Staženo z programu
Materiál: 09.2. Vyjádření kraje v samostatné působnosti k „Protipovodňovému opatření v povodí Vilémovského potoka/Sebnitz – studie proveditelnosti Projekt č. 100272124“ - Staženo z programu
Materiál: 09.3. SEZ - laguny závadných látek Prunéřov – zahájení přípravy projektu - Staženo z programu
Materiál: 09.4. Vyjádření kraje v samostatné působnosti k „Protipovodňovému opatření v povodí Vilémovského potoka/Sebnitz – studie proveditelnosti
Příloha: bod 9.4 příloha 1.pdf
Příloha: bod 9.4 příloha 2.pdf
Příloha: bod 9.4 příloha 3.pdf
Příloha: bod 9.4 příloha 4.pdf
Příloha: bod 9.4 příloha 5.pdf
Příloha: bod 9.4 příloha 6.pdf
Příloha: bod 9.4 příloha 7.pdf
Příloha: bod 9.4 příloha 8.pdf
Materiál: 09.5. Střední lesnická škola a Střední odborná škola, Šluknov, příspěvková organizace – informace o nevyhovění žádosti Ústeckého kraje o převod pozemků z majetku státu a o spolupráci školy s Lesy ČR
Příloha: bod 9.5 příloha 1.pdf
Příloha: bod 9.5 příloha 2.pdf
Příloha: bod 9.5 příloha 3.pdf
Příloha: bod 9.5 příloha 4.pdf
Příloha: bod 9.5 příloha 5.pdf
Příloha: bod 9.5 příloha 6.PDF
Příloha: bod 9.5 příloha 7.pdf
Příloha: bod 9.5 příloha 8.pdf

10. Blok PhDr. Martina Kliky, MBA , DBA, 1. náměstka hejtmana Ústeckého kraje – EK

Materiál: 10.1. Odkup akcií Regionální rozvojové agentury Ústeckého kraje, a.s. - Staženo z programu
Materiál: 10.2. Rozpočtová opatření Ústeckého kraje č. 5/2020/ZÚK
Příloha: Bod 10.2 priloha 1.pdf
Příloha: Bod 10.2 priloha 2.pdf
Příloha: bod 10.2 priloha 3.pdf
Materiál: 10.3. Rozdělení volných prostředků z hospodaření Ústeckého kraje za rok 2019
Příloha: bod 10.3 priloha 1.pdf
Příloha: bod 10.3 priloha 2.pdf
Příloha: bod 10.3 priloha 3.pdf
Materiál: 10.4. Problematika Lužické nemocnice a polikliniky, a.s.
Příloha: bod 10.4 priloha 1.pdf
Příloha: bod 10.4 priloha 2.pdf
Příloha: bod 10.4 priloha 3.pdf
Příloha: bod 10.4 priloha 4.pdf
Příloha: bod 10.4 priloha 5.pdf
Příloha: bod 10.4 priloha 6.pdf
Příloha: bod 10.4 priloha 7.pdf
Příloha: bod 10.4 priloha 9.pdf
Příloha: bod 10.4 priloha 10.pdf
Příloha: bod 10.4 priloha 11.pdf
Materiál: 10.5. Financování strategických investičních potřeb společnosti Krajská zdravotní, a.s
Příloha: bod 10.5 příloha 1.pdf
Příloha: bod 10.5 příloha 2.pdf
Příloha: bod 10.5 příloha 3.pdf
Příloha: bod 10.5 příloha 4.pdf
Příloha: bod 10.5 příloha 5.pdf

11. Blok PhDr. Martina Kliky, MBA , DBA, 1. náměstka hejtmana Ústeckého kraje - SPRP

Materiál: 11.1. Žádosti o finanční příspěvek z Fondu Ústeckého kraje - Staženo z programu
Materiál: 11.2. Žádosti o změny v uzavřených smlouvách o poskytnutí dotace z Fondu Ústeckého kraje
Materiál: 11.3. „Transformační fond Ústeckého kraje“ - Staženo z programu
Materiál: 11.4. Podání projektové žádosti do programu Doprava 2020+
Materiál: 11.5. Dohoda o naplnění podmínek žádosti na odstranění ekologických škod – dílo ke stavbě vedené pod názvem "Obnovení komunikačního spojení přes Radovesickou výsypku, část A Komunikace Štěpánov - Kostomlaty" a dohoda o převodu práv a povinností stavebníka a žadatele - aktualizace
Příloha: Bod 11.5 priloha 1.pdf
Příloha: Bod 11.5 priloha 2.pdf
Materiál: 11.6. Dohoda o naplnění podmínek žádosti na odstranění ekologických škod – dílo ke stavbě vedené pod názvem „Obnovení komunikačního spojení přes Radovesickou výsypku, Část B Komunikace Razice – Kostomlaty“ a dohoda o převodu práv a povinností stavebníka a žadatele - aktualizace
Příloha: Bod 11.6 priloha 1.pdf
Příloha: Bod 11.6 priloha 2.pdf
Materiál: 11.7. Fond Ústeckého kraje - Dodatky k uzavřeným smlouvám
Příloha: Bod 11.7 priloha 1.pdf
Materiál: 11.8. Schválení mezinárodní spolupráce a zapojení ÚK do projektu "Bergbau/Hornictví SN-CZ" Programu spolupráce Česká republika - Sasko
Příloha: Bod 11.8 priloha 1.pdf
Materiál: 11.9. Žádost o finanční příspěvek z Fondu Ústeckého kraje
Příloha: bod 11.9 priloha c. 1.pdf
Materiál: 11.10. Dotační program na zmírnění dopadů koronaviru pro malé podnikatele v ÚK
Příloha: bod 11.10 priloha 1.pdf
Materiál: 11.11. Žádost o finanční příspěvek z Fondu Ústeckého kraje - Staženo z programu

