4. Zastupitelstvo Ústeckého kraje - 24.04.2017


01. Zahájení, určení zapisovatelů

02. Schválení návrhové a volební komise

03. Volba ověřovatelů

04. Schválení programu

05. Projednání námitek k zápisu a usnesení z minulého Zastupitelstva Ústeckého kraje

Materiál: 05.1. Tisková oprava usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 87/2Z/2016 ze dne 19. 12. 2016
Příloha: bod 5.1 priloha 1.pdf

06. Kontrola plnění usnesení

Materiál: 06.1. Kontrola plnění usnesení
Příloha: bod 6.1 priloha 1.pdf
Příloha: bod 6.1 priloha 2.pdf
Příloha: bod 6.1 priloha 3.pdf

07. Zpráva o činnosti Rady Ústeckého kraje

Materiál: 07.1. Zpráva o činnosti Rady Ústeckého kraje
Příloha: bod 7.1 priloha 1.pdf
Příloha: bod 7.1 priloha 2.pdf
Příloha: bod 7.1 priloha 3.pdf
Příloha: bod 7.1 priloha 4.pdf
Příloha: bod 7.1 priloha 5.pdf

08. Zpráva ředitele o činnosti Krajského úřadu Ústeckého kraje

Materiál: 08.1. Zpráva ředitele o činnosti Krajského úřadu Ústeckého kraje
Příloha: bod 8.1 priloha 1.pdf

09. Blok hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka

Materiál: 09.1. Rozdělení volných finančních prostředků z hospodaření Ústeckého kraje za rok 2016
Příloha: bod 9.1 priloha1.pdf
Příloha: bod 9.1 priloha2.pdf
Příloha: bod 9.1 priloha3.pdf
Materiál: 09.2. Podpis Smlouvy o spolupráci mezi Zakarpatskou oblastní radou (Ukrajina) a Ústeckým krajem (Česká republika)
Příloha: bod 9.2 příloha 1.pdf
Materiál: 09.3. Podpis Memoranda o záměrech mezi administrací Vladimirské oblasti (Ruská federace) a Ústeckým krajem (Česká republika)
Příloha: bod 9.3 priloha 1.pdf
Materiál: 09.4. Cena Ústeckého kraje za společenskou odpovědnost za rok 2016
Příloha: Bod_9.4_priloha_1.pdf
Příloha: Bod_9.4_priloha_2.pdf
Příloha: Bod_9.4_priloha_3.pdf
Příloha: Bod_9.4_priloha_4.pdf
Příloha: Bod_9.4_priloha_5.pdf
Příloha: Bod_9.4_priloha_6.pdf
Příloha: Bod_9.4_priloha_7.pdf
Materiál: 09.5. Udělení Záslužných medailí Ústeckého kraje
Příloha: bod 9.5 priloha 1.pdf
Příloha: bod 9.5 priloha 2.pdf
Materiál: 09.6. Poskytnutí finančních dotací
Příloha: bod 9.6 priloha 1.pdf
Příloha: bod 9.6 priloha 2.pdf
Materiál: 09.7. Poskytnutí finančních dotací z Programu 2017 na podporu nové techniky, výstavby požárních zbrojnic pro jednotky SDH a podporu spolků a veřejně prospěšných organizací působících na poli požární ochrany, ochrany obyvatelstva a ostatních složek IZS dle zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, z rozpočtu Ústeckého kraje
Příloha: bod 9.7 priloha 1.pdf
Materiál: 09.8. Dary složkám Integrovaného záchranného systému na území Ústeckého kraje na rok 2017
Příloha: bod 9.8 priloha 1.pdf
Příloha: bod 9.8 priloha 2.pdf
Materiál: 09.9. Rámcová smlouva o spolupráci s Univerzitou J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
Příloha: bod 9.9 priloha 1.pdf
Materiál: 09.10. Žádosti o poskytnutí dotace v rámci spolupráce s Univerzitou J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
Příloha: bod 9.10 priloha 1.pdf
Materiál: 09.11. Volba přísedících Krajského soudu v Ústí nad Labem
Příloha: bod 9.11 priloha 1.pdf
Příloha: bod 9.11 priloha 2.pdf
Materiál: 09.12. SPZ Triangle – prodej plochy o výměře 4,26 ha potenciálnímu investorovi
Příloha: bod 9.12 priloha 1.pdf
Příloha: bod 9.12 priloha 2.pdf
Příloha: bod 9.12 priloha 3.pdf
Příloha: bod 9.12 priloha 4.pdf
Příloha: bod 9.12 priloha 5.pdf
Příloha: bod 9.12 priloha 6.pdf
Příloha: bod 9.12 priloha 7.pdf
Materiál: 09.13. Změna usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 011/3Z/2017 ze dne 20. 2. 2017
Materiál: 09.14. 1. aktualizace Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje (1.A ZÚR ÚK)
Materiál: 09.15. Krajská zdravotní - aktuální infromace
Příloha: bod 9.15 priloha 1.pdf
Materiál: 09.16. SPZ Triangle – čerpání dotace
Příloha: bod 9.16 priloha 1.pdf
Příloha: bod 9.16 priloha 2.pdf
Příloha: bod 9.16 priloha 3.pdf
Příloha: bod 9.16 priloha 4.pdf
Příloha: bod 9.16 priloha 5.pdf
Příloha: bod 9.16 priloha 6.pdf
Příloha: bod 9.16 priloha 7.pdf

