7. Zastupitelstvo Ústeckého kraje - 11.09.2017


01. Zahájení, určení zapisovatelů

Materiál: Není písemný podklad

02. Schválení návrhové a volební komise

Materiál: Není písemný podklad

03. Volba ověřovatelů

Materiál: Není písemný podklad

04. Schválení programu

Materiál: Není písemný podklad

05. Pravidelné body

Materiál: 05.1. Projednání námitek k zápisu a usnesení z minulého Zastupitelstva Ústeckého kraje
Materiál: 05.2. Kontrola plnění usnesení
Příloha: bod 5.2 priloha 1.pdf
Příloha: bod 5.2 priloha 2.pdf
Materiál: 05.3. Zpráva o činnosti Rady Ústeckého kraje
Příloha: bod 5.3 priloha 1.pdf
Příloha: bod 5.3 priloha 2.pdf
Příloha: bod 5.3 priloha 3.pdf
Příloha: bod 5.3 priloha 4.pdf
Příloha: bod 5.3 priloha 5.pdf
Příloha: bod 5.3 priloha 6.pdf
Materiál: 05.4. Zpráva ředitele o činnosti Krajského úřadu Ústeckého kraje
Příloha: bod 5.4 priloha 1.pdf

06. Blok hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka

Materiál: 06.1. Roční zpráva o stavu požární ochrany za rok 2016 v Ústeckém kraji
Příloha: bod 6.1 priloha 1.pdf
Materiál: 06.2. Zpráva o bezpečnostní situaci v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti na území Ústeckého kraje za rok 2016 ve srovnání s rokem 2015
Příloha: bod 6.2 priloha 1.pdf
Materiál: 06.3. Zhodnocení návrhu na udělení Ceny hejtmana Ústeckého kraje za rok 2016 – oblast regionálního rozvoje
Příloha: bod 6.3 priloha 1.pdf
Příloha: bod 6.3 priloha 2.pdf
Materiál: 06.4. Program na podporu JSDHO a ostatních složek IZS – dodatek ke smlouvě
Příloha: bod 6.4 priloha 1.pdf
Příloha: bod 6.4 priloha 2.pdf
Příloha: bod 6.4 priloha 3.pdf
Materiál: 06.5. Volba přísedících Krajského soudu v Ústí nad Labem
Příloha: bod 6.5 priloha 1.pdf
Příloha: bod 6.5 priloha 2.pdf
Příloha: bod 6.5 priloha 3.pdf
Materiál: 06.6. Návrh oprávněného investora (NET4GAS s.r.o.) na aktualizaci Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje (ZÚR ÚK)
Příloha: bod 6.6 příloha č. 1.pdf
Příloha: bod 6.6 příloha č. 2.pdf
Příloha: bod 6.6 příloha č. 3.pdf
Materiál: 06.7. Informace o těžbě lithia v Krušných horách
Příloha: bod 6.7 priloha 1.pdf

07. Blok Mgr. Martina Kliky, MBA, 1. náměstka hejtmana Ústeckého kraje - EK

Materiál: 07.1. Rozpočtová opatření Ústeckého kraje č. 1 ZÚK/2017
Příloha: Bod 7.1 priloha 1.pdf
Příloha: Bod 7.1 priloha 2.pdf
Příloha: Bod 7.1 priloha 3.pdf
Příloha: Bod 7.1 priloha 4.pdf
Příloha: Bod 7.1 priloha 5.pdf

