8. Zastupitelstvo Ústeckého kraje - 23.10.2017


01. Zahájení, určení zapisovatelů

Materiál: Není písemný podklad

02. Schválení návrhové a volební komise

Materiál: Není písemný podklad

03. Volba ověřovatelů

Materiál: Není písemný podklad

04. Schválení programu

Materiál: Není písemný podklad

05. Pravidelné body

Materiál: 05.1. Projednání námitek k zápisu a usnesení z minulého Zastupitelstva Ústeckého kraje
Materiál: 05.2. Kontrola plnění usnesení
Příloha: bod 5.2 priloha 1.pdf
Příloha: bod 5.2 priloha 2.pdf
Materiál: 05.3. Zpráva o činnosti Rady Ústeckého kraje
Příloha: bod 5.3 priloha 1.pdf
Příloha: bod 5.3 priloha 2.pdf
Příloha: bod 5.3 priloha 3.pdf
Materiál: 05.4. Zpráva ředitele o činnosti Krajského úřadu Ústeckého kraje
Příloha: bod 5.4 priloha 1.pdf

06. Blok hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka

Materiál: 06.1. Volba přísedících Krajského soudu v Ústí nad Labem
Příloha: bod 6.1 priloha 1.pdf
Příloha: bod 6.1 priloha 2.pdf
Příloha: bod 6.1 priloha 3.pdf
Materiál: 06.2. Informace o probíhajícím trestním řízení ROP Severozápad
Příloha: bod 6.2 priloha 1.pdf
Příloha: bod 6.2 priloha 2.pdf
Příloha: bod 6.2 priloha 3.pdf
Příloha: bod 6.2 priloha 4.pdf
Materiál: 06.3. Změna zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) – možné benefity členů zastupitelstva - Staženo z programu
Materiál: 06.4. Návrh odměn členům komisí Rady Ústeckého kraje a členům výborů Zastupitelstva Ústeckého kraje, kteří nejsou členy Zastupitelstva Ústeckého kraje
Příloha: bod 6.4 priloha 1.pdf
Příloha: bod 6.4 priloha 2.pdf
Materiál: 06.5. Poskytnutí finanční dotace
Příloha: bod 6.5 priloha 1.pdf
Příloha: bod 6.5 priloha 2.pdf

07. Blok Mgr. Martina Kliky, MBA, 1. náměstka hejtmana Ústeckého kraje - EK

Materiál: 07.1. Výsledek poptávkového řízení „ Přijetí úvěru pro Ústecký kraj na období 2017 – 2021“
Příloha: bod 7.1 příloha1.pdf
Materiál: 07.2. Rozpočtová opatření Ústeckého kraje č. 2 ZÚK/2017
Příloha: bod 7.2 priloha 1.pdf