10. Blok Mgr. Martina Kliky, MBA, 1. náměstka hejtmana Ústeckého kraje

Materiál: 10.1. Záměr uzavření smlouvy o přijetí úvěru pro Ústecký kraj na období 2017 - 2020
Příloha: bod 10.1-příloha1.pdf
Příloha: bod 10.1-příloha 2.pdf
Příloha: bod 10.1-příloha 3.pdf
Materiál: 10.2. Svěření pravomocí Radě Ústeckého kraje v oblasti provádění rozpočtových opatření
Příloha: bod 10.2 priloha 1.pdf
Příloha: bod 10.2 priloha 2.pdf
Materiál: 10.3. Transformační plán DSS Litvínov, p.o.
Příloha: Bod 10.3 priloha 1.pdf
Materiál: 10.4. Plnění Ústeckého krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2015 – 2018
Příloha: bod 10.4 priloha 1.pdf
Příloha: bod 10.4 priloha 2.pdf
Materiál: 10.5. Dotační program „Podpora vybraných sociálních služeb v Ústeckém kraji 2017“ – vyhlášení
Příloha: Bod 10.5 priloha 1.pdf
Materiál: 10.6. Schválení rozpočtu projektu „Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2“
Příloha: Bod 10.6 priloha 1.pdf
Materiál: 10.7. Dotační program „Podpora sociálních služeb v rámci projektu POSOSUK 2“ – vyhodnocení
Příloha: Bod 10.7 priloha 1.pdf
Příloha: Bod 10.7 priloha 2.pdf
Příloha: Bod 10.7 priloha 3.pdf
Materiál: 10.8. Dotační program „Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2017“ – vratky
Příloha: Bod 10.8 priloha 1.pdf
Příloha: Bod 10.8 priloha 2.pdf
Příloha: Bod 10.8 priloha 3.pdf
Příloha: Bod 10.8 priloha 4.pdf
Příloha: Bod 10.8 priloha 5.pdf
Příloha: Bod 10.8 priloha 6.pdf
Příloha: Bod 10.8 priloha 7.pdf
Příloha: Bod 10.8 priloha 8.pdf
Materiál: 10.9. Vyjádření k projektu „Domov se zvláštním režimem – Křešice“
Příloha: Bod 10.9 priloha 1.pdf
Materiál: 10.10. Výzva k předkládání žádostí o podporu – Průběžná výzva pro kraje – podpora vybraných sociálních služeb v návaznosti na krajské střednědobé plány rozvoje sociálních služeb
Příloha: bod 10.10 priloha 1.pdf
Příloha: bod 10.10 priloha 2.pdf

