19. Zastupitelstvo Ústeckého kraje - 29.04.2019


01. Zahájení, určení zapisovatelů

Materiál: Není písemný podklad

02. Schválení návrhové a volební komise

Materiál: Není písemný podklad

03. Volba ověřovatelů

Materiál: Není písemný podklad

04. Schválení programu

Materiál: Není písemný podklad

05. Pravidelné body

Materiál: 05.1. Projednání námitek k zápisu a usnesení z minulého Zastupitelstva Ústeckého kraje
Materiál: 05.2. Kontrola plnění usnesení
Příloha: bod 5.2 priloha 1.pdf
Příloha: bod 5.2 priloha 2.pdf
Materiál: 05.3. Zpráva o činnosti Rady Ústeckého kraje
Příloha: bod 5.3 priloha 1.pdf
Příloha: bod 5.3 priloha 2.pdf
Příloha: bod 5.3 priloha 3.pdf
Příloha: bod 5.3 priloha 4.pdf
Příloha: bod 5.3 priloha 5.pdf
Materiál: 05.4. Zpráva ředitele o činnosti Krajského úřadu Ústeckého kraje
Příloha: bod 5.4 priloha 1.pdf

06. Blok hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka – KH

Materiál: 06.1. Poskytnutí individuální finanční dotace z Fondu Ústeckého kraje - kancelář hejtmana - program Rodinné stříbro Ústeckého kraje 2019
Příloha: bod 6.1 priloha 1.pdf
Materiál: 06.2. Schválení dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. 17/SML2653/SOPD/KH - změna termínu realizace projektu
Příloha: bod 6.2 priloha 1.pdf
Příloha: bod 6.2 priloha 2.pdf
Příloha: bod 6.2 priloha 3.pdf
Materiál: 06.3. Poskytnutí finančního daru - výtěžek ze vstupného na 16-tý reprezentační ples Ústeckého kraje
Příloha: bod 6.3 priloha 1.pdf
Materiál: 06.4. Program 2017 a 2018 na podporu JSDHO a ostatních složek IZS - dodatky ke smlouvám
Příloha: bod 6.4 priloha 1.pdf
Příloha: bod 6.4 priloha 2.pdf
Příloha: bod 6.4 priloha 3.pdf
Materiál: 06.5. Poskytnutí finančních dotací z Programu 2019 na podporu nové techniky, výstavby požárních zbrojnic pro jednotky SDH a podporu spolků a veřejně prospěšných organizací působících na poli požární ochrany, ochrany obyvatelstva a ostatních složek IZS dle zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, z rozpočtu
Příloha: bod 6.5 priloha 1.pdf
Příloha: bod 6.5 priloha 2.pdf
Materiál: 06.6. Návrh smlouvy o spolupráci s HSR-ÚK při realizaci Ceny hejtmana za společenskou odpovědnost
Příloha: bod 6.6 priloha 1.pdf
Příloha: bod 6.6 priloha 2.pdf
Příloha: bod 6.6 priloha 3.pdf
Materiál: 06.7. Olympijský festival v roce 2024 v areálu jezera Most
Příloha: bod 6.7 priloha 1.pdf

07. Blok hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka – LP

Materiál: 07.1. Volba přísedících Krajského soudu v Ústí nad Labem
Příloha: bod 7.1 priloha 1.pdf

08. Blok hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka – INF

Materiál: Není písemný podklad

09. Blok hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka – Ostatní

Materiál: 09.1. Změna rozsahu plnění úkolů uvolněných členů Rady Ústeckého kraje
Materiál: 09.2. Změna Zásad Fondu Ústeckého kraje

10. Blok PhDr. Martina Kliky, MBA , DBA, 1. náměstka hejtmana Ústeckého kraje – EK

Materiál: 10.1. Rozpočtová opatření Ústeckého kraje č. 5/2019/ZÚK
Příloha: Bod 10.1 priloha 1.pdf
Příloha: Bod 10.1 priloha 2.pdf
Příloha: Bod 10.1 priloha 3.pdf
Příloha: Bod 10.1 priloha 4.pdf
Příloha: Bod 10.1 priloha 5.pdf

