22. Zastupitelstvo Ústeckého kraje - 09.09.2019


01. Zahájení, určení zapisovatelů

Materiál: Není písemný podklad

02. Schválení návrhové a volební komise

Materiál: Není písemný podklad

03. Volba ověřovatelů

Materiál: Není písemný podklad

04. Schválení programu

Materiál: Není písemný podklad

05. Pravidelné body

Materiál: 05.1. Projednání námitek k zápisu a usnesení z minulého Zastupitelstva Ústeckého kraje
Materiál: 05.2. Kontrola plnění usnesení
Příloha: bod 5.2 priloha 1.pdf
Příloha: bod 5.2 priloha 2.pdf
Materiál: 05.3. Zpráva o činnosti Rady Ústeckého kraje
Příloha: bod 5.3 priloha 1.pdf
Příloha: bod 5.3 priloha 2.pdf
Příloha: bod 5.3 priloha 3.pdf
Příloha: bod 5.3 priloha 4.pdf
Příloha: bod 5.3 priloha 5.pdf
Materiál: 05.4. Zpráva ředitele o činnosti Krajského úřadu Ústeckého kraje
Příloha: bod 5.4 priloha 1.pdf

06. Blok hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka – KH

Materiál: 06.1. Schválení dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace 17/SML3322/SOPD/OKH - změna termínu realizace projektu
Příloha: bod 6.1 priloha 1.pdf
Příloha: bod 6.1 priloha 2.pdf
Příloha: bod 6.1 priloha 3.pdf

07. Blok hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka – LP

Materiál: 07.1. Volba přísedících Krajského soudu v Ústí nad Labem
Příloha: bod 7.1 priloha1.pdf

08. Blok hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka – INF

Materiál: Není písemný podklad

09. Blok hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka – Ostatní

Materiál: 09.1. SPZ Triangle – uzavření Dodatku č. 2 k Nájemní smlouvě č. 11/SML2743 se spol. Yanfeng Czechia Automotive Interior Systems s.r.o.
Příloha: bod 9.1 priloha 1.pdf
Příloha: bod 9.1 priloha 2.pdf
Příloha: bod 9.1 priloha 3.pdf
Příloha: bod 9.1 priloha 4.pdf

10. Blok PhDr. Martina Kliky, MBA , DBA, 1. náměstka hejtmana Ústeckého kraje – EK

Materiál: 10.1. Rozpočtová opatření Ústeckého kraje č. 12/2019/ZÚK
Příloha: bod 10.1 priloha 1.pdf

11. Blok PhDr. Martina Kliky, MBA , DBA, 1. náměstka hejtmana Ústeckého kraje - SPRP

Materiál: 11.1. Projekty „Implementace Krajského akčního plánu II“ - Staženo z programu
Materiál: 11.2. Asistenční vouchery Ústeckého kraje – Smart Akcelerátor II
Příloha: Bod_11_2_Příloha 1.pdf
Příloha: Bod_11_2_Příloha_2.pdf
Materiál: 11.3. Mobilní inovační HUB
Příloha: Bod 11.3 priloha 1.pdf
Příloha: Bod 11.3 priloha 2.pdf
Materiál: 11.4. Žádosti o finanční příspěvek z Fondu Ústeckého kraje
Příloha: bod 11.4 priloha 1.pdf
Příloha: bod 11.4 priloha 2.pdf
Materiál: 11.5. Žádosti o změny v uzavřených smlouvách o poskytnutí dotace z Fondu Ústeckého kraje
Materiál: 11.6. Příděl do Fondu Ústeckého kraje
Materiál: 11.7. Změna usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 023/20Z/2019 ze dne 24. 6. 2019
Příloha: Bod 11.7 priloha 1.pdf
Příloha: Bod 11.7 priloha 2.pdf
Materiál: 11.8. Pravidla soutěže „Inovační firma Ústeckého kraje“
Příloha: Bod 11.8 priloha 1.pdf

12. Blok RSDr. Stanislava Rybáka, náměstka hejtmana Ústeckého kraje - ZD

Materiál: 12.1. Krajská zdravotní, a.s. – aktuální informace
Příloha: bod 12.1 priloha 1.pdf
Příloha: bod 12.1 priloha 2.pdf
Materiál: 12.2. Dotační program „Podpora kvality pracovních podmínek a prostředí zdravotnického personálu u poskytovatelů akutní lůžkové péče na území Ústeckého kraje - 2019“ – vyhodnocení
Příloha: bod 12.2 priloha 1.pdf
Příloha: bod 12.2 priloha 2.pdf
Příloha: bod 12.2 priloha 3.pdf
Příloha: bod 12.2 priloha 4.pdf
Materiál: 12.3. Dotační program „Podpora zvýšení komfortu pacientů při poskytování akutní lůžkové péče na území Ústeckého kraje – 2019“ – vyhodnocení
Příloha: bod 12.3 priloha 1.pdf
Příloha: bod 12.3 priloha 2.pdf
Příloha: bod 12.3 priloha 3.pdf
Příloha: bod 12.3 priloha 4.pdf

