5. Zastupitelstvo Ústeckého kraje - 29.05.2017


01. Zahájení, určení zapisovatelů

Materiál: Není písemný podklad

02. Schválení návrhové a volební komise

Materiál: Není písemný podklad

03. Volba ověřovatelů

Materiál: Není písemný podklad

04. Schválení programu

Materiál: Není písemný podklad

05. Pravidelné body

Materiál: 05.1. Projednání námitek k zápisu a usnesení z minulého Zastupitelstva Ústeckého kraje
Materiál: 05.2. Kontrola plnění usnesení
Materiál: 05.3. Zpráva o činnosti Rady Ústeckého kraje
Materiál: 05.4. Zpráva ředitele o činnosti Krajského úřadu Ústeckého kraje

06. Blok hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka

Materiál: 06.1. Změna Stanov HSR-ÚK, Jednacího řádu HSR-ÚK a Finančního plánu 2017 HSR-ÚK
Příloha: bod 6.1 priloha 1.pdf
Příloha: bod 6.1 priloha 2.pdf
Příloha: bod 6.1 priloha 3.pdf
Příloha: bod 6.1 priloha 4.pdf

07. Blok Mgr. Martina Kliky, MBA, 1. náměstka hejtmana Ústeckého kraje

Materiál: 07.1. Svěření pravomocí Radě Ústeckého kraje v oblasti provádění rozpočtových opatření
Příloha: bod 7.1 priloha 1.pdf
Příloha: bod 7.1 priloha 2.pdf
Příloha: bod 7.1 priloha 3.pdf

08. Blok Jaroslava Foldyny, náměstka hejtmana Ústeckého kraje pro komunikaci s vládou ČR a státními orgány

Materiál: Není písemný podklad

09. Blok RSDr. Stanislava Rybáka, náměstka hejtmana Ústeckého kraje

Materiál: Není písemný podklad

10. Blok Jaroslava Komínka, náměstka hejtmana Ústeckého kraje

Materiál: 10.1. Analýza možností zabezpečení dopravní obslužnosti Ústeckého kraje a doporučení dalšího postupu
Příloha: bod 10.1 priloha 1.pdf
Příloha: bod 10.1 priloha 2.pdf
Příloha: bod 10.1 priloha 3.pdf

11. Blok Mgr. Bc. Petra Šmída, náměstka hejtmana Ústeckého kraje

Materiál: Není písemný podklad

12. Blok PhDr. Ing. Zdeňka Matouše, Ph.D., MBA, člena Rady Ústeckého kraje

Materiál: Není písemný podklad

13. Blok Jitky Sachetové, členky Rady Ústeckého kraje

Materiál: Není písemný podklad

14. Blok Ing. Ladislava Drlého, člena Rady Ústeckého kraje

Materiál: Není písemný podklad

15. Různé

Materiál: Není písemný podklad

16. Blok výborů Zastupitelstva Ústeckého kraje

Materiál: Není písemný podklad

17. Diskuse členů Zastupitelstva Ústeckého kraje

Materiál: Není písemný podklad

18. Závěr

Materiál: Není písemný podklad