11. Blok PhDr. Martina Kliky, MBA , DBA, 1. náměstka hejtmana Ústeckého kraje - SV

Materiál: 11.1. Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací zřizovaných Ústeckým krajem v oblasti sociální
Příloha: bod 11.1 priloha 1.pdf
Příloha: bod 11.1 priloha 2.pdf
Příloha: bod 11.1 priloha 3.pdf
Příloha: bod 11.1 priloha 4.pdf
Příloha: bod 11.1 priloha 5.pdf
Příloha: bod 11.1 priloha 6.pdf
Příloha: bod 11.1 priloha 7.pdf
Příloha: bod 11.1 priloha 8.pdf
Příloha: bod 11.1 priloha 9.pdf
Příloha: bod 11.1 priloha 10.pdf
Příloha: bod 11.1 priloha 11.pdf
Materiál: 11.2. Transformační plány Domovů sociálních služeb Litvínov, p. o. a Domovů sociálních služeb Kadaň a Mašťov, p. o.
Příloha: Bod 11.2 priloha 1.pdf
Příloha: Bod 11.2 priloha 2.pdf
Příloha: Bod 11.2 priloha 3.pdf
Příloha: Bod 11.2 priloha 4.pdf
Materiál: 11.3. Plnění Ústeckého krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2015-2020
Příloha: bod 11.3 priloha 1.pdf
Příloha: bod 11.3 priloha 2.pdf
Materiál: 11.4. Dotační program „Podpora rozvoje dobrovolnictví v Ústeckém kraji“ – vyhlášení
Příloha: bod 11.4 priloha 1.pdf
Příloha: bod 11.4 priloha 2.pdf
Příloha: bod 11.4 priloha 3.pdf
Příloha: bod 11.4 priloha 4.pdf
Příloha: bod 11.4 priloha 5.pdf
Příloha: bod 11.4 priloha 6.pdf
Materiál: 11.5. Dotační program „Certifikace primární prevence pro poskytovatele sociálních služeb protidrogové politiky“ – vyhlášení
Příloha: Bod 11.5 priloha 1.pdf
Příloha: Bod 11.5 priloha 2.pdf
Příloha: Bod 11.5 priloha 3.pdf
Příloha: Bod 11.5 priloha 4.pdf
Příloha: Bod 11.5 priloha 5.pdf
Příloha: Bod 11.5 priloha 6.pdf
Materiál: 11.6. Dotační program „Podpora vybraných sociálních služeb v Ústeckém kraji 2019“
Příloha: bod 11.6 priloha 1.pdf
Materiál: 11.7. „POSOSUK 4“ – Dodatek ke smlouvě
Příloha: Bod 11.7 priloha 1.pdf
Materiál: 11.8. Společně proti času, o.p.s. – prominutí úroku a penále
Příloha: bod 11.8 priloha 1.pdf
Příloha: bod 11.8 priloha 2.pdf
Materiál: 11.9. Žádost o převod finančních prostředků – malý dotační program 2019
Příloha: bod 11.9 priloha 1.pdf
Příloha: bod 11.9 priloha 2.pdf
Materiál: 11.10. Žádost o převod finančních prostředků – Sociální služby Chomutov, příspěvková organizace
Příloha: bod 11.10 priloha 1.pdf
Příloha: bod 11.10 priloha 2.pdf
Příloha: bod 11.10 priloha 3.pdf
Příloha: bod 11.10 priloha 4.pdf
Příloha: bod 11.10 priloha 5.pdf
Materiál: 11.11. Dotační program „Podpora sociálních služeb v rámci projektu POSOSUK 2“
Příloha: bod 11.11 priloha 1.pdf
Příloha: bod 11.11 priloha 2.pdf
Příloha: bod 11.11 priloha 3.pdf
Příloha: bod 11.11 priloha 4.pdf