11. Blok Jaroslava Foldyny, náměstka hejtmana Ústeckého kraje pro komunikaci s vládou ČR a státními orgány

12. Blok RSDr. Stanislava Rybáka, náměstka hejtmana Ústeckého kraje

Materiál: 12.1. Vyhodnocení systému financování investičních potřeb společnosti Krajská zdravotní, a.s. - plnění usnesení ZÚK č. 19/31Z/2016
Příloha: bod 12.1 priloha 1.pdf
Příloha: bod 12.1 priloha 2.pdf
Příloha: bod 12.1 priloha 3.pdf
Příloha: bod 12.1 priloha 4.pdf
Příloha: bod 12.1 priloha 5.pdf
Příloha: bod 12.1 priloha 6.pdf
Materiál: 12.2. Stipendijní program „Stabilizace nelékařských zdravotnických pracovníků v Ústeckém kraji“ – vyhlášení
Příloha: bod 12.2 priloha 1.pdf
Příloha: bod 12.2 priloha 2.pdf
Příloha: bod 12.2 priloha 3.pdf
Materiál: 12.3. Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací zřizovaných Ústeckým krajem v oblasti zdravotnictví
Příloha: bod 12.3 priloha 1.pdf
Příloha: bod 12.3 priloha 2.pdf
Příloha: bod 12.3 priloha 3.pdf
Materiál: 12.4. Dotační program „Podpora zvýšení komfortu pacientů při poskytování následné a dlouhodobé lůžkové péče na území Ústeckého kraje – 2017“ – vyhlášení
Příloha: bod 12.4 priloha 1.pdf
Příloha: bod 12.4 priloha 2.pdf
Materiál: 12.5. Výkon členských práv - Inovační centrum Ústeckého kraje, z.s
Příloha: Bod 12.5 priloha 1.pdf
Příloha: Bod 12.5 priloha 2.pdf
Příloha: Bod 12.5 priloha 3.pdf
Příloha: Bod 12.5 priloha 4.pdf
Materiál: 12.6. Žádosti o finanční příspěvek z Fondu Ústeckého kraje
Příloha: Bod 12.6 priloha 1.pdf
Materiál: 12.7. Informace o uzavřených dodatcích ke smlouvám o poskytnutí dotace z Fondu Ústeckého kraje
Materiál: 12.8. Žádosti o prominutí povinnosti penále za porušení rozpočtové kázně

13. Blok Jaroslava Komínka, náměstka hejtmana Ústeckého kraje

Materiál: 13.1. Změna zřizovací listiny Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace
Příloha: bod 13.1 priloha 1.pdf
Materiál: 13.2. Smlouva o finanční spolupráci ve veřejné linkové osobní dopravě pro rok 2017 mezi Ústeckým krajem a Libereckým krajem
Příloha: Bod 13.2 priloha 1.pdf
Materiál: 13.3. Dodatek č.2 ke smlouvě o spolupráci při zajišťování dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou a drážní osobní dopravou se statutárním městem Teplice
Příloha: bod 13.3 priloha 1.pdf

14. Blok Mgr. Bc. Petra Šmída, náměstka hejtmana Ústeckého kraje

Materiál: 14.1. Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Ústeckém kraji za školní rok 2015/2016
Příloha: bod 14.1 priloha 1.pdf
Materiál: 14.2. Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací Ústeckého kraje – oblast školství
Příloha: bod 14.2 priloha 1.pdf
Materiál: 14.3. Dotační program Volný čas 2017 – schválení dotací
Příloha: bod 14.3 priloha 1.pdf
Příloha: bod 14.3 priloha 2.pdf
Příloha: bod 14.3 priloha 3.pdf
Materiál: 14.4. Dotační program Sport 2017 – schválení dotací
Příloha: bod 14.4 priloha 1.pdf
Materiál: 14.5. Dotační program Koncepce financování sportů s širokou mládežnickou základnou v Ústeckém kraji pro období 2017 - 2020 – schválení dotací
Příloha: bod 14.5 priloha 1.pdf

