12. Zastupitelstvo Ústeckého kraje - 23.04.2018


01. Zahájení, určení zapisovatelů

Materiál: Není písemný podklad

02. Schválení návrhové a volební komise

Materiál: Není písemný podklad

03. Volba ověřovatelů

Materiál: Není písemný podklad

04. Schválení programu

Materiál: Není písemný podklad

05. Pravidelné body

Materiál: 05.1. Projednání námitek k zápisu a usnesení z minulého Zastupitelstva Ústeckého kraje
Materiál: 05.2. Kontrola plnění usnesení
Příloha: bod 5.2 priloha 1.pdf
Příloha: bod 5.2 priloha 2.pdf
Materiál: 05.3. Zpráva o činnosti Rady Ústeckého kraje
Příloha: bod 5.3 priloha 1.pdf
Příloha: bod 5.3 priloha 2.pdf
Příloha: bod 5.3 priloha 3.pdf
Materiál: 05.4. Zpráva ředitele o činnosti Krajského úřadu Ústeckého kraje
Příloha: bod 5.4 priloha 1.pdf

06. Blok hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka

Materiál: 06.1. Ustavení Ceny Ústeckého kraje za společenskou odpovědnost za rok 2017
Příloha: Bod 6.1 priloha 1.pdf
Příloha: Bod 6.1 priloha 2.pdf
Příloha: Bod 6.1 priloha 3.pdf
Příloha: Bod 6.1 priloha 4.pdf
Příloha: Bod 6.1 priloha 5.pdf
Příloha: Bod 6.1 priloha 6.pdf
Příloha: Bod 6.1 priloha 7.pdf
Materiál: 06.2. Program na podporu JSDHO a ostatních složek IZS 2017 – žádost o změnu termínu realizace projektu
Příloha: bod 6.2 priloha 1.pdf
Příloha: bod 6.2 priloha 2.pdf
Příloha: bod 6.2 priloha 3.pdf
Materiál: 06.3. Poskytnutí finančních dotací z Programu 2018 na podporu nové techniky, výstavby požárních zbrojnic pro jednotky SDH a podporu spolků a veřejně prospěšných organizací působících na poli požární ochrany, ochrany obyvatelstva a ostatních složek IZS dle zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, z rozpočtu Ústeckého kraje
Příloha: bod 6.3 priloha 1.pdf
Materiál: 06.4. Revokace části usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 008/11Z/2018, bod A/2) ze dne 26. 2. 2018
Příloha: bod 6.4 priloha 1.pdf

07. Blok PhDr. Martina Kliky, MBA, DBA, 1. náměstka hejtmana Ústeckého kraje - EO

Materiál: 07.1. Rozdělení volných finančních prostředků z hospodaření Ústeckého kraje za rok 2017
Příloha: bod 7.1 priloha 1.pdf
Příloha: bod 7.1 priloha 2.pdf
Příloha: bod 7.1 priloha 3.pdf
Příloha: bod 7.1priloha 4.pdf
Materiál: 07.2. Odkup akcie RRA ÚK a.s.
Příloha: bod 7.2 příloha 1.pdf
Příloha: bod 7.2 příloha 2.pdf

08. Blok PhDr. Martina Kliky, MBA, DBA, 1. náměstka hejtmana Ústeckého kraje - SV

Materiál: 08.1. Transformační plán Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, p.o.
Příloha: bod 8.1 priloha 1.pdf
Příloha: bod 8.1 priloha 2.pdf
Materiál: 08.2. Povinně hlášené změny poskytovatelů sociálních služeb
Příloha: Bod 8.2 priloha 1.pdf
Příloha: Bod 8.2 priloha 2.pdf
Materiál: 08.3. Odejmutí části neinvestiční dotace a individuální dofinancování
Příloha: bod 8.3 priloha 1.pdf
Příloha: bod 8.3 priloha 2.pdf
Příloha: bod 8.3 priloha 3.pdf
Příloha: bod 8.3 priloha 4.pdf
Příloha: bod 8.3 priloha 5.pdf
Materiál: 08.4. Dotační program „Podpora vybraných sociálních služeb v Ústeckém kraji 2018“ – vyhlášení
Příloha: bod 8.4 příloha 1.pdf
Materiál: 08.5. Dotační program „Podpora sociálních služeb v rámci projektu POSOSUK 2“ – vyrovnávací platba pro rok 2018
Příloha: bod 8.5 priloha 1.pdf
Příloha: bod 8.5 priloha 2.pdf
Příloha: bod 8.5 priloha 3.pdf

