14. Zastupitelstvo Ústeckého kraje - 10.09.2018


01. Zahájení, určení zapisovatelů

Materiál: Není písemný podklad

02. Schválení návrhové a volební komise

Materiál: Není písemný podklad

03. Volba ověřovatelů

Materiál: Není písemný podklad

04. Schválení programu

Materiál: Není písemný podklad

05. Pravidelné body

Materiál: 05.1. Projednání námitek k zápisu a usnesení z minulého Zastupitelstva Ústeckého kraje
Materiál: 05.2. Kontrola plnění usnesení
Příloha: bod 5.2 priloha 1.pdf
Příloha: bod 5.2 priloha 2.pdf
Materiál: 05.3. Zpráva o činnosti Rady Ústeckého kraje
Příloha: bod 5.3 priloha 1.pdf
Příloha: bod 5.3 priloha 2.pdf
Příloha: bod 5.3 priloha 3.pdf
Příloha: bod 5.3 priloha 4.pdf
Příloha: bod 5.3 priloha 5.pdf
Materiál: 05.4. Zpráva ředitele o činnosti Krajského úřadu Ústeckého kraje
Příloha: bod 5.4 priloha 1.pdf

06. Blok hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka

Materiál: 06.1. Záslužné medaile Ústeckého kraje 2018
Příloha: bod 6.1 priloha 1.pdf
Příloha: bod 6.1 priloha 2.pdf
Materiál: 06.2. Program na podporu JSDHO a ostatních složek IZS – informace o dodatcích ke smlouvám
Příloha: bod 6.2 priloha 1.pdf
Příloha: bod 6.2 priloha 2.pdf
Příloha: bod 6.2 priloha 3.pdf
Materiál: 06.3. Darovací smlouva mezi Státní službou Ukrajiny pro mimořádné situace v Zakarpatské oblasti a Ústeckým krajem
Příloha: bod 6.3 priloha 1.pdf
Materiál: 06.4. Poskytnutí individuálních finančních dotací z rozpočtu odboru kancelář hejtmana - Staženo z programu
Materiál: 06.5. Volba přísedící Krajského soudu v Ústí nad Labem
Příloha: bod 6.5 priloha 1.pdf
Materiál: 06.6. Autodrom Most – vyjádření - Staženo z programu
Materiál: 06.7. SPZ Triangle – prodej pozemku o výměře 1 m2 společnosti Kiswire Cord Czech s.r.o.
Příloha: bod 6.7 priloha 1.pdf
Příloha: bod 6.7 priloha 2.pdf
Příloha: bod 6.7 priloha 3.pdf
Příloha: bod 6.7 priloha 4.pdf
Příloha: bod 6.7 priloha 5.pdf
Příloha: bod 6.7 priloha 6.pdf
Materiál: 06.8. Záměr financování „Řešení hydrologických poměrů v povodí Srpiny“
Příloha: bod 6.8 priloha 1.pdf
Příloha: bod 6.8 priloha 2.pdf
Příloha: bod 6.8 priloha 3.pdf

07. Blok PhDr. Martina Kliky, MBA, DBA, 1. náměstka hejtmana Ústeckého kraje - EO

Materiál: 07.1. Rozpočtová opatření Ústeckého kraje č. 11 RÚK,ZÚK/2018
Příloha: Bod 7.1 priloha 1.pdf
Příloha: Bod 7.1 priloha 2.pdf