08. Blok Mgr. Martina Kliky, MBA, 1. náměstka hejtmana Ústeckého kraje - SV

Materiál: 08.1. Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací zřizovaných Ústeckým krajem v sociální oblasti
Příloha: Bod 8.1 priloha 1.pdf
Příloha: Bod 8.1 priloha 2.pdf
Materiál: 08.2. Změna usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 023/6Z/2017 ze dne 26.6.2017
Příloha: Bod 8.2 priloha 1.pdf
Příloha: Bod 8.2 priloha 2.pdf
Materiál: 08.3. Změna Usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 024/7Z/2017 ze dne 11. 9. 2017
Příloha: bod 8.3 priloha 1.pdf
Příloha: bod 8.3 priloha 2.pdf
Materiál: 08.4. Povinně hlášené změny poskytovatelů sociálních služeb
Příloha: Bod 8.4 priloha 1.pdf
Příloha: Bod 8.4 priloha 2.pdf
Příloha: Bod 8.4 priloha 3.pdf
Materiál: 08.5. „Podpora sociálních služeb v rámci projektu POSOSUK 2“ – vyhlášení mimořádného termínu
Příloha: Bod 8.5 priloha 1.pdf
Materiál: 08.6. Vyjádření k projektu polyfunkčního komunitního centra v Hoštce
Příloha: Bod 8.6 priloha 1.pdf
Materiál: 08.7. Agentura NADĚJE – odebrání dotace
Příloha: Bod 8. 7 priloha 1.pdf
Příloha: Bod 8. 7 priloha 2.pdf
Příloha: Bod 8. 7 priloha 3.pdf
Příloha: Bod 8. 7 priloha 4.pdf
Příloha: Bod 8. 7 priloha 5.pdf
Příloha: Bod 8. 7 priloha 6.pdf
Příloha: Bod 8. 7 priloha 7.pdf
Materiál: 08.8. Rozdělení vrácených finančních prostředků v rámci dotačního programu „Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2017“
Příloha: Bod 8. 8 priloha 1.pdf
Příloha: Bod 8. 8 priloha 2.pdf
Příloha: Bod 8. 8 priloha 3.pdf
Příloha: Bod 8. 8 priloha 4.pdf
Příloha: Bod 8. 8 priloha 5.pdf
Příloha: Bod 8. 8 priloha 6.pdf
Příloha: Bod 8. 8 priloha 7.pdf
Příloha: Bod 8. 8 priloha 8.pdf
Příloha: Bod 8. 8 priloha 9.pdf
Příloha: Bod 8. 8 priloha 10.pdf
Příloha: Bod 8. 8 priloha 11.pdf
Příloha: Bod 8. 8 priloha 12.pdf
Příloha: Bod 8. 8 priloha 13.pdf
Materiál: 08.9. Dotační program „Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2018 - malý dotační program“ – vyhodnocení
Příloha: bod 8.9 priloha 1.pdf
Příloha: bod 8.9 priloha 2.pdf
Příloha: bod 8.9 priloha 3.pdf
Příloha: bod 8.9 priloha 4.pdf
Příloha: bod 8.9 priloha 5.pdf
Materiál: 08.10. Dotační program „Podpora Ústeckého kraje na sociální služby protidrogové politiky 2018“ – vyhodnocení
Příloha: Bod 8.10 priloha 1.pdf
Příloha: Bod 8.10 priloha 2.pdf
Materiál: 08.11. Dotační program „Podpora Ústeckého kraje v oblasti prorodinných aktivit 2018“ – vyhodnocení
Příloha: bod 8.11 priloha 1.pdf
Příloha: bod 8.11 priloha 2.pdf
Příloha: bod 8.11 priloha 3.pdf
Příloha: bod 8.11 priloha 4.pdf
Materiál: 08.12. Dotační program „Certifikace primární prevence pro poskytovatele sociálních služeb protidrogové politiky“ – vyhodnocení
Příloha: Bod 8.12 priloha 1.pdf
Příloha: Bod 8.12 priloha 2.pdf

09. Blok Jaroslava Foldyny, náměstka hejtmana Ústeckého kraje pro komunikaci s vládou ČR a státními orgány

Materiál: Není písemný podklad

10. Blok RSDr. Stanislava Rybáka, náměstka hejtmana Ústeckého kraje - ZD

Materiál: 10.1. Výkon zakladatelských funkcí Ústeckého kraje ke společnosti Krajská zdravotní, a.s.
Příloha: bod 10.1 priloha1.pdf
Příloha: bod 10.1 priloha2.pdf
Příloha: bod 10.1 priloha3.pdf
Příloha: bod 10.1 priloha4.pdf
Příloha: bod 10.1 priloha5.pdf
Materiál: 10.2. Dotační program MZČR ke stabilizaci vybraných zdravotnických nelékařských pracovníků ve směnném provozu – žádost Ústeckého kraje o změnu rozhodnutí
Příloha: bod 10.2 priloha1.pdf
Příloha: bod 10.2 priloha2.pdf
Příloha: bod 10.2 priloha3.pdf
Příloha: bod 10.2 priloha4.pdf
Příloha: bod 10.2 priloha5.pdf
Materiál: 10.3. Dotační program „Podpora zvýšení komfortu pacientů při poskytování akutní lůžkové péče na území Ústeckého kraje – 2016“ – schválení dodatku č. 2 ke smlouvě
Příloha: bod 10.3 priloha1.pdf
Příloha: bod 10.3 priloha2.pdf
Příloha: bod 10.3 priloha3.pdf
Příloha: bod 10.3 priloha4.pdf
Příloha: bod 10.3 priloha5.pdf
Materiál: 10.4. Dotační program „Podpora zvýšení komfortu pacientů při poskytování akutní lůžkové péče na území Ústeckého kraje – 2017“ – schválení dodatku ke smlouvě
Příloha: bod 10.4 priloha1.pdf
Příloha: bod 10.4 priloha2.pdf
Příloha: bod 10.4 priloha3.pdf
Příloha: bod 10.4 priloha4.pdf
Materiál: 10.5. Dotační program „Podpora aktivit zaměřených na zlepšení zdravotního stavu obyvatel Ústeckého kraje“ – vyhodnocení 2017, lhůta III.
Příloha: bod 10.5 priloha1.pdf
Příloha: bod 10.5 priloha2.pdf
Příloha: bod 10.5 priloha3.pdf
Příloha: bod 10.5 priloha4.pdf
Materiál: 10.6. Stipendijní program „Stabilizace nelékařských zdravotnických pracovníků v Ústeckém kraji“ – aktualizace programu
Příloha: bod 10.6 priloha1.pdf