09. Blok Jaroslava Foldyny, náměstka hejtmana Ústeckého kraje pro komunikaci s vládou ČR a státními orgány

Materiál: Není písemný podklad

10. Blok RSDr. Stanislava Rybáka, náměstka hejtmana Ústeckého kraje - ZD

Materiál: 10.1. Krajská zdravotní, a.s. – aktuální informace
Příloha: bod 10.1 priloha 1.pdf
Materiál: 10.2. Pověřovací akt k výkonu služby obecného hospodářského zájmu – Krajská zdravotní, a.s. – dodatek ke smlouvě
Příloha: bod 10.2 priloha 1.pdf
Příloha: bod 10.2 priloha 2.pdf
Příloha: bod 10.2 priloha 3.pdf
Příloha: bod 10.2 priloha 4.pdf
Materiál: 10.3. Dotační program „Podpora vybraných služeb zdravotní péče 2018“ – vyhodnocení
Příloha: bod 10.3 priloha 1.pdf
Příloha: bod 10.3 priloha 2.pdf
Příloha: bod 10.3 priloha 3.pdf
Příloha: bod 10.3 priloha 4.pdf
Materiál: 10.4. Dotační program „Podpora zvýšení komfortu pacientů při poskytování akutní lůžkové péče na území Ústeckého kraje – 2018“ – vyhlášení
Příloha: bod 10.4 priloha 1.pdf
Příloha: bod 10.4 priloha 2.pdf
Materiál: 10.5. Žádost Města Roudnice nad Labem o dotaci na rozšíření lékařské pohotovostní služby v Ústeckém kraji v roce 2018
Příloha: bod 10.5 priloha 1.pdf
Příloha: bod 10.5 priloha 2.pdf
Materiál: 10.6. Dotační program „Podpora aktivit zaměřených na zlepšení zdravotního stavu obyvatel Ústeckého kraje“ – vyhodnocení 2018, I. lhůta
Příloha: bod 10.6 priloha 1.pdf
Příloha: bod 10.6 priloha 2.pdf
Příloha: bod 10.6 priloha 3.pdf
Příloha: bod 10.6 priloha 4.pdf

11. Blok RSDr. Stanislava Rybáka, náměstka hejtmana Ústeckého kraje - SPRP

Materiál: 11.1. Spolufinancování projektů IPRM Doprava, schválených Výborem Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad – schválení žádosti o dotaci
Příloha: bod 11.1 příloha č.1.pdf
Příloha: bod11.1 příloha č.2.pdf
Materiál: 11.2. Žádosti o finanční příspěvek z Fondu Ústeckého kraje
Příloha: bod 11.2 priloha c. 1.pdf

12. Blok Jaroslava Komínka, náměstka hejtmana Ústeckého kraje

Materiál: 12.1. Změna zřizovací listiny Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace
Příloha: bod 12.1 priloha 1.pdf
Materiál: 12.2. Snížení nájemného za užívání pozemku pro Český rybářský svaz
Příloha: bod 12.2 priloha 1.pdf
Příloha: bod 12.2 priloha 2.pdf
Příloha: bod 12.2 priloha 3.pdf
Materiál: 12.3. Uzavření dodatků ke smlouvám o spolupráci při zajišťování dopravní obslužnosti se statutárním městem Teplice a statutárním městem Ústí nad Labem
Příloha: bod 12.3 priloha 1.pdf
Příloha: bod 12.3 priloha 2.pdf

