6. Zastupitelstvo Ústeckého kraje - 26.04.2021


01. Zahájení, určení zapisovatelů

Materiál: Není písemný podklad

02. Schválení návrhové a volební komise

Materiál: Není písemný podklad

03. Volba ověřovatelů

Materiál: Není písemný podklad

04. Schválení programu

Materiál: Není písemný podklad

05. Pravidelné body

Materiál: 05.1. Projednání námitek k zápisu a usnesení z minulého Zastupitelstva Ústeckého kraje
Materiál: 05.2. Kontrola plnění usnesení
Příloha: bod 5.2 priloha 1.pdf
Příloha: bod 5.2 priloha 2.pdf
Materiál: 05.3. Zpráva o činnosti Rady Ústeckého kraje
Příloha: usneseni 10.RÚK 10.3.2021.pdf
Příloha: usneseni 11. RÚK 24.3.2021.pdf
Materiál: 05.4. Zpráva ředitele o činnosti Krajského úřadu Ústeckého kraje
Příloha: bod 5.4 priloha 1.pdf
Příloha: bod 5.4 priloha 2.pdf
Příloha: bod 5.4 priloha 3.pdf
Příloha: bod 5.4 priloha 4.pdf
Příloha: bod 5.4 priloha 5.pdf

06. Blok Ing. Jana Schillera, hejtmana Ústeckého kraje - KH

Materiál: 06.1. Schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. 19/SML3823/SOPD/KH
Příloha: bod 6.1 priloha 1.pdf
Příloha: bod 6.1 priloha 2.pdf
Příloha: bod 6.1 priloha 3.pdf
Materiál: 06.2. Revokace usnesení č. 006/9R/2021 ze dne 24. 2. 2021 a schválení dotačního titulu "Program 2021 na podporu nové techniky, výstavby požárních zbrojnic pro JSDHO a podporu spolků a veřejně prospěšných organizací působících na poli požární ochrany a ochrany obyvatelstva z rozpočtu ÚK
Příloha: bod 6.2 priloha 1.pdf
Příloha: bod 6.2 priloha 2.pdf
Příloha: bod 6.2 priloha 3.pdf
Příloha: bod 6.2 priloha 4.pdf
Příloha: bod 6.2 priloha 5.pdf
Příloha: bod 6.2 priloha 6.pdf
Příloha: bod 6.2 priloha 7.pdf
Příloha: bod 6.2 priloha 8.pdf
Příloha: bod 6.2 priloha 9.pdf
Materiál: 06.3. Změny v rámci poskytnutých dotací - Program na podporu JSDHO a ostatních složek IZS 2020 – Velké Březno.
Příloha: bod 6.3 priloha 1.pdf
Příloha: bod 6.3 priloha 2.pdf
Příloha: bod 6.3 priloha 3.pdf
Materiál: 06.4. Poskytnutí finančních dotací v rámci programu Rodinné stříbro Ústeckého kraje 2021
Příloha: bod 6.4 priloha 1.pdf
Materiál: 06.5. Zásady udílení Ceny hejtmana Ústeckého kraje
Příloha: bod 6.5 priloha 1.pdf
Příloha: bod 6.5 priloha 2.pdf
Materiál: 06.6. Dar Krajskému ředitelství Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje
Příloha: bod 6.6 priloha 1.pdf
Materiál: 06.7. Revize zahraničních vztahů Ústeckého kraje - Spolupráce s provincií Anhui (Čínská lidová republika), Mogilevskou oblastí (Běloruská republika), Bosnou a Hercegovinou (Republika srbská), Vladimirskou oblastí (Ruská federace)
Příloha: bod 6.7 priloha 1.pdf
Příloha: bod 6.7 priloha 2.pdf
Příloha: bod 6.7 priloha 3.pdf
Příloha: bod 6.7 priloha 4.pdf
Příloha: bod 6.7 priloha 5.pdf
Příloha: bod 6.7 priloha 6.pdf

