27. Zastupitelstvo Ústeckého kraje - 09.03.2020


01. Zahájení, určení zapisovatelů

Materiál: Není písemný podklad

02. Schválení návrhové a volební komise

Materiál: Není písemný podklad

03. Volba ověřovatelů

Materiál: Není písemný podklad

04. Schválení programu

Materiál: Není písemný podklad

05. Pravidelné body

Materiál: 05.1. Projednání námitek k zápisu a usnesení z minulého Zastupitelstva Ústeckého kraje
Materiál: 05.2. Kontrola plnění usnesení
Příloha: bod 5.2 priloha 1.pdf
Příloha: bod 5.2 priloha 2.pdf
Materiál: 05.3. Zpráva o činnosti Rady Ústeckého kraje
Příloha: bod 5.3 priloha 1.pdf
Příloha: bod 5.3 priloha 2.pdf
Příloha: bod 5.3 priloha 3.pdf
Materiál: 05.4. Zpráva ředitele o činnosti Krajského úřadu Ústeckého kraje
Příloha: bod 5.4.pdf

06. Blok hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka – KH

Materiál: 06.1. Poskytnutí individuálních finančních dotací z Fondu Ústeckého kraje - kancelář hejtmana - program Rodinné stříbro Ústeckého kraje 2020
Příloha: bod 6.1 priloha 1.pdf
Materiál: 06.2. Poskytnutí individuálních finančních dotací z Fondu Ústeckého kraje - kancelář hejtmana - spolupráce s UJEP Ústí nad Labem v roce 2020
Příloha: bod 6.2 priloha 1.pdf
Příloha: bod 6.2 priloha 2.pdf
Materiál: 06.3. Humanitární pomoc ČLR

07. Blok hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka – LP

Materiál: 07.1. Volba přísedící Krajského soudu v Ústí nad Labem
Příloha: bod 7.1 priloha 1.pdf

08. Blok hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka – INF

Materiál: Není písemný podklad

09. Blok hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka – Ostatní

Materiál: Není písemný podklad

10. Blok PhDr. Martina Kliky, MBA , DBA, 1. náměstka hejtmana Ústeckého kraje – EK

Materiál: 10.1. Odpis nedobytných pohledávek z účetní evidence Ústeckého kraje
Příloha: bod 10.1 priloha 1.pdf

11. Blok PhDr. Martina Kliky, MBA , DBA, 1. náměstka hejtmana Ústeckého kraje - SPRP

Materiál: 11.1. Žádosti o finanční příspěvek z Fondu Ústeckého kraje
Příloha: Bod 11.1 priloha 1.pdf
Materiál: 11.2. Žádosti o změnu v uzavřených smlouvách o poskytnutí dotace z Fondu Ústeckého kraje
Materiál: 11.3. Změna Zásad pro poskytování účelových finančních prostředků v rámci Fondu Ústeckého kraje a změna vzoru veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí investiční/neinvestiční dotace z Fondu Ústeckého kraje
Příloha: bod 11.3 priloha 1.pdf
Příloha: bod 11.3 priloha 2.pdf
Příloha: bod 11.3 priloha 3.pdf
Materiál: 11.4. Dotační program Inovační vouchery 2020
Příloha: Bod 11.4 priloha 1.pdf
Materiál: 11.5. Projekty „Podpora polytechnického vzdělávání a gramotností v ÚK“ a „Podpora úspěšnosti ve vzdělávání“
Příloha: Bod 11.5 priloha 1.pdf
Příloha: Bod 11.5 priloha 2.pdf
Materiál: 11.6. Členství Ústeckého kraje v asociaci Národní síť Zdravých měst České republiky
Příloha: bod 11.6 priloha 1.pdf
Příloha: bod 11.6 priloha 2.pdf
Příloha: bod 11.6 priloha 3.pdf
Příloha: bod 11.6 priloha 4.pdf
Příloha: bod 11.6 priloha 5.pdf
Materiál: 11.7. ,,Dotační program „Asistenční vouchery Ústeckého kraje“ – schválení dotace“
Příloha: Bod 11.7 priloha 1.pdf

12. Blok RSDr. Stanislava Rybáka, náměstka hejtmana Ústeckého kraje - ZD

Materiál: 12.1. Dotační program „Podpora vybraných služeb zdravotní péče 2020“ – vyhodnocení
Příloha: bod 12.1 priloha 1.pdf
Příloha: bod 12.1 priloha 2.pdf
Příloha: bod 12.1 priloha 3.pdf
Příloha: bod 12.1 priloha 4.pdf
Materiál: 12.2. Individuální dotace z Fondu Ústeckého kraje - dohoda o narovnání Město Žatec
Příloha: bod 12.2 priloha 1.pdf