13. Blok Mgr. Bc. Petra Šmída, náměstka hejtmana Ústeckého kraje

Materiál: 13.1. Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Ústeckém kraji za školní rok 2016/2017
Příloha: bod 13.1 priloha 1.pdf
Materiál: 13.2. Dotační program Volný čas 2018 – schválení dotací
Příloha: bod 13.2 priloha1.pdf
Materiál: 13.3. Dotační program Sport 2018 – schválení dotací
Příloha: bod 13.3 priloha 1.pdf
Materiál: 13.4. Dotační program Koncepce financování sportů s širokou mládežnickou základnou v Ústeckém kraji pro období 2017 - 2020 – schválení dotací
Příloha: bod 13.4 priloha 1.pdf
Materiál: 13.5. Individuální žádost o dotaci – Atletika pro děti
Příloha: bod 13.5 priloha 1.pdf
Příloha: bod 13.5 priloha 2.pdf
Příloha: bod 13.5 priloha 3.pdf
Příloha: bod 13.5 priloha 4.pdf
Materiál: 13.6. Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace Ústeckého kraje – oblast školství
Příloha: bod 13.6 priloha 1.pdf

14. Blok PhDr. Ing. Zdeňka Matouše, Ph.D., MBA, člena Rady Ústeckého kraje

Materiál: 14.1. Dotační program Program obnovy venkova Ústeckého kraje 2018 – výzva č. 2
Příloha: bod 14.1 priloha 1.pdf
Příloha: bod 14.1 priloha 2.pdf
Příloha: bod 14.1 priloha 3.pdf
Příloha: bod 14.1 priloha 4.pdf
Materiál: 14.2. Strategie rozvoje Ústeckého kraje do roku 2027
Příloha: bod 14.2 priloha 1.pdf
Příloha: bod 14.2 priloha 2.pdf
Příloha: bod 14.2 priloha 3.pdf
Příloha: bod 14.2 priloha 4.pdf
Příloha: bod 14.2 priloha 5.pdf
Materiál: 14.3. Dotační program Program obnovy venkova Ústeckého kraje 2018 – rozdělení dotací
Příloha: bod 14.3 priloha 1.pdf
Příloha: bod 14.3 priloha 2.pdf
Příloha: bod 14.3 priloha 3.pdf
Materiál: 14.4. Valná hromada Regionální rozvojové agentury Ústeckého kraje, a.s
Materiál: 14.5. Projekty Ústeckého kraje pro operační programy v období 2014 – 2020
Příloha: bod 14.5 priloha 1.pdf
Materiál: 14.6. Schválení Smlouvy o spolupráci mezi kooperačními partnery projektu „Za společným dědictvím na kole i pěšky“
Příloha: bod 14.6 priloha 1.pdf
Příloha: bod 14.6 priloha 2.pdf
Materiál: 14.7. Destinační agentura České středohoří, o.p.s. - Dodatek č. 3 k Zakládací smlouvě
Příloha: bod 14.7 priloha 1.pdf
Materiál: 14.8. Volba členů Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad
Materiál: 14.9. Poskytnutí dotace Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad na spolufinancování projektů ROP - Staženo z programu

15. Blok Jitky Sachetové, členky Rady Ústeckého kraje - KP

Materiál: 15.1. Zastoupení Ústeckého kraje v dozorčí radě společnosti Severočeské divadlo s.r.o.
Příloha: Bod 15.1 priloha 1.pdf
Materiál: 15.2. Žádost o finanční příspěvek z Fondu Ústeckého kraje – Severočeské divadlo s.r.o.
Příloha: bod 15.2 priloha 1.pdf
Příloha: bod 15.2 priloha 2.pdf
Materiál: 15.3. Program podpory aktivit stálých profesionálních divadelních souborů a hudebních těles působících na území Ústeckého kraje na rok 2018 – rozdělení dotací
Příloha: bod 15.3 priloha 1.pdf
Příloha: bod 15.3 priloha 2.pdf
Příloha: Bod 15.3 priloha 3.pdf
Materiál: 15.4. Program podpory regionální kulturní činnosti na rok 2018 – rozdělení dotací
Příloha: bod 15. 4 priloha c. 1.pdf
Příloha: bod 15. 4 priloha c. 2.pdf
Příloha: bod 15. 4 priloha c. 3.pdf
Materiál: 15.5. Program na záchranu a obnovu drobných památek a architektury dotvářející kulturní krajinu Ústeckého kraje pro rok 2018 – rozdělení dotací.
Příloha: bod 15.5 priloha 1.pdf
Materiál: 15.6. Program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2018 – rozdělení dotací
Příloha: bod 15.6 priloha 1.pdf
Příloha: bod 15.6 priloha 2.pdf