15. Blok PhDr. Ing. Zdeňka Matouše, Ph.D., MBA, člena Rady Ústeckého kraje

Materiál: 15.1. Dotační program Program obnovy venkova Ústeckého kraje 2017 – rozdělení dotací
Příloha: bod 12.1 priloha 1.pdf
Příloha: bod 12.1 priloha 2.pdf
Materiál: 15.2. Valná hromada Regionální rozvojové agentury Ústeckého kraje, a.s. - doplnění
Příloha: priloha 1.pdf
Příloha: priloha 2.pdf
Materiál: 15.3. Předložení žádosti o dotaci na realizaci projektu s názvem „Obnova muzea v Krupce včetně expozic“ do výzvy č. 52 Integrovaného regionálního operačního programu

16. Blok Jitky Sachetové, členky Rady Ústeckého kraje

Materiál: 16.1. Informace o stavu plnění závazků Ústavu archeologické památkové péče severozápadních Čech, v.v.i. v roce 2016, vyplývajících z Rozhodnutí o poskytnutí institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace ze dne 5. 1. 2015
Příloha: bod 16.1 priloha 1.pdf
Příloha: bod 16.1 priloha 2.pdf
Příloha: bod 16.1 priloha 3.pdf
Příloha: bod 16.1 priloha 4.pdf
Příloha: bod 16.1 priloha 5.pdf
Příloha: bod 16.1 priloha 6.pdf
Materiál: 16.2. Zastoupení Ústeckého kraje v dozorčí radě společnosti Severočeské divadlo s.r.o.
Příloha: bod 16.2 priloha 1.pdf
Materiál: 16.3. Program podpory aktivit stálých profesionálních divadelních souborů a hudebních těles působících na území Ústeckého kraje na rok 2017 – rozdělení dotací
Příloha: Bod 16.3 priloha 1.pdf
Příloha: Bod 16.3 priloha 2.pdf
Příloha: Bod 16.3 priloha 3.pdf
Materiál: 16.4. Program podpory regionální kulturní činnosti na rok 2017 – rozdělení dotací
Příloha: bod 16.4 priloha 1.pdf
Příloha: bod 16.4 priloha 2.pdf
Příloha: bod 16.4 příloha 3.pdf
Materiál: 16.5. Program na záchranu a obnovu drobných památek a architektury dotvářející kulturní krajinu Ústeckého kraje pro rok 2017 – rozdělení dotací
Příloha: bod16.5priloha1.pdf
Příloha: bod16.5priloha2.pdf
Materiál: 16.6. Program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2017 – rozdělení dotací
Příloha: bod16.6priloha1.pdf
Příloha: bod16.6priloha2.pdf
Příloha: bod16.6priloha3.pdf
Příloha: bod16.6priloha4.pdf
Materiál: 16.7. Smlouva o spolupráci v rámci programu přeshraniční spolupráce SN – CZ 2014-2020
Příloha: bod 16.7 priloha 1.pdf
Materiál: 16.8. Návrh Programu pro podporu odpadového hospodářství obcí v Ústeckém kraji na období 2017 až 2025
Příloha: bod 16.8 priloha 1.pdf
Materiál: 16.9. Program pro rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém kraji na období let 2017 až 2020 – poskytnutí dotací
Příloha: bod 16.9 priloha 1.pdf
Příloha: bod 16.9 priloha 2.pdf
Příloha: bod 16.9 priloha 3.pdf
Příloha: bod 16.9 priloha 4.pdf
Příloha: bod 16.9 priloha 5.pdf
Příloha: bod 16.9 priloha 6.pdf
Materiál: 16.10. Program podpory rozvoje zemědělství a venkovských oblastí Ústeckého kraje na období let 2014 až 2020 – poskytnutí dotací
Příloha: bod 16.10 priloha 1.pdf
Příloha: bod 16.10 priloha 2.pdf
Příloha: bod 16.10 priloha 3.pdf
Příloha: bod 16.10 priloha 4.pdf
Příloha: bod 16.10 priloha 5.pdf
Příloha: bod 16.10 priloha 6.pdf
Materiál: 16.11. Program pro poskytování příspěvků na hospodaření v lesích Ústeckého kraje na období 2014 až 2020 – poskytnutí příspěvků
Příloha: bod 16.11 priloha 1.pdf
Příloha: bod 16.11 priloha 2.pdf
Příloha: bod 16.11 priloha 3.pdf
Materiál: 16.12. Fond vodního hospodářství ÚK – změna Zásad pro používání finančních prostředků z FVH ÚK
Příloha: bod 16.12 priloha 1.pdf
Příloha: bod 16.12 priloha 2.pdf
Materiál: 16.13. Fond životního prostředí ÚK – změna Zásad FŽP ÚK
Příloha: bod 16.13 priloha 1.pdf
Příloha: bod 16.13 priloha 2.pdf
Materiál: 16.14. Aktualizace č. 30.2, 32.1 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací ÚK
Příloha: bod 16.14 priloha 1.pdf
Příloha: bod 16.14 priloha 2.pdf
Příloha: bod 16.14 priloha 3.pdf
Příloha: bod 16.14 priloha 4.pdf
Materiál: 16.15. Aktualizace č. 33.1, 33.2, 33.3 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací ÚK
Příloha: bod 16.15 priloha 1.pdf
Příloha: bod 16.15 priloha 2.pdf
Příloha: bod 16.15 priloha 3.pdf
Příloha: bod 16.15 priloha 4.pdf
Příloha: bod 16.15 priloha 5.pdf
Příloha: bod 16.15 priloha 6.pdf
Materiál: 16.16. Aktualizace č. 34.1 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací ÚK
Příloha: bod 16.16 priloha 1.pdf
Příloha: bod 16.16 priloha 2.pdf
Materiál: 16.17. Změna usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 113/31Z/2016 ze dne 5. 9. 2016