13. Blok Jaroslava Komínka, náměstka hejtmana Ústeckého kraje – DS

Materiál: 13.1. Změna zřizovací listiny Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace
Příloha: bod 13.1 priloha 1.pdf

14. Blok Mgr. Bc. Petra Šmída, náměstka hejtmana Ústeckého kraje - SMT

Materiál: 14.1. Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací Ústeckého kraje – oblast školství
Příloha: bod 14.1 priloha 1.pdf
Materiál: 14.2. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v Ústeckém kraji 2020 -2024
Příloha: bod 14.2 priloha 1.PDF
Materiál: 14.3. Podpora talentovaných mladých sportovců 2020 – vyhlášení dotačního programu
Příloha: bod 14.3 priloha 1.pdf
Příloha: bod 14.3 priloha 2.pdf
Příloha: bod 14.3 priloha 3.pdf
Příloha: bod 14.3 priloha 4.pdf

15. Blok PhDr. Ing. Zdeňka Matouše, Ph.D., MBA, náměstek hejtmana Ústeckého kraje - RR

Materiál: 15.1. Program obnovy venkova Ústeckého kraje – žádosti o výjimku – „Územní plán Hoštka“
Materiál: 15.2. Žádosti o finanční příspěvek z Fondu Ústeckého kraje – Destinační agentury
Příloha: bod 15.2 priloha 1.pdf
Příloha: bod 15.2 priloha 2.pdf
Příloha: bod 15.2 priloha 3.pdf
Příloha: bod 15.2 priloha 4.pdf
Příloha: bod 15.2 priloha 5.pdf

16. Blok Jitky Sachetové, členky Rady Ústeckého kraje – KP

Materiál: 16.1. Vyhodnocení plnění závazků vyplývajících z Rozhodnutí o poskytnutí institucionální podpory dlouhodobého koncepčního rozvoje výzkumné organizace příjemcem Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech, v.v.i
Příloha: bod 16.1 příloha č.1.pdf
Příloha: bod 16.1 příloha č. 2.pdf
Příloha: bod 16.1 příloha č. 3.pdf
Příloha: bod 16.1 příloha č. 4.pdf
Příloha: bod 16.1 příloha č. 5.pdf
Příloha: bod 16.1 příloha č. 6.pdf
Příloha: bod 16.1 příloha č. 7.pdf
Materiál: 16.2. Poskytnutí neinvestiční dotace na projekt „Celková obnova fasád budovy Ústavu archeologické památkové péče severozápadních Čech, v. v. i.“
Příloha: bod 16.2 příloha č. 1.pdf
Příloha: bod 16.2 příloha č. 2.pdf
Příloha: bod 16.2 příloha č. 3.pdf
Materiál: 16.3. Hlavní úkoly Ústavu archeologické památkové péče severozápadních Čech, v.v.i. pro rok 2020
Příloha: bod 16.3 priloha 1.pdf
Příloha: bod 16.3 priloha 2.pdf
Příloha: bod 16.3 priloha 3.pdf
Příloha: bod 16.3 priloha 4.pdf