11. Blok RSDr. Stanislava Rybáka, náměstka hejtmana Ústeckého kraje - SPRP

Materiál: 11.1. Žádosti o prominutí povinnosti penále za porušení rozpočtové kázně
Materiál: 11.2. Projekt Implementace KAP B – Aktivity škol
Příloha: Bod 11.2 příloha 1.pdf
Materiál: 11.3. Žádosti o finanční příspěvek z Fondu Ústeckého kraje
Příloha: Bod 11.3 priloha 1.pdf
Příloha: Bod 11.3 priloha 2.pdf
Materiál: 11.4. Žádosti o změnu v uzavřených smlouvách o poskytnutí dotace z Fondu Ústeckého kraje
Materiál: 11.5. Zásady Regionálního podpůrného fondu
Příloha: Bod 11.5 priloha 1.pdf
Materiál: 11.6. Příděl do Fondu Ústeckého kraje

12. Blok Jaroslava Komínka, náměstka hejtmana Ústeckého kraje

Materiál: 12.1. Změna zřizovací listiny Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace
Příloha: bod 12.1 priloha 1.pdf

13. Blok Mgr. Bc. Petra Šmída, náměstka hejtmana Ústeckého kraje

Materiál: 13.1. Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací Ústeckého kraje – oblast školství
Příloha: bod 13.1 priloha 1.pdf

14. Blok PhDr. Ing. Zdeňka Matouše, Ph.D., MBA, člena Rady Ústeckého kraje

Materiál: 14.1. Program obnovy venkova Ústeckého kraje – žádost o výjimku
Materiál: 14.2. Projekty pro Integrovaný regionální operační program

15. Blok Jitky Sachetové, členky Rady Ústeckého kraje - KP

Materiál: Není písemný podklad

16. Blok Jitky Sachetové, členky Rady Ústeckého kraje - ZPZ

Materiál: 16.1. Program pro poskytování příspěvků na hospodaření v lesích Ústeckého kraje na období 2014 až 2020 – opětovné posouzení části předložených žádostí o poskytnutí příspěvků
Příloha: bod 16.1 priloha 1.pdf
Příloha: bod 16.1 priloha 2.pdf
Příloha: bod 16.1 priloha 3.pdf
Materiál: 16.2. Fond vodního hospodářství ÚK – změny smluvních ujednání
Příloha: bod 16.2 priloha 1.pdf
Příloha: bod 16.2 priloha 2.pdf
Příloha: bod 16.2 priloha 3.pdf
Materiál: 16.3. Fond vodního hospodářství ÚK – revokace usnesení č. 049/7Z/2017
Příloha: bod 16.3 priloha 1.pdf