16. Blok Jitky Sachetové, členky Rady Ústeckého kraje - ZPZ

Materiál: 16.1. Program pro rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém kraji na období let 2017 až 2020 – poskytnutí dotací v roce 2018
Příloha: bod 16.1_priloha 1.pdf
Příloha: bod 16.1_ priloha 2.pdf
Příloha: bod 16.1_ priloha 3.pdf
Příloha: bod 16.1_ priloha 4.pdf
Materiál: 16.2. Program rozvoje zemědělství a venkovských oblastí Ústeckého kraje na období let 2014 až 2020 – poskytnutí dotací v roce 2018
Příloha: bod 16.2_priloha 1.pdf
Příloha: bod 16.2_priloha 2.pdf
Příloha: bod 16.2_priloha 3.pdf
Příloha: bod 16.2_priloha 4.pdf
Materiál: 16.3. Fond vodního hospodářství a životního prostředí ÚK – změna zásad
Příloha: bod 16.3 priloha 1.pdf
Příloha: bod 16.3 priloha 2.pdf
Materiál: 16.4. Aktualizace č. 40 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Ústeckého kraje (PRVKÚK)
Příloha: bod 16.4 priloha 1.pdf

17. Blok Ing. Ladislava Drlého, člena Rady Ústeckého kraje - MAJ

Materiál: 17.1. Nakládání s majetkem
Příloha: bod 17.1 priloha 5.1.pdf
Příloha: bod 17.1 priloha 5.2.pdf
Příloha: bod 17.1 priloha 5.3.pdf
Příloha: bod 17.1 priloha 5.4.pdf
Příloha: bod 17.1 priloha 5.6.pdf
Příloha: bod 17.1 priloha 5.7.pdf
Příloha: bod 17.1 priloha 5.8.pdf
Příloha: bod 17.1 priloha 5.9.pdf
Příloha: bod 17.1 priloha 5.10.pdf
Příloha: bod 17.1 priloha 5.11.pdf
Příloha: bod 17.1 priloha 5.12.pdf
Příloha: bod 17.1 priloha 7.1.pdf
Příloha: bod 17.1 priloha 5.5.pdf
Příloha: bod 17.1 priloha 7.3.pdf
Příloha: bod 17.1 priloha 6.1.pdf
Příloha: bod 17.1 priloha 3.1.pdf
Příloha: bod 17.1 priloha 2.16.pdf
Příloha: bod 17.1 priloha 4.7.pdf
Příloha: bod 17.1 priloha 4.8.pdf
Příloha: bod 17.1 priloha 4.9.pdf
Příloha: bod 17.1 priloha 4.10.pdf
Příloha: bod 17.1 priloha 4.11.pdf
Příloha: bod 17.1 priloha 4.12.pdf
Příloha: bod 17.1 priloha 4.13.pdf
Příloha: bod 17.1 priloha 4.14.pdf
Příloha: Bod 17.1 priloha 8.4.pdf
Příloha: bod 17.1 priloha 2.1.pdf
Příloha: bod 17.1 priloha 2.2.pdf
Příloha: bod 17.1 priloha 2.3.pdf
Příloha: bod 17.1 priloha 2.4.pdf
Příloha: bod 17.1 priloha 2.5.pdf
Příloha: bod 17.1 priloha 2.6.pdf
Příloha: bod 17.1 priloha 2.7.pdf
Příloha: bod 17.1 priloha 2.8.pdf
Příloha: bod 17.1 priloha 2.9.pdf
Příloha: bod 17.1 priloha 2.17.pdf
Příloha: bod 17.1 priloha 2.18.pdf
Příloha: bod 17.1 priloha 2.19.pdf
Příloha: bod 17.1 priloha 2.20.pdf
Příloha: bod 17.1 priloha 2.21.pdf