17. Blok Jitky Sachetové, členky Rady Ústeckého kraje – ZPZ

Materiál: 17.1. Program pro rozvoj eko-agro oblastí, Program podpory rozvoje zemědělství a venkovských oblastí - schválení vzoru smluv
Příloha: bod 17.1 priloha 1.pdf
Příloha: bod 17.1 priloha 2.pdf
Materiál: 17.2. Fond vodního hospodářství a životního prostředí ÚK – změna smluvního ujednání – obec Lkáň
Příloha: Bod 17.2 priloha 1.pdf
Příloha: Bod 17.2 priloha 2.pdf
Příloha: Bod 17.2 priloha 3.pdf
Příloha: Bod 17.2 priloha 4.pdf
Příloha: Bod 17.2 priloha 5.pdf
Příloha: Bod 17.2 priloha 6.pdf
Příloha: Bod 17.2 priloha 7.pdf
Příloha: Bod 17.2 priloha 8.pdf
Materiál: 17.3. Fond vodního hospodářství a životního prostředí ÚK – projednání žádosti obce Moldava o přehodnocení usnesení ZÚK ze dne 9. 12. 2019
Příloha: Bod 17.3 priloha 1.pdf
Příloha: Bod 17.3 priloha 2.pdf
Příloha: Bod 17.3 priloha 3.pdf
Materiál: 17.4. Fond vodního hospodářství a životního prostředí ÚK – změna příjemce dotace
Příloha: Bod 17.4 priloha 1.pdf
Příloha: Bod 17.4 priloha 2.pdf
Příloha: Bod 17.4 priloha 3.pdf
Materiál: 17.5. Fond vodního hospodářství a životního prostředí ÚK – změna smluvního ujednání
Příloha: Bod 17.5 priloha 1.pdf
Příloha: Bod 17.5 priloha 2.pdf
Příloha: Bod 17.5 priloha 3.pdf
Příloha: Bod 17.5 priloha 4.pdf
Příloha: Bod 17.5 priloha 5.pdf
Příloha: Bod 17.5 priloha 6.pdf
Příloha: Bod 17.5 priloha 7.pdf
Příloha: Bod 17.5 priloha 8.pdf
Materiál: 17.6. Program pro podporu odpadového hospodářství obcí v Ústeckém kraji na období 2017 až 2025 – 3. výzva – změna závazného ukazatele obcí Kryštofovy Hamry, Všestudy a Klapý
Příloha: bod 17.6 priloha 1.pdf
Příloha: bod 17.6 priloha 2.pdf
Příloha: bod 17.6 priloha 3.pdf
Příloha: bod 17.6 priloha 4.pdf
Příloha: bod 17.6 priloha 5.pdf
Příloha: bod 17.6 priloha 6.pdf
Materiál: 17.7. Program pro podporu odpadového hospodářství obcí v Ústeckém kraji na období 2017 až 2025 – 3. výzva – změna závazného ukazatele obce Malé Žernoseky
Příloha: bod 17.7 priloha 1.pdf
Příloha: bod 17.7 priloha 2.pdf
Příloha: bod 17.7 priloha 3.pdf
Materiál: 17.8. Fond vodního hospodářství a životního prostředí ÚK – příděl do fondu

18. Blok Ing. Ladislava Drlého, člena Rady Ústeckého kraje – MAJ

Materiál: 18.1. Nakládání s majetkem
Příloha: bod 18.1 priloha 6.1.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 9.1.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 9.2.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 9.3.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 9.4.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 9.5.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 9.6.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 9.9.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 9.10.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 9.11.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 9.12.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 3.2.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 9.13.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 5.1.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 5.2.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 2.1.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 2.2.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 6.2.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 2.3.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 4.1.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 4.2.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 7.1.pdf

19. Blok Ing. Ladislava Drlého, člena Rady Ústeckého kraje – INV

Materiál: 19.1. Informace o výši skutečně vyčerpaných finančních prostředků z úvěru Ústeckého kraje 2017 - 2021 k 31. 12. 2019
Příloha: Bod 19.1 priloha 1.pdf

20. Blok Mgr. Ing. Miroslava Andrta, člena Rady Ústeckého kraje - SV

Materiál: 20.1. Dotační program „Podpora sociálních služeb v rámci projektu POSOSUK 2“
Příloha: bod 20.1 priloha 1.pdf
Příloha: bod 20.1 priloha 2.pdf
Příloha: bod 20.1 priloha 3.pdf
Příloha: bod 20.1 priloha 4.pdf
Materiál: 20.2. Vyhlášení dotačního programu „Podpora rozvoje dobrovolnictví v Ústeckém kraji 2020“
Příloha: bod 20.2 priloha 1.pdf
Příloha: bod 20.2 priloha 2.pdf
Příloha: bod 20.2 priloha 3.pdf
Příloha: bod 20.2 priloha 4.pdf
Příloha: bod 20.2 priloha 5.pdf
Příloha: bod 20.2 priloha 6.pdf
Materiál: 20.3. Prominutí penále poskytovatelům sociálních služeb
Příloha: Bod 20.3 priloha 1.pdf
Příloha: Bod 20.3 priloha 2.pdf
Příloha: Bod 20.3 priloha 3.pdf
Materiál: 20.4. Žádost o převod finančních prostředků – malý dotační program 2020
Příloha: Bod 20.4 priloha 1.pdf
Příloha: Bod 20.4 priloha 2.pdf
Materiál: 20.5. Strategie prevence závislostí Ústeckého kraje na období 2020-2023
Příloha: bod 20.5 priloha1.pdf

21. Různé

Materiál: Není písemný podklad

22. Blok výborů Zastupitelstva Ústeckého kraje

Materiál: Není písemný podklad

23. Diskuse členů Zastupitelstva Ústeckého kraje

Materiál: Není písemný podklad

24. Závěr

Materiál: Není písemný podklad