08. Blok PhDr. Martina Kliky, MBA, DBA, 1. náměstka hejtmana Ústeckého kraje - SV

Materiál: 08.1. Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací zřizovaných Ústeckým krajem v sociální oblasti
Příloha: bod 8.1 priloha 1.pdf
Příloha: bod 8.1 priloha 2.pdf
Příloha: bod 8.1 priloha 3.pdf
Materiál: 08.2. Povinně hlášené změny poskytovatelů sociálních služeb
Příloha: bod 8.2 priloha 1.pdf
Příloha: bod 8.2 priloha 2.pdf
Příloha: bod 8.2 priloha 3.pdf
Příloha: bod 8.2 priloha 4.pdf
Příloha: bod 8.2 priloha 5.pdf
Příloha: bod 8.2 priloha 6.pdf
Příloha: bod 8.2 priloha 7.pdf
Příloha: bod 8.2 priloha 8.pdf
Příloha: bod 8.2 priloha 9.pdf
Příloha: bod 8.2 priloha 10.pdf
Příloha: bod 8.2 priloha 11.pdf
Příloha: bod 8.2 priloha 12.pdf
Materiál: 08.3. Dotační program „Podpora sociálních služeb v rámci projektu POSOSUK 2“ – vyhlášení 3. mimořádného termínu
Příloha: bod 8.3 priloha 1.pdf
Materiál: 08.4. Dotační program „Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2019“ – vyhlášení
Příloha: Bod 8.4 priloha 1.pdf
Materiál: 08.5. Město Žatec – žádost o převzetí zřizovatelských funkcí
Příloha: Bod 8.5 priloha 1.pdf
Příloha: Bod 8.5 priloha 2.pdf
Příloha: Bod 8.5 priloha 3.pdf
Materiál: 08.6. Možnost využití bývalé ozdravovny v Jetřichovicích
Příloha: bod 8.6 priloha 1.pdf
Příloha: bod 8.6 priloha 2.pdf
Materiál: 08.7. Město Kadaň – žádost o vydání budoucího příslibu k poskytování sociálních služeb
Příloha: bod 8.7 priloha 1.pdf
Materiál: 08.8. Domov Sněžník, z. ú. – žádost o podporu a vydání budoucího příslibu k poskytování sociálních služeb - Staženo z programu
Materiál: 08.9. Sociální a zdravotní služby Teplice – žádost o podporu a vydání budoucího příslibu
Příloha: Bod 8.9 priloha 1.pdf
Příloha: Bod 8.9 priloha 2.pdf
Příloha: Bod 8.9 priloha 3.pdf

09. Blok Jaroslava Foldyny, náměstka hejtmana Ústeckého kraje pro komunikaci s vládou ČR a státními orgány

Materiál: Není písemný podklad

10. Blok RSDr. Stanislava Rybáka, náměstka hejtmana Ústeckého kraje - ZD

Materiál: 10.1. Krajská zdravotní, a.s. - aktuální informace
Příloha: bod 10.1 priloha 1.pdf
Příloha: bod 10.1 priloha 2.pdf
Příloha: bod 10.1 priloha 3.pdf
Příloha: bod 10.1 priloha 4.pdf
Příloha: bod 10.1 priloha 5.pdf
Příloha: bod 10.1 priloha 6.pdf
Materiál: 10.2. Dotační program „Podpora zvýšení komfortu pacientů při poskytování akutní lůžkové péče na území Ústeckého kraje – 2018“ – vyhodnocení
Příloha: bod 10.2 priloha 1.pdf
Příloha: bod 10.2 priloha 2.pdf
Příloha: bod 10.2 priloha 3.pdf
Materiál: 10.3. Poskytnutí návratné finanční výpomoci investičního a neinvestičního charakteru příspěvkové organizaci Psychiatrická léčebna Petrohrad, příspěvková organizace
Příloha: bod 10.3 priloha 1.pdf
Příloha: bod 10.3 priloha 2.pdf
Příloha: bod 10.3 priloha 3.pdf

11. Blok RSDr. Stanislava Rybáka, náměstka hejtmana Ústeckého kraje - SPRP

Materiál: 11.1. Žádosti o finanční příspěvek z Fondu Ústeckého kraje
Příloha: bod 11.1 priloha 1.pdf
Příloha: bod 11.1 priloha 2.pdf
Příloha: bod 11.1 priloha 3.pdf
Materiál: 11.2. Informace o uzavřených dodatcích ke smlouvám o poskytnutí dotace z Fondu Ústeckého kraje
Materiál: 11.3. Žádosti o změnu v uzavřených smlouvách o poskytnutí dotace z Fondu Ústeckého kraje
Materiál: 11.4. Ustavení ceny „Inovační firma Ústeckého kraje“ pro rok 2018
Příloha: Bod 11.4 priloha 1.pdf
Materiál: 11.5. Finanční podpora na výměnu zastaralých zdrojů tepla na pevná paliva (kotlíková dotace) – 3. výzva pro žadatele – změna dotačního programu

12. Blok Jaroslava Komínka, náměstka hejtmana Ústeckého kraje

Materiál: 12.1. Účelový neinvestiční příspěvek zřizovatele na nákup posypového materiálu - informace o vyúčtování a nové poskytnutí příspěvku pro Správu a údržbu silnic Ústeckého kraje, příspěvkovou organizaci pro rok 2018
Příloha: bod 12.1 priloha 1.pdf
Materiál: 12.2. Změna zřizovací listiny Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace
Příloha: bod 12.2 priloha 1.pdf
Materiál: 12.3. Dopravní obslužnost autobusová – aktuální situace