12. Blok RSDr. Stanislava Rybáka, náměstka hejtmana Ústeckého kraje - ZD

Materiál: 12.1. Krajská zdravotní, a.s. – aktuální informace
Příloha: bod 12.1 priloha 1.pdf
Materiál: 12.2. Krajská zdravotní, a.s. poskytnutí neinvestiční dotace (vyrovnání platby) na provoz Protialkoholní a protitoxikomanické stanice
Příloha: bod 12.2 priloha 1.pdf
Příloha: bod 12.2 priloha 2.pdf
Příloha: bod 12.2 priloha 3.pdf
Příloha: bod 12.2 priloha 4.pdf
Materiál: 12.3. Poskytnutí návratné finanční výpomoci investičního charakteru příspěvkové organizaci Psychiatrická léčebna Petrohrad, příspěvková organizace
Příloha: bod 12.3 priloha 1.pdf
Příloha: bod 12.3 priloha 2.pdf
Příloha: bod 12.3 priloha 3.pdf
Materiál: 12.4. Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací zřizovaných Ústeckým krajem v oblasti zdravotnictví
Příloha: bod 12.4 priloha 1.pdf
Příloha: bod 12.4 priloha 2.pdf
Příloha: bod 12.4 priloha 3.pdf
Materiál: 12.5. Dotační program „Podpora aktivit zaměřených na zlepšení zdravotního stavu obyvatel Ústeckého kraje“ – vyhodnocení 2019, I. lhůta.
Příloha: bod 12.5 priloha 1.pdf
Příloha: bod 12.5 priloha 2.pdf
Příloha: bod 12.5 priloha 3.pdf
Příloha: bod 12.5 priloha 4.pdf
Materiál: 12.6. Dotační program „Podpora vybraných služeb zdravotní péče 2019“ – vyhodnocení
Příloha: bod 12.6 priloha 1.pdf
Příloha: bod 12.6 priloha 2.pdf
Příloha: bod 12.6 priloha 3.pdf
Příloha: bod 12.6 priloha 4.pdf
Materiál: 12.7. Dotační program „Podpora zvýšení komfortu pacientů při poskytování akutní lůžkové péče na území Ústeckého kraje – 2018“ – schválení dodatku ke smlouvě
Příloha: bod 12.7 priloha 1.pdf
Příloha: bod 12.7 priloha 2.pdf
Příloha: bod 12.7 priloha 3.pdf
Příloha: bod 12.7 priloha 4.pdf
Materiál: 12.8. Dotační program „Podpora kvality pracovních podmínek a prostředí zdravotnického personálu u poskytovatelů akutní lůžkové péče na území Ústeckého kraje - 2019“ – vyhlášení
Příloha: bod 12.8 priloha 1.pdf
Příloha: bod 12.8 priloha 2.pdf

13. Blok RSDr. Stanislava Rybáka, náměstka hejtmana Ústeckého kraje – SPRP

Materiál: 13.1. ECOS4IN – partnerské smlouvy
Příloha: Bod 13.1 priloha 1.pdf
Příloha: Bod 13.1 priloha 2.pdf
Příloha: Bod 13.1 priloha 3.pdf
Příloha: Bod 13.1 priloha 4.pdf
Příloha: Bod 13.1 priloha 5.pdf
Příloha: Bod 13.1 priloha 6.pdf
Materiál: 13.2. Žádosti o finanční příspěvek z Fondu Ústeckého kraje
Příloha: bod 13.2 priloha 1.pdf
Příloha: bod 13.2 priloha 2.pdf
Příloha: bod 13.2 priloha 3.pdf
Materiál: 13.3. Informace o uzavřených dodatcích ke smlouvám o poskytnutí dotace z Fondu Ústeckého kraje
Materiál: 13.4. Žádosti o změnu v uzavřených smlouvách o poskytnutí dotace z Fondu Ústeckého kraje
Materiál: 13.5. Memorandum o společném postupu při vyjednávání podpory pro regiony z evropských fondů v období 2021 - 2027
Příloha: Bod 13.5 priloha 1.pdf
Materiál: 13.6. Příděl do Fondu Ústeckého kraje

14. Blok Jaroslava Komínka, náměstka hejtmana Ústeckého kraje – DS

Materiál: 14.1. Změny ve zřizovací listině Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace
Příloha: bod 14.1 priloha 1.pdf
Materiál: 14.2. Změna zřizovací listiny Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace
Příloha: bod 14.2 priloha 1.pdf
Materiál: 14.3. Změny závazných ukazatelů u Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace pro rok 2019
Příloha: bod 14.3 priloha 1.pdf
Příloha: bod 14.3 priloha 2.pdf
Příloha: bod 14.3 priloha 3.pdf
Příloha: bod 14.3 priloha 4.pdf
Příloha: bod 14.3 priloha 5.pdf
Příloha: bod 14.3 priloha 6.pdf

15. Blok Mgr. Bc. Petra Šmída, náměstka hejtmana Ústeckého kraje - SMT

Materiál: 15.1. Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací Ústeckého kraje – oblast školství
Příloha: bod 15.1 priloha 1.pdf
Materiál: 15.2. Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Ústeckém kraji ve školním roce 2017/2018
Příloha: bod 15.2 priloha 1.pdf
Materiál: 15.3. Dotační program „Podpora mládeže“ na rok 2019
Příloha: bod 15.3 priloha 1.pdf
Příloha: bod 15.3 priloha 2.pdf
Příloha: bod 15.3 priloha 3.pdf
Příloha: bod 15.3 priloha 4.pdf
Materiál: 15.4. Dotační program „Volný čas 2019“ – schválení dotací
Příloha: bod 15.4 priloha 1.pdf
Příloha: bod 15.4 priloha 2.pdf