13. Blok Jaroslava Komínka, náměstka hejtmana Ústeckého kraje – DS

Materiál: 13.1. Pořízení nových autobusů s pohonem na CNG – schválení záměru projektů Dopravní společnosti Ústeckého kraje, příspěvkové organizace na získání dotačních prostředků z Integrovaného regionálního operačního programu
Materiál: 13.2. Aktuální stav správních řízení mezi Dopravní společností Ústeckého kraje, příspěvkovou organizací a Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže
Příloha: bod 13.2 priloha 1.pdf
Materiál: 13.3. Smlouva o finanční spolupráci ve veřejné linkové osobní dopravě a veřejné osobní drážní dopravě od roku 2019 mezi Ústeckým krajem a Středočeským krajem – dodatek č. 1
Příloha: bod 13.3 priloha 1.pdf
Materiál: 13.4. Poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku zřizovatele na nákup posypového materiálu pro Správu a údržbu silnic Ústeckého kraje, příspěvkovou organizaci pro rok 2019
Příloha: bod 13.4 priloha 1.pdf
Materiál: 13.5. Změna zřizovací listiny Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace
Příloha: bod 13.5 priloha 1.pdf

14. Blok Mgr. Bc. Petra Šmída, náměstka hejtmana Ústeckého kraje - SMT

Materiál: 14.1. Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací Ústeckého kraje – oblast školství
Příloha: bod 14.1 priloha 1.pdf
Materiál: 14.2. Dotační program „Stipendium pro žáky středních škol nezřizovaných Ústeckým krajem - školní rok 2019/2020“
Příloha: bod 14.2 priloha 1.pdf
Materiál: 14.3. Dotační program „Dobrá škola – Moderní škola 4.0“
Příloha: bod 14.3 priloha 1.pdf
Materiál: 14.4. Krajská a okresní kola soutěží vyhlášených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR – rozdělení rezervy
Příloha: bod 14.4 priloha 1.pdf
Příloha: bod 14.4 priloha 2.pdf
Příloha: bod 14.4 priloha 3.pdf
Materiál: 14.5. Dotační program „Koncepce financování sportů s širokou mládežnickou základnou v Ústeckém kraji 2020“
Příloha: bod 14.5 priloha 1.pdf
Příloha: bod 14.5 priloha 2.pdf
Příloha: bod 14.5 priloha 3.pdf
Příloha: bod 14.5 priloha 4.pdf
Materiál: 14.6. Dotační program „Stipendium pro žáky středních škol nezřizovaných Ústeckým krajem - školní rok 2018/2019“ - poskytnutí dotace
Příloha: bod 14.6 priloha 1.pdf
Příloha: bod 14.6 priloha 2.pdf
Materiál: 14.7. Dotační program „Příspěvek na dojíždění pro žáky středních škol nezřizovaných Ústeckým krajem - školní rok 2018/2019“ - poskytnutí dotace
Příloha: bod 14.7 priloha 1.pdf
Příloha: bod 14.7 priloha 2.pdf
Příloha: bod 14.7 priloha 3.pdf
Příloha: bod 14.7 priloha 4.pdf
Materiál: 14.8. Příděl do Regionálního podpůrného fondu Ústeckého kraje