17. Blok Ing. Ladislava Drlého, člena Rady Ústeckého kraje

Materiál: 17.1. Projednání investičních záměrů s investičními výdaji nad 50 mil. Kč
Příloha: Bod 17.1 priloha 1.pdf
Příloha: Bod 17.1 priloha 2.pdf
Příloha: Bod 17.1 priloha 3.pdf
Příloha: Bod 17.1 priloha 4.pdf
Příloha: Bod 17.1 priloha 5.pdf
Příloha: Bod 17.1 priloha 6.pdf
Materiál: 17.2. Nakládání s majetkem
Materiál: 17.3. Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace Krajská majetková
Příloha: bod 17.3 priloha 1.pdf

18. Různé

19. Blok výborů Zastupitelstva Ústeckého kraje

Materiál: 19.1. Výbor pro životní prostředí, zemědělství a rozvoj venkova Zastupitelstva Ústeckého kraje – plán činnosti na rok 2017.
Příloha: bod 19.1 priloha 1.pdf
Příloha: bod 19.1 priloha 2.pdf
Příloha: bod 19.1 priloha 3.pdf
Příloha: bod 19.1 priloha 4.pdf
Materiál: 19.2. Plán práce Výboru pro zdravotnictví Zastupitelstva Ústeckého kraje na rok 2017
Příloha: bod 19.2 priloha 1.pdf
Příloha: bod 19.2 priloha 2.pdf
Materiál: 19.3. Statut výboru pro sociální věci, bezpečnost a sociálně vyloučené lokality Zastupitelstva Ústeckého kraje pro volební období 2016 – 2020
Příloha: bod 19.3 priloha 1.pdf
Materiál: 19.4. Kontrolní řád Zastupitelstva Ústeckého kraje
Příloha: bod 19.4 priloha 1.pdf
Materiál: 19.5. Doplnění složení Výboru pro národnostní menšiny a Finančního výboru

20. Diskuse členů Zastupitelstva Ústeckého kraje

21. Závěr