07. Blok Ing. Jana Schillera, hejtmana Ústeckého kraje – LP

Materiál: Není písemný podklad

08. Blok Ing. Jana Schillera, hejtmana Ústeckého kraje – INF

Materiál: Není písemný podklad

09. Blok Ing. Jana Schillera, hejtmana Ústeckého kraje – Ostatní

Materiál: Není písemný podklad

10. Blok Ing. Lubomíry Mejstříkové, CSc., MBA , 1. náměstkyně hejtmana Ústeckého kraje - SPRP

Materiál: 10.1. Žádosti o změnu v uzavřených smlouvách o poskytnutí dotace z Fondu Ústeckého kraje
Příloha: Bod 10.1 příloha č. 1.pdf
Příloha: bod 10.1 příloha č. 2.pdf
Materiál: 10.2. Žádosti o finanční příspěvek z Fondu Ústeckého kraje
Příloha: bod 10.2 příloha č. 1.pdf
Materiál: 10.3. Dotační program „Podpora začínajících podnikatelů v Ústeckém kraji pro rok 2021“
Příloha: Bod 10.3 příloha č. 1.pdf
Materiál: 10.4. Asistenční vouchery Ústeckého kraje
Příloha: bod 10.4 priloha 1.pdf
Příloha: bod 10.4 priloha 2.pdf
Materiál: 10.5. Plán transformace Ústeckého kraje s využitím FST
Příloha: Bod 10.5 priloha 1.pdf
Příloha: Bod 10.5 Priloha 2.pdf
Příloha: Bod 10.5 priloha 3.pdf
Příloha: Bod 10.5 Priloha 4.pdf

11. Blok PaedDr. Jiřího Kulhánka, náměstka hejtmana Ústeckého kraje - SV

Materiál: 11.1. Změna zřizovacích listiny příspěvkových organizací Ústeckého kraje v sociální oblasti
Příloha: Bod 11.1 priloha 1.pdf
Příloha: Bod 11.1 priloha 2.pdf
Materiál: 11.2. Centrum sociálních služeb Děčín, příspěvková organizace – budoucí příslib
Příloha: Bod 11.2 priloha 1.pdf
Příloha: Bod 11.2 priloha 2.pdf
Materiál: 11.3. Ústecký krajský plán vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením 2015–2020 – plnění za rok 2020
Příloha: bod 11.3 priloha 1.pdf
Příloha: bod 11.3 priloha 2.pdf
Materiál: 11.4. Zpráva o plnění Koncepce rodinné politiky Ústeckého kraje 2019-2021 za rok 2020
Příloha: bod 11.4 priloha 1.pdf
Materiál: 11.5. Podpora rozvoje dobrovolnictví v Ústeckém kraji 2021 – vyhodnocení
Příloha: bod 11.5 priloha 1.pdf

12. Blok Mgr. Jiřího Řeháka, náměstka hejtmana Ústeckého kraje - CR

Materiál: 12.1. Žádosti o finanční příspěvek z Fondu Ústeckého kraje – Destinační agentury
Příloha: bod 10.1 priloha 1.pdf
Příloha: bod 10.1 priloha 2.pdf
Příloha: bod 10.1 priloha 3.pdf
Příloha: bod 10.1 priloha 4.pdf
Příloha: bod 10.1 priloha 5.pdf