08. Blok Mgr. Martina Kliky, MBA, 1. náměstka hejtmana Ústeckého kraje - SV

Materiál: 08.1. Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací zřizovaných Ústeckým krajem v sociální oblasti
Příloha: Bod 8.1 priloha 1.pdf
Příloha: Bod 8.1 priloha 2.pdf
Materiál: 08.2. Rozdělení zůstatku finančních prostředků z dotačního programu „Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2017 – malý dotační program“
Příloha: bod 8.2 priloha 1.pdf
Příloha: bod 8.2 priloha 2.pdf
Materiál: 08.3. Dofinancování vybraných sociálních služeb
Příloha: Bod 8.3 priloha 1.pdf
Příloha: Bod 8.3 priloha 2.pdf
Příloha: Bod 8.3 priloha 3.pdf
Příloha: Bod 8.3 priloha 4.pdf
Materiál: 08.4. Povinné hlášené změny poskytovatelů sociálních služeb
Příloha: Bod 8.4 priloha 1.pdf
Příloha: Bod 8.4 priloha 2.pdf
Příloha: Bod 8.4 priloha 3.pdf
Příloha: Bod 8.4 priloha 4.pdf
Příloha: Bod 8.4 priloha 5.pdf
Příloha: Bod 8.4 priloha 6.pdf
Příloha: Bod 8.4 priloha 7.pdf
Příloha: Bod 8.4 priloha 8.pdf
Příloha: Bod 8.4 priloha 9.pdf
Materiál: 08.5. Dotační program „Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2017“ – převod zisku
Příloha: Bod 8.5 priloha 1.pdf
Příloha: Bod 8.5 priloha 2.pdf
Materiál: 08.6. Dotační program „Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2017“ – vyhlášení mimořádného termínu – vyhodnocení
Příloha: Bod 8.6 priloha 1.pdf
Příloha: Bod 8.6 priloha 2.pdf
Příloha: Bod 8.6 priloha 3.pdf
Příloha: Bod 8.6 priloha 4.pdf
Příloha: Bod 8.6 priloha 5.pdf
Materiál: 08.7. Dotační program „Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2018“ – vyhlášení
Příloha: Bod 8.7 priloha 1.pdf
Materiál: 08.8. Vyjádření k projektu "Podpora rozšíření podmínek pro přípravu na práci a pracovní uplatnění znevýhodněných osob ve Slunečnici"
Příloha: bod 8.8 priloha 1.pdf
Příloha: bod 8.8 priloha 2.pdf
Materiál: 08.9. Dotační program „Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2017“ – dofinancování
Příloha: bod 8.9 příloha 1.pdf
Příloha: bod 8.9 příloha 2.pdf
Příloha: bod 8.9 příloha 3.pdf

09. Blok Jaroslava Foldyny, náměstka hejtmana Ústeckého kraje pro komunikaci s vládou ČR a státními orgány

Materiál: Není písemný podklad

10. Blok RSDr. Stanislava Rybáka, náměstka hejtmana Ústeckého kraje - ZD

Materiál: 10.1. Krajská zdravotní, a.s. – aktuální informace
Příloha: bod 10.1 priloha1.pdf
Materiál: 10.2. Zajištění zdravotních služeb ve Šluknovském výběžku, které dosud poskytuje Lužická nemocnice a poliklinika, a.s.
Příloha: bod 10.2 priloha1.pdf
Příloha: bod 10.2 priloha2.pdf
Příloha: bod 10.2 priloha3.pdf
Příloha: bod 10.2 priloha4.pdf
Příloha: bod 10.2 priloha5.pdf
Příloha: bod 10.2 priloha6.pdf
Materiál: 10.3. Dotační program MZČR ke stabilizaci vybraných zdravotnických nelékařských pracovníků ve směnném provozu
Příloha: bod 10.3 priloha1.pdf
Příloha: bod 10.3 priloha2.pdf
Příloha: bod 10.3 priloha3.pdf
Příloha: bod 10.3 priloha4.pdf
Příloha: bod 10.3 priloha5.pdf
Materiál: 10.4. Dotační program Ústeckého kraje – stabilizace vybraných zdravotnických nelékařských pracovníků
Příloha: bod 10.4 priloha1.pdf
Příloha: bod 10.4 priloha2.pdf
Materiál: 10.5. Změna vzorů smluv stipendijních programů v oblasti zdravotnictví
Příloha: bod 10.5 priloha1.pdf
Příloha: bod 10.5 priloha2.pdf
Příloha: bod 10.5 priloha3.pdf
Příloha: bod 10.5 priloha4.pdf
Příloha: bod 10.5 priloha5.pdf
Materiál: 10.6. Dotační program „Podpora zvýšení komfortu pacientů při poskytování následné a dlouhodobé lůžkové péče na území Ústeckého kraje – 2017“ – vyhodnocení
Příloha: bod 10.6 priloha1.pdf
Příloha: bod 10.6 priloha2.pdf
Příloha: bod 10.6 priloha3.pdf
Materiál: 10.7. Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací zřizovaných Ústeckým krajem v oblasti zdravotnictví
Příloha: bod 10.7 priloha1.pdf
Příloha: bod 10.7 priloha2.pdf
Příloha: bod 10.7 priloha3.pdf