13. Blok Mgr. Bc. Petra Šmída, náměstka hejtmana Ústeckého kraje

Materiál: 13.1. Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací Ústeckého kraje – oblast školství
Příloha: bod 13.1 priloha 1.pdf
Materiál: 13.2. Dotační program „Stipendium pro žáky středních škol ve vybraných oborech vzdělání ve školním roce 2017/2018“ - poskytnutí dotace
Příloha: bod 13.2 priloha 1.pdf
Materiál: 13.3. Výměna příloh v předloženém materiálu k usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 055/13Z/2018 ze dne 25. 6. 2018
Příloha: bod 13.3 priloha 1.pdf
Příloha: bod 13.3 priloha 2.pdf
Příloha: bod 13.3 priloha 3.pdf
Příloha: bod 13.3 priloha 4.pdf
Příloha: bod 13.3 priloha 5.pdf
Příloha: bod 13.3 priloha 6.pdf
Příloha: bod 13.3 priloha 7.pdf
Příloha: bod 13.3 priloha 8.pdf
Materiál: 13.4. Naplňování „Koncepce podpory sportu a pohybových aktivit občanů Ústeckého kraje na období 2018 až 2028“ a Dotační programy na rok 2019
Příloha: bod 13.4 priloha 1.pdf

14. Blok PhDr. Ing. Zdeňka Matouše, Ph.D., MBA, člena Rady Ústeckého kraje

Materiál: 14.1. Dotační program: Program obnovy venkova Ústeckého kraje 2018 – dotace oceněným obcím v soutěži Vesnice roku 2018
Příloha: bod 14.1 priloha 1.pdf
Příloha: bod 14.1 priloha 2.pdf
Materiál: 14.2. Dotační program: Program obnovy venkova Ústeckého kraje 2018 – výzva č. 2
Příloha: bod 14.2 priloha 1.pdf
Materiál: 14.3. Program obnovy venkova Ústeckého kraje – žádosti o výjimku
Materiál: 14.4. Akceptace Rozhodnutí a souhlas Zastupitelstva Ústeckého kraje s realizací projektu „SŠSS Teplice: Objekt odborného výcviku oborů Mechanik opravář motorových vozidel, Autoelektrikář“ v rámci Integrovaného regionálního operačního programu a ITI
Příloha: bod 14.4 priloha 1.pdf
Materiál: 14.5. Smlouva o poskytnutí dotace na činnost RR SZ - Staženo z programu
Materiál: 14.6. Dovolení členů Výboru RR SZ

15. Blok Jitky Sachetové, členky Rady Ústeckého kraje - KP

Materiál: 15.1. Program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2018 - přerozdělení zbylých finančních prostředků náhradníkovi
Příloha: bod 15.1 priloha 1.pdf
Materiál: 15.2. Dodatek č. 2 ke smlouvě č. 17/SML1405-KP - Statutární město Ústí nad Labem
Příloha: bod 15.2 priloha 1.pdf
Příloha: bod 15.2 příloha 2.pdf
Materiál: 15.3. Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace Ústeckého kraje – Regionální muzeum v Teplicích, příspěvková organizace
Příloha: Bod 15.3 priloha 1.pdf
Materiál: 15.4. Nabídka převzetí zřizovatelských funkcí k Regionálnímu muzeu K. A. Polánka v Žatci
Příloha: bod 15.4 priloha 1.pdf
Příloha: bod 15.4 priloha 2.pdf
Příloha: bod 15.4 priloha 3.pdf

16. Blok Jitky Sachetové, členky Rady Ústeckého kraje - ZPZ

Materiál: 16.1. Program pro podporu odpadového hospodářství obcí v Ústeckém kraji na období 2017 až 2025 – 2. výzva
Příloha: bod 16.1 priloha 1.pdf
Příloha: bod 16.1 priloha 2.pdf
Příloha: bod 16.1 priloha 3.pdf
Materiál: 16.2. Program pro poskytování příspěvků na hospodaření v lesích Ústeckého kraje na období 2014 až 2020 – oprava přílohy v kompetenci ZÚK
Příloha: bod 16.2 priloha 1.pdf
Příloha: bod 16.2 priloha 2.pdf
Materiál: 16.3. Fond vodního hospodářství a životního prostředí ÚK – změna smluvního ujednání
Příloha: bod 16.3_priloha 1.pdf
Materiál: 16.4. Aktualizace č. 41 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Ústeckého kraje (PRVKUK) – Ludvíkovice
Příloha: bod 16.4 priloha 1.pdf
Materiál: 16.5. Program podpory rozvoje zemědělství a venkovských oblastí v Ústeckém kraji na období 2014 až 2020 – oprava přílohy v kompetenci ZÚK
Příloha: bod 16.5_priloha 1.pdf
Příloha: Bod 16.5 priloha 2.pdf
Příloha: Bod 16. 5 priloha 3.pdf