13. Blok Mgr. Jiřího Řeháka, náměstka hejtmana Ústeckého kraje - KP

Materiál: 13.1. Program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2021 – schválení a vyhlášení dotačního programu
Příloha: bod 13.1 priloha 1.pdf
Materiál: 13.2. Program na záchranu a obnovu drobných památek a architektury dotvářející kulturní krajinu Ústeckého kraje pro rok 2021 - schválení a vyhlášení dotačního programu
Příloha: bod 13.2 priloha 1.pdf
Materiál: 13.3. Program Podpory regionální kulturní činnosti na rok 2021 - schválení a vyhlášení dotačního programu
Příloha: bod 13.3 priloha 1.pdf
Materiál: 13.4. Program podpory aktivit stálých profesionálních divadelních souborů a hudebních těles působících na území Ústeckého kraje na rok 2021 – schválení a vyhlášení dotačního programu
Příloha: bod 13.4 priloha 1.pdf
Materiál: 13.5. Zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven v Ústeckém kraji na rok 2020 – rozdělení dotací
Příloha: bod 13.5 priloha 1.pdf
Příloha: bod 13.5 priloha 2.pdf
Příloha: bod. 13.5 priloha 3.pdf
Materiál: 13.6. Ústav archeologické památkové péče SZ Čech v Mostě, v.v.i. - Vyhodnocení plnění závazků vyplývajících z Rozhodnutí o poskytnutí institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace a Hlavní úkoly veřejné výzkumné instituce na rok 2021
Příloha: Bod 13.6 priloha c.1.pdf
Příloha: Bod 13.6 priloha c. 2.pdf
Příloha: Bod 13.6 priloha c. 3.pdf
Příloha: Bod 13.6 priloha c. 4.pdf
Příloha: Bod 13.6 priloha c. 5.pdf
Příloha: Bod 13.6 priloha c. 6.pdf
Příloha: Bod 13.6 priloha c. 7.pdf
Příloha: Bod 13.6 priloha c. 8.pdf
Materiál: 13.7. Změna zřizovací listiny Severočeská vědecká knihovna Ústí nad Labem, příspěvková organizace
Příloha: bod 13.7 priloha 1.pdf
Příloha: bod 13.7 priloha 2.pdf
Příloha: bod 13.7 priloha 3.pdf
Příloha: bod 13.7 priloha 4.pdf

14. Blok Ing. Radima Laibla, člena Rady Ústeckého kraje - ZD

Materiál: 14.1. Krajská zdravotní, a.s. – aktuální informace
Příloha: bod 14.1 priloha 1.pdf
Materiál: 14.2. Výkon zřizovatelských funkcí příspěvkových organizací Ústeckého kraje oblasti zdravotnictví
Příloha: bod 14.2 priloha 1.pdf
Příloha: bod 14.2 priloha 2.pdf
Materiál: 14.3. Dotační program „Podpora vybraných služeb zdravotní péče 2021“ – vyhodnocení
Příloha: bod 14.3 priloha 1.pdf
Příloha: bod 14.3 priloha 2.pdf
Příloha: bod 14.3 priloha 3.pdf
Příloha: bod 14.3 priloha 4.pdf
Materiál: 14.4. Dotační program „Podpora lékařských a zdravotnických vzdělávacích akcí“ – vyhlášení 2021
Příloha: bod 14.4 priloha 1.pdf
Příloha: bod 14.4 priloha 2.pdf
Materiál: 14.5. Individuální dotace z Fondu Ústeckého kraje – podpora vytváření podmínek pro uspokojování potřeb občanů v oblasti rozvoje zdraví (změna termínu realizace projektu)
Příloha: bod 14.5 priloha 1.pdf
Příloha: bod 14.5 priloha 2.pdf
Příloha: bod 14.5 priloha 3.pdf
Příloha: bod 14.5 priloha 4.pdf
Příloha: bod 14.5 priloha 5.pdf
Příloha: bod 14.5 priloha 6.pdf
Příloha: bod 14.5 priloha 7.pdf
Příloha: bod 14.5 priloha 8.pdf
Příloha: bod 14.5 priloha 9.pdf
Příloha: bod 14.5 priloha 10.pdf
Materiál: 14.6. Financování investičních potřeb společnosti Krajská zdravotní, a. s.
Příloha: bod 14.6 priloha 1.pdf
Příloha: bod 14.6 priloha 2.pdf
Příloha: bod 14.6 priloha 3.pdf
Příloha: bod 14.6 priloha 4.pdf
Materiál: 14.7. Krajská zdravotní, a.s. – poskytnutí neinvestiční dotace (vyrovnávací platby) na provoz Protialkoholní a protitoxikomanické stanice
Příloha: bod 14.7 priloha 1.pdf
Příloha: bod 14.7 priloha 2.pdf
Příloha: bod 14.7 priloha 3.pdf
Příloha: bod 14.7 priloha 4.pdf
Materiál: 14.8. Změna smlouvy o poskytování veřejné služby a podmínkách poskytnutí Vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby – dodatek ke smlouvě 17_SML2628 ze dne 26. 6. 2017
Příloha: bod 14.8 priloha 1.pdf
Příloha: bod 14.8 priloha 2.pdf
Příloha: bod 14.8 priloha 3.pdf
Příloha: bod 14.8 priloha 4.pdf
Příloha: bod 14.8 priloha 5.pdf
Příloha: bod 14.8 priloha 6.pdf
Příloha: bod 14.8 priloha 7.pdf
Příloha: bod 14.8 priloha 8.pdf
Materiál: 14.9. Pověřovací akt – Krajská majetková, příspěvková organizace, středisko Lužická nemocnice Rumburk - Staženo z programu