11. Blok RSDr. Stanislava Rybáka, náměstka hejtmana Ústeckého kraje - SPRP

Materiál: 11.1. Žádosti o finanční příspěvek z Fondu Ústeckého kraje
Příloha: Bod 11.1 priloha 1.pdf
Příloha: Bod 11.1 priloha 2.pdf
Příloha: Bod 11.1 priloha 3.pdf
Materiál: 11.2. Žádosti o změnu v uzavřených smlouvách o poskytnutí dotace z Fondu Ústeckého kraje
Materiál: 11.3. Informace o uzavřených dodatcích ke smlouvám o poskytnutí dotace z Fondu Ústeckého kraje
Materiál: 11.4. Finanční podpora na výměnu zastaralých zdrojů tepla na pevná paliva (kotlíková dotace – 3. výzva pro žadatele) – schválení dotačního programu
Příloha: Bod 11.4 priloha c. 1.pdf
Materiál: 11.5. Žádost o prominutí povinnosti penále za porušení rozpočtové kázně

12. Blok Jaroslava Komínka, náměstka hejtmana Ústeckého kraje

Materiál: 12.1. Změna zřizovací listiny Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace
Příloha: Bod 12.1 priloha 1.pdf
Materiál: 12.2. Dodatek č. 1 k Dohodě o společném zadávacím řízení pro Východosaskou síť II (OSN II)
Příloha: Bod 12.2 priloha 1.pdf
Příloha: Bod 12.2 priloha 2.pdf
Příloha: Bod 12.2 priloha 3.pdf
Materiál: 12.3. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zajištění stabilního financování regionální železniční osobní dopravy
Příloha: Bod 12.3 priloha 1.pdf
Materiál: 12.4. Dodatek č. 2 ke smlouvě o spolupráci při zajišťování dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou a drážní osobní dopravou se statutárním městem Teplice
Příloha: Bod 12.4 priloha 1.pdf

13. Blok Mgr. Bc. Petra Šmída, náměstka hejtmana Ústeckého kraje

Materiál: 13.1. Poskytnutí návratné finanční výpomoci investičního charakteru – Střední škola zahradnická a zemědělská Antonína Emanuela Komerse, Děčín - Libverda, příspěvková organizace
Příloha: bod 13.1 priloha 1.pdf
Příloha: bod 13.1 priloha 2.pdf
Materiál: 13.2. Vyřízení individuálních žádostí o neinvestiční dotace
Příloha: bod 13.2 priloha 1.pdf
Příloha: bod 13.2 priloha 2.pdf
Příloha: bod 13.2 priloha 3.pdf
Příloha: bod 13.2 priloha 4.pdf

14. Blok PhDr. Ing. Zdeňka Matouše, Ph.D., MBA, člena Rady Ústeckého kraje

Materiál: 14.1. Program obnovy venkova Ústeckého kraje – žádost o výjimku
Materiál: 14.2. České Švýcarsko o. p. s – návratná finanční výpomoc na profinancování projektu „Turistika s výhledem“
Příloha: bod 14.2.priloha1.pdf
Příloha: bod 14.2.priloha2.pdf
Materiál: 14.3. Dotační program: Program obnovy venkova Ústeckého kraje 2017 – dotace oceněným obcím v soutěži Vesnice roku 2017
Příloha: Bod 14.3 priloha1.pdf