Příloha: bod 17.1 priloha 2.22.pdf
Příloha: bod 17.1 priloha 2.23.pdf
Příloha: bod 17.1 priloha 2.24.pdf
Příloha: bod 17.1 priloha 2.25.pdf
Příloha: bod 17.1 priloha 2.26.pdf
Příloha: bod 17.1 priloha 2.27.pdf
Příloha: bod 17.1 priloha 2.28.pdf
Příloha: bod 17.1 priloha 2.29.pdf
Příloha: bod 17.1 priloha 2.30.pdf
Příloha: bod 17.1 priloha 8.1.pdf
Příloha: bod 17.1 priloha 6.3.pdf
Příloha: bod 17.1 priloha 4.1.pdf
Příloha: bod 17.1 priloha 4.2.pdf
Příloha: bod 17.1 priloha 4.3.pdf
Příloha: bod 17.1 priloha 4.4.pdf
Příloha: bod 17.1 priloha 4.5.pdf
Příloha: bod 17.1 priloha 4.6.pdf
Příloha: bod 17.1 priloha 3.2.pdf
Příloha: bod 17.1 priloha 7.2.pdf
Příloha: bod 17.1 priloha 8.2.pdf
Příloha: Bod 17.1 priloha 8.3.pdf
Příloha: bod 17.1 priloha 2.31.pdf
Příloha: bod 17.1 priloha 2.32.pdf
Příloha: bod 17.1 priloha 2.33.pdf
Příloha: bod 17.1 priloha 2.34.pdf
Příloha: bod 17.1 priloha 2.35.pdf
Příloha: bod 17.1 priloha 2.36.pdf
Příloha: bod 17.1 priloha 2.37.pdf
Příloha: bod 17.1 priloha 2.38.pdf
Příloha: bod 17.1 priloha 2.10.pdf
Příloha: bod 17.1 priloha 2.11.pdf
Příloha: bod 17.1 priloha 2.12.pdf
Příloha: bod 17.1 priloha 2.13.pdf
Příloha: bod 17.1 priloha 2.14.pdf
Příloha: bod 17.1 priloha 2.15.pdf
Příloha: bod 17.1 priloha 4.15.pdf
Příloha: bod 17.1 priloha 4.16.pdf
Příloha: bod 17.1 priloha 4.17.pdf
Příloha: bod 17.1 priloha 4.18.pdf
Příloha: bod 17.1 priloha 4.19.pdf
Příloha: bod 17.1 priloha 6.2.pdf

18. Blok Ing. Ladislava Drlého, člena Rady Ústeckého kraje - INV

Materiál: Není písemný podklad

19. Různé

Materiál: Není písemný podklad

20. Blok výborů Zastupitelstva Ústeckého kraje

Materiál: 20.1. Výbor pro sociální věci, bezpečnost a sociálně vyloučené lokality Zastupitelstva Ústeckého kraje – personální záležitosti
Materiál: 20.2. Výbor pro zdravotnictví Zastupitelstva Ústeckého kraje - personální záležitosti
Materiál: 20.3. Výbor pro zdravotnictví Zastupitelstva Ústeckého kraje – zpráva o činnosti výboru za rok 2017 a plán práce výboru na rok 2018
Příloha: bod 20.3 priloha 1.pdf
Příloha: bod 20.3 priloha 2.pdf
Materiál: 20.4. Výbor pro životní prostředí, zemědělství a rozvoj venkova Zastupitelstva Ústeckého kraje – zápisy ze zasedání
Příloha: bod 20.4 priloha 1.pdf
Příloha: bod 20.4 priloha 2.pdf
Příloha: bod 20.4 priloha 3.pdf

21. Diskuse členů Zastupitelstva Ústeckého kraje

Materiál: Není písemný podklad

22. Závěr

Materiál: Není písemný podklad