11. Zastupitelstvo Ústeckého kraje - 26.02.2018


01. Zahájení, určení zapisovatelů

Materiál: Není písemný podklad

02. Schválení návrhové a volební komise

Materiál: Není písemný podklad

03. Volba ověřovatelů

Materiál: Není písemný podklad

04. Schválení programu

Materiál: Není písemný podklad

05. Pravidelné body

Materiál: 05.1. Projednání námitek k zápisu a usnesení z minulého Zastupitelstva Ústeckého kraje
Materiál: 05.2. Kontrola plnění usnesení
Příloha: bod 5.2 priloha 1.pdf
Příloha: bod 5.2 priloha 2.pdf
Materiál: 05.3. Zpráva o činnosti Rady Ústeckého kraje
Příloha: bod 5.3 priloha 1.pdf
Příloha: bod 5.3 priloha 2.pdf
Příloha: bod 5.3 priloha 3.pdf
Příloha: bod 5.3 priloha 4.pdf
Příloha: bod 5.3 priloha 5.pdf
Příloha: bod 5.3 priloha 6.pdf
Materiál: 05.4. Zpráva ředitele o činnosti Krajského úřadu Ústeckého kraje
Příloha: bod 5.4 priloha 1.pdf

06. Blok hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka

Materiál: 06.1. Poskytnutí finančních dotací
Příloha: bod 6.1 priloha 1.pdf
Příloha: bod 6.1 priloha 2.pdf
Materiál: 06.2. Souhrnná informace o probíhající mezinárodní spolupráci Ústeckého kraje za rok 2017 a návrh aktivit Ústeckého kraje v oblasti zahraničních vztahů pro rok 2018
Příloha: bod 6.2 priloha 1.pdf
Příloha: bod 6.2 priloha 2.pdf
Příloha: bod 6.2 priloha 3.pdf
Příloha: bod 6.2 priloha 4.pdf
Příloha: bod 6.2 priloha 5.pdf
Příloha: bod 6.2 priloha 6.pdf
Příloha: bod 6.2 priloha 7.pdf
Příloha: bod 6.2 priloha 8.pdf
Příloha: bod 6.2 priloha 9.pdf
Příloha: bod 6.2 priloha 10.pdf
Příloha: bod 6.2 priloha 11.pdf
Materiál: 06.3. Návrh odměn členům komisí Rady Ústeckého kraje a členům výborů Zastupitelstva Ústeckého kraje, kteří nejsou členy Zastupitelstva Ústeckého kraje – doplnění
Příloha: bod 6.3 priloha 1.pdf
Materiál: 06.4. Souhrnná informace o udělení cen Ústeckého kraje v roce 2017
Příloha: bod 6.4 priloha 1.pdf
Materiál: 06.5. Změna termínu realizace projektu
Příloha: bod 6.5 priloha 1.pdf
Příloha: bod 6.5 priloha 2.pdf
Příloha: bod 6.5 priloha 3.pdf
Materiál: 06.6. Volba přísedících Krajského soudu v Ústí nad Labem
Příloha: bod 6.6 priloha 1.pdf
Příloha: bod 6.6 priloha 2.pdf
Materiál: 06.7. Výroční zpráva o činnosti orgánů Ústeckého kraje v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2017
Příloha: bod 6.7 priloha 1.pdf
Příloha: bod 6.7 priloha 2.pdf
Příloha: bod 6.7 priloha 3.pdf
Materiál: 06.8. Změna „Zásad pro poskytování cestovních náhrad při pracovních cestách členům Zastupitelstva Ústeckého kraje“
Příloha: bod 6.8 priloha 1.pdf
Příloha: bod 6.8 priloha 2.pdf
Příloha: bod 6.8 priloha 3.pdf
Příloha: bod 6.8 priloha 4.pdf
Materiál: 06.9. Poskytnutí finančních dotací v rámci spolupráce s Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Příloha: bod 6.9 priloha 1.pdf
Příloha: bod 6.9 priloha 2.pdf