15. Blok Blok Ing. Jindry Zalabákové, členky Rady Ústeckého kraje - SMT

Materiál: 15.1. Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Ústeckém kraji ve školním roce 2019/2020
Příloha: bod 15.1 priloha 1.pdf
Materiál: 15.2. Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací Ústeckého kraje – oblast školství
Příloha: bod 15.2 priloha 1.pdf

16. Blok JUDr. Marka Hrabáče, člena Rady Ústeckého kraje - DS

Materiál: 16.1. Změna zřizovacích listin příspěvkových organizací - Dopravní společnost Ústeckého kraje a Správa a údržba silnic Ústeckého kraje
Příloha: bod 16.1 priloha 1.pdf
Příloha: bod 16.1 priloha 2.pdf
Příloha: bod 16.1 priloha 3.pdf
Příloha: bod 16.1 priloha 4.pdf
Materiál: 16.2. Změna zřizovací listiny Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace-Dodatek č. 72
Příloha: bod 16.2 priloha 1.pdf
Materiál: 16.3. Stanovení účelových příspěvků pro rok 2021 pro Správu a údržbu silnic Ústeckého kraje, příspěvkovou organizaci
Příloha: bod 16.3 priloha 1.pdf
Příloha: bod 16.3 priloha 2.pdf
Příloha: bod 16.3 priloha 3.pdf
Příloha: bod 16.3 priloha 4.pdf
Příloha: bod 16.3 priloha 5.pdf
Příloha: bod 16.3 priloha 6.pdf
Příloha: bod 16.3 priloha 7.pdf
Materiál: 16.4. Dodatky s městy z důvodu úpravy referenčních tržeb
Příloha: bod 16.4 priloha 1.pdf
Materiál: 16.5. Financování silnic II. A III. třídy v roce 2021 z prostředků SFDI
Příloha: bod 16.5 priloha 1.pdf

17. Blok Mgr. Ivy Dvořákové, LL.M., členky Rady Ústeckého kraje - ŽP

Materiál: 17.1. Program pro podporu OH obcí Ústeckého kraje – Technická správa města Žatec, s.r.o. – ukončení administrace
Příloha: bod 17. 1 příloha 1.pdf
Materiál: 17.2. Program pro podporu OH obcí Ústeckého kraje – Obec Černouček – změna smluvního ujednání
Příloha: bod 17.2 příloha 1.pdf
Příloha: bod 17.2 příloha č. 2.pdf
Materiál: 17.3. Program pro podporu OH obcí Ústeckého kraje – Obec Radonice – změna smluvního ujednání
Příloha: bod 17.3 příloha 1.pdf
Příloha: bod 17.3 příloha 2.pdf
Materiál: 17.4. Program pro podporu OH obcí Ústeckého kraje – Obec Hrobce – změna smluvního ujednání
Příloha: bod 17.4 příloha 1.pdf
Příloha: bod 17.4 příloha 2.pdf
Materiál: 17.5. Program pro podporu OH obcí Ústeckého kraje – Město Třebenice – změna smluvního ujednání
Příloha: bod 17.5 příloha 1.pdf
Příloha: bod 17.5 příloha 2.pdf
Příloha: bod 17.5 priloha 3.pdf