16. Blok PhDr. Ing. Zdeňka Matouše, Ph.D., MBA, náměstek hejtmana Ústeckého kraje - RR

Materiál: 16.1. Dotační program Program obnovy venkova Ústeckého kraje 2019 – rozdělení dotací
Příloha: bod 16.1 priloha 1.pdf
Příloha: bod 16.1 priloha 2.pdf
Materiál: 16.2. Dotační program Podpora výkonů rozhodnutí stavebních úřadů 2019
Příloha: bod 16.2 priloha 1.pdf
Příloha: bod 16.2 priloha 2.pdf
Materiál: 16.3. Dotační program Podpora komunitního života na venkově v roce 2019 – rozdělení dotací
Příloha: bod 16.3 priloha 1.pdf
Materiál: 16.4. Projekt Ústeckého kraje pro IROP, 66. výzva - „SŠT Most – REKO objektu šaten na dílny praktického vyučování“
Materiál: 16.5. Program obnovy venkova 2017 – žádost o výjimku
Příloha: bod 16.5 priloha 1.pdf
Příloha: bod 16.5 priloha 2.pdf

17. Blok Jitky Sachetové, členky Rady Ústeckého kraje – KP

Materiál: 17.1. Změna usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 017/17Z/2019 ze dne 28. 1. 2019
Příloha: bod 17.1 priloha 1.pdf
Příloha: bod 17.1 priloha 2.pdf
Příloha: bod 17.1 priloha 3.pdf
Materiál: 17.2. Program na záchranu a obnovu drobných památek a architektury dotvářející kulturní krajinu Ústeckého kraje pro rok 2019 - rozdělení dotací
Příloha: bod 17.2 priloha 1.pdf
Příloha: bod 17.2 priloha 2.pdf
Materiál: 17.3. Program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2019 – rozdělení dotací
Příloha: bod 17.3 priloha 1.pdf
Příloha: bod 17.3 priloha 2.pdf
Materiál: 17.4. Program podpory regionální kulturní činnosti na rok 2019 – rozdělení dotací
Příloha: bod 17.4 priloha 1.pdf
Příloha: bod 17.4 priloha 2.pdf
Příloha: bod 17.4 priloha 3.pdf

18. Blok Jitky Sachetové, členky Rady Ústeckého kraje – ZPZ

Materiál: 18.1. Aktualizace č. 43 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Ústeckého kraje – obec Kyškovice
Příloha: bod 18.1 priloha 1.pdf
Materiál: 18.2. Fond vodního hospodářství a životního prostředí ÚK – změna smluvního ujednání
Příloha: bod 18.2 priloha 1.pdf
Příloha: bod 18.2 priloha 2.pdf
Příloha: bod 18.2 priloha 3.pdf
Příloha: bod 18.2 priloha 4.pdf
Příloha: bod 18.2 priloha 5.pdf
Příloha: bod 18.2 priloha 6.pdf
Příloha: bod 18.2 priloha 7.pdf
Příloha: bod 18.2 priloha 8.pdf
Příloha: bod 18.2 priloha 9.pdf
Příloha: bod 18.2 priloha 10.pdf