17. Blok Ing. Ladislava Drlého, člena Rady Ústeckého kraje - MAJ

Materiál: 17.1. Nakládání s majetkem
Příloha: bod 17.1 priloha 10.2.pdf
Příloha: bod 17.1 priloha 10.3.pdf
Příloha: bod 17.1 priloha 3.1.pdf
Příloha: bod 17.1 priloha 7.1.pdf
Příloha: bod 17.1 priloha 7.2.pdf
Příloha: bod 17.1 priloha 10.1.pdf
Příloha: bod 17.1 priloha 9.2.pdf
Příloha: bod 17.1 priloha 2.1.pdf
Příloha: bod 17.1 priloha 2.2.pdf
Příloha: bod 17.1 priloha 2.3.pdf
Příloha: bod 17.1 priloha 2.4.pdf
Příloha: bod 17.1 priloha 2.5.pdf
Příloha: bod 17.1 priloha 2.6.pdf
Příloha: bod 17.1 priloha 2.7.pdf
Příloha: bod 17.1 priloha 2.8.pdf
Příloha: bod 17.1 priloha 2.9.pdf
Příloha: bod 17.1 priloha 2.10.pdf
Příloha: bod 17.1 priloha 2.11.pdf
Příloha: bod 17.1 priloha 2.12.pdf
Příloha: bod 17.1 priloha 2.13.pdf
Příloha: bod 17.1 priloha 2.14.pdf
Příloha: bod 17.1 priloha 2.15.pdf
Příloha: bod 17.1 priloha 6.1.pdf
Příloha: bod 17.1 priloha 6.2.pdf
Příloha: bod 17.1 priloha 4.1.pdf
Příloha: bod 17.1 priloha 4.2.pdf
Příloha: bod 17.1 priloha 4.3.pdf
Příloha: bod 17.1 priloha 4.4.pdf
Příloha: bod 17.1 priloha 4.5.pdf
Příloha: bod 17.1 priloha 4.6.pdf
Příloha: bod 17.1 priloha 6.3.pdf
Příloha: bod 17.1 priloha 10.4.pdf
Příloha: bod 17.1 priloha 10.5.pdf
Příloha: bod 17.1 priloha 10.6.pdf
Příloha: bod 17.1 priloha 10.7.pdf
Příloha: bod 17.1 priloha 10.8.pdf
Příloha: bod 17.1 priloha 10.9.pdf
Příloha: bod 17.1 priloha 8.1.pdf
Příloha: bod 17.1 priloha 9.1.pdf
Příloha: bod 17.1 priloha 2.31.pdf
Příloha: bod 17.1 priloha 2.32.pdf
Příloha: bod 17.1 priloha 2.33.pdf
Příloha: bod 17.1 priloha 2.34.pdf
Příloha: bod 17.1 priloha 2.16.pdf
Příloha: bod 17.1 priloha 2.17.pdf
Příloha: bod 17.1 priloha 2.18.pdf
Příloha: bod 17.1 priloha 2.19.pdf
Příloha: bod 17.1 priloha 2.20.pdf
Příloha: bod 17.1 priloha 2.21.pdf
Příloha: bod 17.1 priloha 2.22.pdf
Příloha: bod 17.1 priloha 2.23.pdf
Příloha: bod 17.1 priloha 2.24.pdf
Příloha: bod 17.1 priloha 2.25.pdf
Příloha: bod 17.1 priloha 2.26.pdf
Příloha: bod 17.1 priloha 2.27.pdf
Příloha: bod 17.1 priloha 2.28.pdf
Příloha: bod 17.1 priloha 2.29.pdf
Příloha: bod 17.1 priloha 3.2.pdf
Příloha: bod 17.1 priloha 3.3.pdf
Příloha: bod 17.1 priloha 5.1.pdf
Příloha: bod 17.1 priloha 2.30.pdf
Materiál: 17.2. Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace Krajská majetková
Příloha: bod 17.2 priloha 1.pdf

18. Blok Ing. Ladislava Drlého, člena Rady Ústeckého kraje - INV

Materiál: 18.1. Projednání investičních záměrů s výdaji nad 50 mil. Kč
Příloha: Bod 18.1 priloha 1.pdf
Příloha: Bod 18.1 priloha 2.pdf

19. Různé

Materiál: Není písemný podklad

20. Blok výborů Zastupitelstva Ústeckého kraje

Materiál: 20.1. Výbor pro životní prostředí, zemědělství a rozvoj venkova – zápisy ze zasedání
Příloha: bod 20.1 priloha 1.pdf
Příloha: bod 20.1 priloha 2.pdf

21. Diskuse členů Zastupitelstva Ústeckého kraje

Materiál: Není písemný podklad

22. Závěr

Materiál: Není písemný podklad