15. Blok PhDr. Ing. Zdeňka Matouše, Ph.D., MBA, náměstek hejtmana Ústeckého kraje - RR

Materiál: 15.1. Program obnovy venkova Ústeckého kraje 2019 – žádosti o výjimky

16. Blok Jitky Sachetové, členky Rady Ústeckého kraje – KP

Materiál: 16.1. Program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2018 – dodatky ke smlouvám
Příloha: bod 16.1 priloha 1.pdf
Příloha: bod 16.1 priloha 2.pdf
Příloha: bod 16.1 priloha 3.pdf
Příloha: bod 16.1 priloha 4.pdf
Materiál: 16.2. Program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2019 – rozdělení dotací
Příloha: bod 16.2 priloha 1.pdf
Příloha: bod 16.2 priloha 2.pdf
Materiál: 16.3. Program podpory aktivit stálých profesionálních divadelních souborů a hudebních těles působících na území Ústeckého kraje na rok 2020 – schválení a vyhlášení
Příloha: bod 16.3 priloha 1.pdf
Materiál: 16.4. Program podpory regionální kulturní činnosti na rok 2019 – rozdělení dotací
Příloha: bod 16.4 priloha 1.pdf
Příloha: bod 16.4 priloha 2.pdf
Materiál: 16.5. Zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven v Ústeckém kraji
Příloha: bod 16.5 priloha 1.pdf
Příloha: bod 16.5 priloha 2.pdf
Příloha: bod 16.5 priloha 3.pdf
Materiál: 16.6. Poskytnutí institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj veřejné výzkumné instituce Ústeckého kraje, Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech, v.v.i. v letech 2020 - 2024
Příloha: bod 16.6 priloha c.1.pdf
Příloha: bod 16.6 priloha c.2.pdf
Příloha: bod 16.6 priloha c.3.pdf
Příloha: bod 16.6 priloha c.4.pdf
Příloha: bod 16.6 priloha c.5.pdf
Příloha: bod 16.6 priloha c.6.pdf
Příloha: bod 16.6 priloha c.7.pdf
Materiál: 16.7. Koncepce depozitářů muzeí a galerií Ústeckého kraje
Příloha: bod 16.7. priloha 1.pdf

17. Blok Jitky Sachetové, členky Rady Ústeckého kraje – ZPZ

Materiál: 17.1. Program pro podporu odpadového hospodářství obcí v Ústeckém kraji na období 2017 až 2025 – 3. výzva
Příloha: bod 17.1 priloha 1.pdf
Příloha: bod 17.1 priloha 2.pdf
Příloha: bod 17.1 priloha 3.pdf
Materiál: 17.2. Program pro podporu odpadového hospodářství obcí v Ústeckém kraji na období 2017 až 2025 – 2. výzva – změna smluv
Příloha: bod 17.2 priloha 1.pdf
Příloha: bod 17.2 priloha 2.pdf
Materiál: 17.3. Aktualizace č. 46 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Ústeckého kraje – obec Oleško
Příloha: bod 17.3 priloha 1.pdf
Materiál: 17.4. Aktualizace č. 48 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Ústeckého kraje – obec Veselé
Příloha: bod 17.4 priloha 1.pdf

18. Blok Ing. Ladislava Drlého, člena Rady Ústeckého kraje – MAJ

Materiál: 18.1. Nakládání s majetkem
Příloha: bod 18.1 priloha 9.1.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 9.13.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 9.2.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 9.11.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 9.4.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 9.17.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 9.5.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 9.15.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 9.16.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 9.9.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 9.12.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 3.5.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 3.4.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 3.3.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 7.3.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 9.10.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 10.1.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 5.1.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 5.4.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 6.1.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 3.2.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 7.2.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 2.1.pdf
Příloha: Bod 18.1 priloha 8.1.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 5.2.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 5.3.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 6.2.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 6.3.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 6.4.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 2.2.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 2.3.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 2.4.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 2.5.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 2.6.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 2.7.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 2.8.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 2.9.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 2.10.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 2.11.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 2.12.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 2.13.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 2.14.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 2.18.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 2.22.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 2.23.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 2.15.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 2.16.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 2.17.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 2.19.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 11.1.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 2.20.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 2.21.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 7.1.pdf
Materiál: 18.2. Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace Krajská majetková
Příloha: bod 18.2 priloha 1.pdf

19. Blok Ing. Ladislava Drlého, člena Rady Ústeckého kraje – INV

Materiál: Není písemný podklad

20. Blok Mgr. Ing. Miroslava Andrta, člena Rady Ústeckého kraje - SV

Materiál: 20.1. Dotační program „Certifikace primární prevence pro poskytovatele sociálních služeb protidrogové politiky“ – vyhodnocení
Příloha: Bod 20.1 priloha 1.pdf
Příloha: Bod 20.1 priloha 2.pdf
Materiál: 20.2. Dotační program „Podpora rozvoje dobrovolnictví v Ústeckém kraji“ – vyhodnocení
Příloha: bod 20.2 priloha 1.pdf
Materiál: 20.3. Dotační program „Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2020“ – vyhlášení
Příloha: Bod 20.3 priloha 1.pdf
Materiál: 20.4. Žádost o převod finančních prostředků – malý dotační program 2019
Příloha: bod 20.4 priloha 1.pdf
Příloha: bod 20.4 priloha 2.pdf

21. Různé

Materiál: Není písemný podklad

22. Blok výborů Zastupitelstva Ústeckého kraje

Materiál: 22.1. Zpráva o činnosti Finančního výboru ZÚK za 1. pololetí 2019
Příloha: bod 22.1 priloha1.pdf

23. Diskuse členů Zastupitelstva Ústeckého kraje

Materiál: Není písemný podklad

24. Závěr

Materiál: Není písemný podklad