12. Blok RSDr. Stanislava Rybáka, náměstka hejtmana Ústeckého kraje - ZD

Materiál: 12.1. Krajská zdravotní, a.s. – aktuální informace
Příloha: bod 12.1 priloha 1.pdf
Příloha: bod 12.1 priloha 2.pdf
Příloha: bod 12.1 priloha 3.pdf
Příloha: bod 12.1 priloha 4.pdf
Příloha: bod 12.1 priloha 5.pdf
Příloha: bod 12.1 priloha 6.pdf
Materiál: 12.2. Krajská zdravotní, a.s. – poskytnutí neinvestiční dotace (vyrovnávací platby) na provoz Protialkoholní a protitoxikomanické stanice
Příloha: bod 12.2 priloha 1.pdf
Příloha: bod 12.2 priloha 2.pdf
Příloha: bod 12.2 priloha 3.pdf
Příloha: bod 12.2 priloha 4.pdf
Materiál: 12.3. Dotační program „Podpora aktivit zaměřených na zlepšení zdravotního stavu obyvatel Ústeckého kraje“ – vyhodnocení 2020, I. lhůta. - Staženo z programu
Materiál: 12.4. Nákup obchodního závodu Nemocnice Litoměřice, a.s. Krajskou zdravotní, a.s. a bezúplatný převod nemovitostí od Města Litoměřice pronajatých Nemocnici Litoměřice na Ústecký kraj - Staženo z programu
Materiál: 12.5. Dotační program „Podpora kvality pracovních podmínek a prostředí zdravotnického personálu u poskytovatelů akutní lůžkové péče na území Ústeckého kraje - 2019“ – schválení dodatku ke smlouvě
Příloha: bod 12.5 priloha 1.pdf
Příloha: bod 12.5 priloha 2.pdf
Příloha: bod 12.5 priloha 3.pdf
Příloha: bod 12.5 priloha 4.pdf
Materiál: 12.6. Zrušení dotací pro rok 2020 z programu „Podpora aktivit zaměřených na zlepšení zdravotního stavu obyvatel Ústeckého kraje“ a z programu „Podpora lékařských a zdravotnických vzdělávacích akcí“, zastavení administrace přijatých žádostí v rámci vyhlášených lhůt a snížení objemu finančních prostředků u stipendijních programů odboru zdravotnictví pro rok 2020.
Příloha: bod 12.6 priloha 1.pdf

13. Blok Jaroslava Komínka, náměstka hejtmana Ústeckého kraje – DS

Materiál: 13.1. Změna zřizovací listiny Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace
Příloha: bod 13.1 priloha 1.pdf
Materiál: 13.2. Financování oprav silnic II. a III. tříd v roce 2020 z prostředků SFDI
Příloha: bod 13.2 priloha 1.pdf
Materiál: 13.3. Zvýšení příspěvku zřizovatele na velkou údržbu pro Správu a údržbu silnic Ústeckého kraje, příspěvkovou organizaci pro rok 2020
Příloha: bod 13.3 priloha 1.pdf
Příloha: bod 13.3 priloha 2.pdf
Příloha: bod 13.3 priloha 3.pdf
Příloha: bod 13.3 priloha 4.pdf
Příloha: bod 13.3 priloha 5.pdf
Příloha: bod 13.3 priloha 6.pdf
Materiál: 13.4. Zvýšení účelového investičního příspěvku pro Správu a údržbu silnic Ústeckého kraje, příspěvkovou organizaci pro rok 2020
Příloha: bod 13.4 priloha 1.pdf
Příloha: bod 13.4 priloha 2.pdf
Příloha: bod 13.4 priloha 3.pdf
Příloha: bod 13.4 priloha 4.pdf
Příloha: bod 13.4 priloha 5.pdf
Příloha: bod 13.4 priloha 6.pdf
Materiál: 13.5. Dohoda o spolupráci – o financování přeshraničních služeb na autobusové lince 588 Chomutov – Marienberg
Příloha: bod 13.5 priloha 1.pdf
Materiál: 13.6. Dotace na ochranné chemické prostředky a ochranné pomůcky pro dopravce veřejné dopravy
Příloha: bod 13.6 priloha 1.pdf
Příloha: bod 13.6 priloha 2.pdf
Příloha: bod 13.6 priloha 3.pdf