15. Blok Jitky Sachetové, členky Rady Ústeckého kraje - KP

Materiál: Není písemný podklad

16. Blok Jitky Sachetové, členky Rady Ústeckého kraje - ZPZ

Materiál: 16.1. Fond vodního hospodářství Ústeckého kraje – rozdělení dotací
Příloha: bod 16.1 priloha 1.pdf
Příloha: bod 16.1 priloha 2.pdf
Příloha: bod 16.1 priloha 3.pdf
Příloha: bod 16.1 priloha 4.pdf
Příloha: bod 16.1 priloha 5.pdf
Materiál: 16.2. Fond vodního hospodářství Ústeckého kraje – úprava smluvního ujednání
Příloha: bod 16.2 priloha 1.pdf
Materiál: 16.3. Aktualizace č. 36 PRVKÚK
Příloha: bod 14.3 priloha 1.pdf
Příloha: bod 14.3 priloha 2.pdf
Příloha: bod 14.3 priloha 3.pdf
Materiál: 16.4. Aktualizace č. 37 PRVKÚK
Příloha: bod 14.6 priloha 1.pdf
Příloha: bod 14.6 priloha 2.pdf
Příloha: bod 14.6 priloha 3.pdf
Materiál: 16.5. Revokace usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 058/6Z/2017 ze dne 26. 6. 2017 – Program pro rozvoj zemědělství a venkovských oblastí v Ústeckém kraji na období 2014 – 2020 – změna rozpočtu
Příloha: bod 16.5 priloha 1.pdf
Příloha: bod 16.5 priloha 2.pdf
Příloha: bod 16.5 priloha 3.pdf
Příloha: bod 16.5 priloha 4.pdf

17. Blok Ing. Ladislava Drlého, člena Rady Ústeckého kraje - MAJ

Materiál: 17.1. Nakládání s majetkem
Příloha: bod 17.1 priloha 5.1.pdf
Příloha: bod 17.1 priloha 5.3.pdf
Příloha: bod 17.1 priloha 10.1.pdf
Příloha: bod 17.1 priloha 10.2.pdf
Příloha: bod 17.1 priloha 10.3.pdf
Příloha: bod 17.1 priloha 5.4.pdf
Příloha: bod 17.1 priloha 5.2.pdf
Příloha: bod 17.1 priloha 6.1.pdf
Příloha: bod 17.1 priloha 6.2.pdf
Příloha: bod 17.1 priloha 6.3.pdf
Příloha: bod 17.1 priloha 2.1.pdf
Příloha: bod 17.1 priloha 2.2.pdf
Příloha: bod 17.1 priloha 2.3.pdf
Příloha: bod 17.1 priloha 2.6.pdf
Příloha: bod 17.1 priloha 2.7.pdf
Příloha: bod 17.1 priloha 2.8.pdf
Příloha: bod 17.1 priloha 5.5.pdf
Příloha: bod 17.1 priloha 7.2.pdf
Příloha: bod 17.1 priloha 2.4.pdf
Příloha: bod 17.1 priloha 2.5.pdf
Příloha: bod 17.1 priloha 4.1.pdf
Příloha: bod 17.1 priloha 4.2.pdf
Příloha: bod 17.1 priloha 7.1.pdf

18. Blok Ing. Ladislava Drlého, člena Rady Ústeckého kraje - INV

Materiál: Není písemný podklad

19. Blok hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka a 1. náměstka hejtmana Ústeckého kraje Mgr. Martina Kliky, MBA, DBA

Materiál: 19.1. Poskytnutí individuální finanční dotace
Příloha: bod 19.1 priloha 1.pdf
Příloha: bod 19.1 priloha 2.pdf

20. Různé

Materiál: Není písemný podklad

21. Blok výborů Zastupitelstva Ústeckého kraje

Materiál: 21.1. Plán práce Kontrolního výboru Zastupitelstva Ústeckého kraje na 2. pololetí roku 2017
Příloha: bod 21.1 příloha 1.pdf
Materiál: 21.2. Výbor pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva Ústeckého kraje - plán práce pro 2. pololetí 2017
Příloha: bod 21.2 priloha 1.pdf
Materiál: 21.3. Výbor pro životní prostředí, zemědělství a rozvoj venkova – zápisy ze zasedání
Příloha: bod 21.3 priloha 1.pdf

22. Diskuse členů Zastupitelstva Ústeckého kraje

Materiál: Není písemný podklad

23. Závěr

Materiál: Není písemný podklad