18. Blok Ing. Jana Růžičky, člena Rady Ústeckého kraje - EK

Materiál: 18.1. Rozpočtová opatření Ústeckého kraje č. 4/2021/ZÚK
Příloha: bod 18.1 priloha 1.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 2.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 3.pdf
Materiál: 18.2. Rozdělení volných finančních prostředků z hospodaření Ústeckého kraje za rok 2020
Příloha: bod 18.2 priloha 1.pdf
Příloha: bod 18.2 priloha 2.pdf
Příloha: bod 18.2 priloha 3.pdf

19. Blok Mgr. Bc. Tomáše Riegera, člena Rady Ústeckého kraje - MAJ

Materiál: 19.1. Nakládání s majetkem
Příloha: bod 19.1 priloha 9.1.pdf
Příloha: bod 19.1 priloha 9.6.pdf
Příloha: bod 19.1 priloha 9.3.pdf
Příloha: bod 19.1 priloha 9.4.pdf
Příloha: bod 19.1 priloha 9.5.pdf
Příloha: bod 19.1 priloha 6.1.pdf
Příloha: bod 19.1 priloha 6.2.pdf
Příloha: bod 19.1 priloha 6.3.pdf
Příloha: bod 19.1 priloha 6.4.pdf
Příloha: bod 19.1 priloha 7.2.pdf
Příloha: bod 19.1 priloha 7.3.pdf
Příloha: bod 19.1 priloha 3.3.pdf
Příloha: bod 19.1 priloha 10.1.pdf
Příloha: bod 19.1 priloha 9.2.pdf
Příloha: bod 19.1 priloha 6.5.pdf
Příloha: bod 19.1 priloha 6.6.pdf
Příloha: bod 19.1 priloha 6.7.pdf
Příloha: bod 19.1 priloha 7.1.pdf
Příloha: bod 19.1 priloha 5.1.pdf
Příloha: bod 19.1 priloha 5.2.pdf
Příloha: bod 19.1 priloha 5.3.pdf
Příloha: bod 19.1 priloha 5.4.pdf
Příloha: bod 19.1 priloha 5.5.pdf
Příloha: bod 19.1 priloha 3.1.pdf
Příloha: bod 19.1 priloha 3.2.pdf
Příloha: bod 19.1 priloha 1.4.pdf
Příloha: bod 19.1 priloha 2.1.pdf
Příloha: bod 19.1 priloha 2.2.pdf
Příloha: bod 19.1 priloha 2.3.pdf
Příloha: bod 19.1 priloha 2.4.pdf
Příloha: Bod 19.1 priloha 8.1.pdf
Příloha: Bod 19.1 priloha 8.2.pdf
Příloha: Bod 19.1 priloha 8.3.pdf
Příloha: bod 19.1 priloha 3.5.pdf
Příloha: bod 19.1 priloha 3.6.pdf
Příloha: bod 19.1 priloha 1.2.pdf
Příloha: bod 19.1 priloha 1.3.pdf
Příloha: bod 19.1 priloha 4.1.pdf
Příloha: bod 19.1 priloha 1.1.pdf
Příloha: bod 19.1 priloha 1.5.pdf
Příloha: bod 19.1 priloha 2.5.pdf
Příloha: bod 19.1 priloha 2.6.pdf
Příloha: bod 19.1 priloha 4.2.pdf
Příloha: bod 19.1 priloha 4.3.pdf
Příloha: Bod 19.1 priloha 8.4.pdf
Příloha: Bod 19.1 priloha 8.5.pdf
Příloha: Bod 19.1 priloha 8.6.pdf
Příloha: Bod 19.1 priloha 8.7.pdf
Příloha: Bod 19.1 priloha 8.9.pdf
Příloha: Bod 19.1 priloha 8.10.pdf
Příloha: Bod 19.1 priloha 8.11.pdf
Příloha: Bod 19.1 priloha 8.12.pdf
Příloha: Bod 19.1 priloha 8.13.pdf
Příloha: bod 19.1 priloha 6.8.pdf
Materiál: 19.2. Změny zřizovací listiny č.j. 213/2002 příspěvkové organizace Ústeckého kraje: Krajská majetková, příspěvková organizace
Příloha: bod 19.2 priloha 1.pdf
Materiál: 19.3. Transformace Krajské majetkové – středisko Lužická nemocnice Rumburk: bezúplatný převod movitého majetku do vlastnictví Krajské majetkové, příspěvkové organizace
Příloha: bod 19.3 priloha 1.pdf
Příloha: bod 19.3 priloha 2.pdf
Příloha: bod 19.3 priloha 3.pdf
Příloha: bod 19.3 priloha 4.pdf