17. Blok Ing. Ladislava Drlého, člena Rady Ústeckého kraje - MAJ

Materiál: 17.1. Nakládání s majetkem
Příloha: Bod 17.1 priloha 8.1.pdf
Příloha: bod 17.1 priloha 5.3.pdf
Příloha: bod 17.1 priloha 7.3.pdf
Příloha: bod 17.1 priloha 7.4.pdf
Příloha: bod 17.1 priloha 9.1.pdf
Příloha: bod 17.1 priloha 9.3.pdf
Příloha: bod 17.1 priloha 10.2.pdf
Příloha: bod 17.1 priloha 7.1.pdf
Příloha: bod 17.1 priloha 5.1.pdf
Příloha: bod 17.1 priloha 5.2.pdf
Příloha: bod 17.1 priloha 6.1.pdf
Příloha: bod 17.1 priloha 6.2.pdf
Příloha: bod 17.1 priloha 6.3.pdf
Příloha: bod 17.1 priloha 6.4.pdf
Příloha: bod 17.1 priloha 6.5.pdf
Příloha: bod 17.1 priloha 6.6.pdf
Příloha: bod 17.1 priloha 6.7.pdf
Příloha: Bod 17.1 priloha 8.2.pdf
Příloha: Bod 17.1 priloha 8.3.pdf
Příloha: Bod 17.1 priloha 8.4.pdf
Příloha: Bod 17.1 priloha 8.5.pdf
Příloha: Bod 17.1 priloha 8.6.pdf
Příloha: bod 17.1 priloha 3.3.pdf
Příloha: bod 17.1 priloha 2.1.pdf
Příloha: bod 17.1 priloha 2.2.pdf
Příloha: bod 17.1 priloha 2.3.pdf
Příloha: bod 17.1 priloha 2.4.pdf
Příloha: bod 17.1 priloha 2.5.pdf
Příloha: bod 17.1 priloha 2.6.pdf
Příloha: bod 17.1 priloha 2.7.pdf
Příloha: bod 17.1 priloha 2.8.pdf
Příloha: bod 17.1 priloha 2.9.pdf
Příloha: bod 17.1 priloha 2.10.pdf
Příloha: bod 17.1 priloha 2.11.pdf
Příloha: bod 17.1 priloha 2.12.pdf
Příloha: bod 17.1 priloha 2.13.pdf
Příloha: bod 17.1 priloha 2.14.pdf
Příloha: bod 17.1 priloha 2.15.pdf
Příloha: bod 17.1 priloha 2.16.pdf
Příloha: bod 17.1 priloha 2.17.pdf
Příloha: bod 17.1 priloha 2.18.pdf
Příloha: bod 17.1 priloha 2.19.pdf
Příloha: bod 17.1 priloha 2.20.pdf
Příloha: bod 17.1 priloha 2.21.pdf
Příloha: bod 17.1 priloha 3.4.pdf
Příloha: bod 17.1 priloha 4.1.pdf
Příloha: bod 17.1 priloha 4.2.pdf
Příloha: bod 17.1 priloha 4.3.pdf
Příloha: bod 17.1 priloha 1.1.pdf
Příloha: bod 17.1 priloha 10.1.pdf
Příloha: bod 17.1 priloha 7.2.pdf
Materiál: 17.2. Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace Krajská majetková
Příloha: bod 17.2 priloha 1.pdf

18. Blok Ing. Ladislava Drlého, člena Rady Ústeckého kraje - INV

Materiál: 18.1. Akce financované z úvěru Ústeckého kraje 2017 – 2021
Příloha: bod 18.1 priloha 1.pdf
Materiál: 18.2. Uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o poskytnutí investiční dotace k realizaci projektu Labe aréna Štětí – etapa I.
Příloha: Bod 18.2 priloha 1.pdf
Příloha: Bod 18.2 priloha 2.pdf
Příloha: Bod 18.2 priloha 3.pdf
Příloha: Bod 18.2 priloha 4.pdf
Příloha: Bod 18.2 priloha 5.pdf
Příloha: Bod 18.2 priloha 6.pdf

19. Různé

Materiál: Není písemný podklad

20. Blok výborů Zastupitelstva Ústeckého kraje

Materiál: 20.1. Zpráva o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva Ústeckého kraje za 1. pololetí roku 2018
Příloha: bod 20.1 priloha 1.pdf
Materiál: 20.2. Výbor pro národnostní menšiny Zastupitelstva Ústeckého kraje – personální záležitosti
Příloha: Bod 20.2 priloha 1.pdf
Materiál: 20.3. Plán práce Výboru pro sociální věci, bezpečnost a sociálně vyloučené lokality Zastupitelstva Ústeckého kraje (VSVBSVL ZÚK) na II. pololetí roku 2018 (V. volební období)
Příloha: bod 20.3 priloha 1.pdf

21. Diskuse členů Zastupitelstva Ústeckého kraje

Materiál: Není písemný podklad

22. Závěr

Materiál: Není písemný podklad