14. Blok Mgr. Bc. Petra Šmída, náměstka hejtmana Ústeckého kraje - SMT

Materiál: 14.1. Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Ústeckém kraji ve školním roce 2018/2019
Příloha: bod 14.1 priloha 1.pdf
Materiál: 14.2. Dotační program Volný čas 2020 – rozdělení dotací - Staženo z programu
Materiál: 14.3. Dohoda o ukončení smlouvy v rámci Koncepce financování sportů s širokou mládežnickou základnou v Ústeckém kraji v roce 2020
Příloha: bod 14.3 priloha 1.pdf
Materiál: 14.4. Dotační program Volný čas 2020 – zrušení dotací
Materiál: 14.5. Dotační program Podpora talentovaných mladých sportovců 2020 – zrušení dotací
Materiál: 14.6. Dotační program Prevence rizikového chování v Ústeckém kraji v roce 2020  - snížení objemu finančních prostředků
Materiál: 14.7. Dotační program Sport 2020 – snížení objemu finančních prostředků

15. Blok PhDr. Ing. Zdeňka Matouše, Ph.D., MBA, náměstek hejtmana Ústeckého kraje - RR

Materiál: 15.1. Dotační program Podpora komunitního života na venkově v roce 2020 – rozdělení dotací - Staženo z programu
Materiál: 15.2. Fondy EHP 2014 – 2021 – „Zachráněné kulturní dědictví starého Mostu“ - Staženo z programu
Materiál: 15.3. Aktualizace územní energetické koncepce Ústeckého kraje - Staženo z programu
Materiál: 15.4. Dotační program Podpora komunitního života na venkově v roce 2020 – rozdělení dotací - Staženo z programu
Materiál: 15.5. Program obnovy venkova Ústeckého kraje 2020 – rozdělení dotací - Staženo z programu
Materiál: 15.6. Program obnovy venkova Ústeckého kraje 2019 – žádost o výjimku - Staženo z programu
Materiál: 15.7. Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad - dofinancování nekrytých závazků
Příloha: bod 15.7 priloha1.pdf
Příloha: bod 15.7 priloha2.pdf
Příloha: bod 15.7 priloha3.pdf
Příloha: bod 15.7 priloha4.pdf
Materiál: 15.8. Úprava dotačního programu „Program obnovy venkova Ústeckého kraje 2020“
Materiál: 15.9. Zrušení dotačního programu „Podpora komunitního života na venkově pro rok 2020“
Materiál: 15.10. Změna ustanovení smlouvy o poskytnutí dotace z Fondu Ústeckého kraje – Destinační agentury
Příloha: bod 15.10 priloha1.pdf

16. Blok Jitky Sachetové, členky Rady Ústeckého kraje – KP

Materiál: 16.1. Program na záchranu a obnovu drobných památek a architektury dotvářející kulturní krajinu Ústeckého kraje pro rok 2020 - rozdělení dotací - Staženo z programu
Materiál: 16.2. Program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2020 - rozdělení dotací - Staženo z programu
Materiál: 16.3. Program podpory regionální kulturní činnosti na rok 2020 – rozdělení dotací - Staženo z programu
Materiál: 16.4. Smlouva o poskytnutí příspěvku 2019-2020 - Staženo z programu
Materiál: 16.5. Poskytnutí neinvestiční dotace na projekt "Příspěvek na mzdy včetně odvodů v roce 2020"- Severočeské divadlo s.r.o." - Staženo z programu
Materiál: 16.6. Program na záchranu a obnovu drobných památek a architektury dotvářející kulturní krajinu Ústeckého kraje pro rok 2020 - rozdělení dotací – zrušení programu - Staženo z programu
Materiál: 16.7. Program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2020 - rozdělení dotací – úprava programu - Staženo z programu
Materiál: 16.8. Program podpory regionální kulturní činnosti na rok 2020 – rozdělení dotací – zrušení programu - Staženo z programu
Materiál: 16.9. Program na záchranu a obnovu drobných památek a architektury dotvářející kulturní krajinu Ústeckého kraje pro rok 2020 - zrušení programu
Materiál: 16.10. Program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2020 – úprava programu
Příloha: bod 16.10 priloha 1.pdf
Materiál: 16.11. Program podpory regionální kulturní činnosti na rok 2020 – zrušení programu
Materiál: 16.12. Smlouva o poskytnutí příspěvku 2019-2020
Příloha: bod 16.12 priloha 1.pdf
Příloha: bod 16.12 priloha 2.pdf
Příloha: bod 16.12 priloha 3.pdf
Příloha: bod 16.12 priloha 4.pdf