19. Blok Ing. Ladislava Drlého, člena Rady Ústeckého kraje – MAJ

Materiál: 19.1. Nakládání s majetkem
Příloha: bod 19.1 priloha 6.1.pdf
Příloha: bod 19.1 priloha 3.2.pdf
Příloha: bod 19.1 priloha 7.1.pdf
Příloha: bod 19.1 priloha 6.2.pdf
Příloha: bod 19.1 priloha 6.3.pdf
Příloha: bod 19.1 priloha 6.4.pdf
Příloha: bod 19.1 priloha 3.1.pdf
Příloha: bod 19.1 priloha 5.1.pdf
Příloha: bod 19.1 priloha 5.2.pdf
Příloha: bod 19.1 priloha 5.3.pdf
Příloha: bod 19.1 priloha 7.4.pdf
Příloha: bod 19.1 priloha 7.5.pdf
Příloha: bod 19.1 priloha 2.1.pdf
Příloha: bod 19.1 priloha 2.2.pdf
Příloha: bod 19.1 priloha 2.3.pdf
Příloha: bod 19.1 priloha 2.4.pdf
Příloha: bod 19.1 priloha 2.5.pdf
Příloha: bod 19.1 priloha 2.6.pdf
Příloha: bod 19.1 priloha 2.7.pdf
Příloha: bod 19.1 priloha 2.8.pdf
Příloha: bod 19.1 priloha 2.9.pdf
Příloha: bod 19.1 priloha 2.10.pdf
Příloha: bod 19.1 priloha 2.11.pdf
Příloha: bod 19.1 priloha 2.12.pdf
Příloha: bod 19.1 priloha 2.13.pdf
Příloha: bod 19.1 priloha 2.14.pdf
Příloha: bod 19.1 priloha 2.15.pdf
Příloha: bod 19.1 priloha 2.16.pdf
Příloha: bod 19.1 priloha 2.17.pdf
Příloha: bod 19.1 priloha 2.18.pdf
Příloha: bod 19.1 priloha 2.19.pdf
Příloha: Bod 19.1 priloha 8.1.pdf
Příloha: Bod 19.1 priloha 8.2.pdf
Příloha: Bod 19.1 priloha 8.3.pdf
Příloha: Bod 19.1 priloha 8.4.pdf
Příloha: bod 19.1 priloha 2.20.pdf
Příloha: bod 19.1 priloha 2.21.pdf
Příloha: bod 19.1 priloha 2.22.pdf
Příloha: bod 19.1 priloha 2.23.pdf
Příloha: bod 19.1 priloha 2.24.pdf
Příloha: Bod 19.1 priloha 8.5.pdf
Příloha: Bod 19.1 priloha 8.6.pdf
Příloha: Bod 19.1 priloha 8.7.pdf
Příloha: bod 19.1 priloha 3.4.pdf
Příloha: bod 19.1 priloha 7.2.pdf
Příloha: bod 19.1 priloha 7.3.pdf
Příloha: bod 19.1 priloha 10.1.pdf
Příloha: bod 19.1 priloha 4.1.pdf
Příloha: bod 19.1 priloha 4.2.pdf
Příloha: bod 19.1 priloha 4.3.pdf
Příloha: bod 19.1 priloha 4.4.pdf
Příloha: bod 19.1 priloha 11.1.pdf
Příloha: bod 19.1 priloha 11.2.pdf
Příloha: bod 19.1 priloha 11.3.pdf
Příloha: bod 19.1 priloha 11.4.pdf
Příloha: bod 19.1 priloha 11.5.pdf
Příloha: bod 19.1 priloha 2.25.pdf
Příloha: Bod 19.1 priloha 8.8.pdf
Příloha: Bod 19.1 priloha 8.9.pdf
Příloha: Bod 19.1 priloha 8.10.pdf
Příloha: bod 19.1 priloha 1.1.pdf
Materiál: 19.2. Nakládání s majetkem I
Příloha: bod 19.2 priloha 7.1.pdf
Příloha: bod 19.2 priloha 7.2.pdf

20. Blok Ing. Ladislava Drlého, člena Rady Ústeckého kraje – INV

Materiál: 20.1. Akce financované z úvěru Ústeckého kraje 2017 – 2021 – aktualizace a doplnění zásobníku akcí
Příloha: bod 20.1 priloha 1.pdf
Příloha: bod 20.1 priloha 2.pdf
Příloha: bod 20.1 priloha 3.pdf
Materiál: 20.2. Projednání investičního záměru s výdaji nad 50 mil. Kč
Příloha: Bod 21.1 priloha 1.pdf

21. Blok Mgr. Ing. Miroslava Andrta, člena Rady Ústeckého kraje

Materiál: Není písemný podklad

22. Různé

Materiál: Není písemný podklad

23. Blok výborů Zastupitelstva Ústeckého kraje

Materiál: 23.1. zpráva kontrolního výboru o provedené kontrole
Příloha: bod 23.1 priloha 1.pdf
Příloha: bod 23.1 priloha 2.pdf
Příloha: bod 23.1 priloha 3.pdf
Materiál: 23.2. Výbor pro životní prostředí, zemědělství a rozvoj venkova Zastupitelstva Ústeckého kraje – Informace o činnosti za rok 2018, Plán činnosti na rok 2019
Příloha: bod 23.2 priloha 1.pdf
Příloha: bod 23.2 priloha 2.pdf

24. Diskuse členů Zastupitelstva Ústeckého kraje

Materiál: Není písemný podklad

25. Závěr

Materiál: Není písemný podklad