20. Blok Mgr. Bc. Tomáše Riegera, člena Rady Ústeckého kraje - INV

Materiál: 20.1. Projednání investičních záměrů s výdaji nad 50 mil. Kč I/2021
Příloha: Bod 20.1 priloha 1.pdf
Příloha: Bod 20.1 priloha 2.pdf
Příloha: Bod 20.1 priloha 3.pdf

21. Blok Ing. Michala Kučery, člena Rady Ústeckého kraje - ZEM a RV

Materiál: Není písemný podklad

22. Blok Ing. Michala Kučery, člena Rady Ústeckého kraje - RR

Materiál: 22.1. Národní síť Zdravých měst České republiky
Materiál: 22.2. Členství Ústeckého kraje v Evropské síti chemických regionů
Materiál: 22.3. Program obnovy venkova Ústeckého kraje 2021
Příloha: bod 22.3 příloha 1.pdf
Příloha: bod 22.3 příloha 2.pdf
Příloha: bod 22.3 příloha 3.pdf
Příloha: bod 22.3 příloha 4.pdf
Příloha: bod 22. 3 příloha 5.pdf
Příloha: bod 22.3 příloha 6.pdf
Materiál: 22.4. Projekt „Obnova muzea v Krupce včetně expozic“ v rámci Integrovaného regionálního operačního programu
Příloha: bod 22.4. příloha č.1 .pdf
Příloha: bod 22.4. příloha č.2 .pdf

23. Různé

Materiál: Není písemný podklad

24. Blok výborů Zastupitelstva Ústeckého kraje

Materiál: 24.1. Plán práce Výboru pro sociální věci, bezpečnost a sociálně vyloučené lokality ZÚK na 2. pololetí 2021
Příloha: bod 24.1 priloha 1.pdf
Materiál: 24.2. Změny ve složení Výboru pro národnostní menšiny ZÚK - Staženo z programu
Materiál: 24.3. Výbory Zastupitelstva Ústeckého kraje - personální záležitosti
Příloha: bod 24.3 priloha 1.pdf
Příloha: bod 24.3 priloha 2.pdf
Příloha: bod 24.3 priloha 3.pdf
Materiál: 24.4. Stanovisko Ústeckého kraje ke Komplexnímu pozměňovacímu návrhu zákona o dostupnosti bydlení
Příloha: Bod 24.4 priloha 1.pdf
Příloha: Bod 24.4 priloha 2.pdf

25. Diskuse členů Zastupitelstva Ústeckého kraje

Materiál: Není písemný podklad

26. Závěr

Materiál: Není písemný podklad