17. Blok Jitky Sachetové, členky Rady Ústeckého kraje – ZPZ

Materiál: 17.1. Program pro podporu odpadového hospodářství obcí v Ústeckém kraji na období 2017 až 2025 – vzor smlouvy o poskytnutí dotace
Příloha: bod 17.1 priloha 1.pdf
Materiál: 17.2. Program pro podporu odpadového hospodářství obcí v Ústeckém kraji na období 2017 až 2025 – výzva k podání žádostí o dotaci
Příloha: bod 17.2 priloha 1.pdf
Materiál: 17.3. Aktualizace č. 49 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Ústeckého kraje (PRVKÚK) – obec Michalovice
Příloha: bod 17.3 priloha 1.pdf
Materiál: 17.4. Zrušení dotací pro rok 2020 z Programu pro rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém kraji na období let 2017 až 2020 a z Programu podpory rozvoje zemědělství a venkovských oblastí Ústeckého kraje na období let 2014 až 2020

18. Blok Ing. Ladislava Drlého, člena Rady Ústeckého kraje – MAJ

Materiál: 18.1. Nakládání s majetkem
Příloha: bod 18.1 priloha 5.2.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 5.1.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 2.1.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 2.2.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 2.3.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 2.4.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 2.5.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 2.6.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 2.7.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 2.14.pdf
Příloha: Bod 18.1 priloha 8.1.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 5.3.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 5.4.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 2.8.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 2.9.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 2.10.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 2.11.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 2.12.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 2.13.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 2.15.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 2.16.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 2.17.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 3.1.pdf
Příloha: Bod 18.1 priloha 8.2.pdf
Příloha: Bod 18.1 priloha 8.3.pdf
Příloha: Bod 18.1 priloha 8.4.pdf
Příloha: Bod 18.1 priloha 8.5.pdf
Příloha: Bod 18.1 priloha 8.6.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 10.1.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 5.6.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 5.5.pdf
Materiál: 18.2. Změna zřizovací listiny č.j. 213/2002 příspěvkové organizace Ústeckého kraje: Krajská majetková, příspěvková organizace
Příloha: bod 18.2 priloha 1.pdf

19. Blok Ing. Ladislava Drlého, člena Rady Ústeckého kraje – INV

Materiál: 19.1. Informace o investičním záměru s výdaji do 50 mil. Kč
Příloha: Bod 19.1 priloha 1.pdf
Příloha: Bod 19.1 priloha 2.pdf

20. Blok Mgr. Ing. Miroslava Andrta, člena Rady Ústeckého kraje - SV

Materiál: 20.1. Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací zřizovaných Ústeckým krajem v sociální oblasti
Příloha: bod 20.1 priloha 1.pdf
Příloha: bod 20.1 priloha 2.pdf
Příloha: bod 20.1 priloha 3.pdf
Příloha: bod 20.1 priloha 4.pdf
Příloha: bod 20.1 priloha 5.pdf
Příloha: bod 20.1 priloha 6.pdf
Materiál: 20.2. Ústecký krajský plán vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením 2015-2020 – plnění za rok 2019
Příloha: bod 20.2 priloha 1.pdf
Příloha: bod 20.2 priloha 2.pdf
Materiál: 20.3. Ústecký krajský plán vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením 2021-2025
Příloha: bod 20.3 priloha 1.pdf
Materiál: 20.4. Koncepce rodinné politiky Ústeckého kraje 2019-2021 – plnění za rok 2019
Příloha: bod 20.4 priloha 1.pdf
Materiál: 20.5. Dotační program „Podpora Ústeckého kraje v oblasti prorodinných aktivit 2020“ – vyhodnocení - Staženo z programu
Materiál: 20.6. Žádost o vydání budoucího příslibu – JURTA, o. p. s.
Příloha: Bod 20.6 priloha 1.pdf
Materiál: 20.7. Zrušení dotačního programu „Podpora Ústeckého kraje v oblasti prorodinných aktivit 2020“
Materiál: 20.8. Oblastní charita Ústí nad Labem – poskytnutí individuální dotace
Příloha: Bod 20.8 priloha 1.pdf
Příloha: Bod 20.8 priloha 2.pdf
Příloha: Bod 20.8 priloha 3.pdf

21. Různé

Materiál: Není písemný podklad

22. Blok výborů Zastupitelstva Ústeckého kraje

Materiál: Není písemný podklad

23. Diskuse členů Zastupitelstva Ústeckého kraje

Materiál: Není písemný podklad

24. Závěr

Materiál: Není písemný podklad