07. Blok PhDr. Martina Kliky, MBA, DBA, 1. náměstka hejtmana Ústeckého kraje - EO

Materiál: 07.1. Nákup dluhopisů
Příloha: bod 7.1 priloha 1.pdf
Příloha: bod 7.1 priloha 2.pdf
Příloha: bod 7.1 priloha 3.pdf
Příloha: bod 7.1 priloha 4.pdf

08. Blok PhDr. Martina Kliky, MBA, DBA, 1. náměstka hejtmana Ústeckého kraje - SV

Materiál: 08.1. Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací zřizovaných Ústeckým krajem v sociální oblasti
Příloha: bod 8.1 priloha 1.pdf
Příloha: bod 8.1 priloha 2.pdf
Příloha: bod 8.1 priloha 3.pdf
Materiál: 08.2. Dotační program „Podpora sociálních služeb v rámci projektu POSOSUK 4“ – vyhodnocení
Příloha: bod 8.2 priloha 1.pdf
Příloha: bod 8.2 priloha 2.pdf
Příloha: bod 8.2 priloha 3.pdf
Příloha: bod 8.2 priloha 4.pdf
Materiál: 08.3. Revize Metodiky Ústeckého kraje pro poskytování finanční podpory poskytovatelům sociálních služeb v rámci programu POSOSUK 2
Příloha: bod 8.3 priloha 1.pdf
Materiál: 08.4. Dotační program „Podpora sociálních služeb v rámci projektu POSOSUK 2“ – vyhodnocení mimořádného termínu
Příloha: bod 8.4 priloha 1.pdf
Příloha: bod 8.4 priloha 2.pdf
Příloha: bod 8.4 priloha 3.pdf
Příloha: bod 8.4 priloha 4.pdf
Materiál: 08.5. Dotační program „Podpora sociálních služeb v rámci projektu POSOSUK 2“ – vyhlášení 2. mimořádného termínu
Příloha: bod 8.5 priloha 1.pdf
Materiál: 08.6. Plnění Ústeckého krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2015 – 2020
Příloha: bod 8.6 priloha 1.pdf
Příloha: bod 8.6 priloha 2.pdf
Příloha: bod 8.6 priloha 3.pdf
Materiál: 08.7. Poskytnutí finančního daru organizaci WOMEN FOR WOMEN, o.p.s.
Příloha: bod 8.7 priloha 1.pdf
Příloha: bod 8.7 priloha 2.pdf
Příloha: bod 8.7 priloha 3.pdf

09. Blok Jaroslava Foldyny, náměstka hejtmana Ústeckého kraje pro komunikaci s vládou ČR a státními orgány

Materiál: Není písemný podklad

10. Blok RSDr. Stanislava Rybáka, náměstka hejtmana Ústeckého kraje - ZD

Materiál: 10.1. Návrh na rozšíření lékařské pohotovostní služby v Ústeckém kraji v roce 2018
Příloha: bod 10.1 priloha 1.pdf
Příloha: bod 10.1 priloha 2.pdf
Příloha: bod 10.1 priloha 3.pdf
Materiál: 10.2. Dotační program „Podpora zvýšení komfortu pacientů při poskytování akutní lůžkové péče na území Ústeckého kraje – 2017“ – schválení dodatku ke smlouvě
Příloha: bod 10.2 priloha 1.pdf
Příloha: bod 10.2 priloha 2.pdf
Příloha: bod 10.2 priloha 3.pdf
Příloha: bod 10.2 priloha 4.pdf
Materiál: 10.3. Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací zřizovaných Ústeckým krajem v oblasti zdravotnictví
Příloha: bod 10.3 priloha 1.pdf
Příloha: bod 10.3 priloha 2.pdf
Příloha: bod 10.3 priloha 3.pdf
Příloha: bod 10.3 priloha 4.pdf

11. Blok RSDr. Stanislava Rybáka, náměstka hejtmana Ústeckého kraje - SPRP

Materiál: 11.1. Spolufinancování projektů IPRM Doprava, schválených Výborem Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad – schválení žádosti o dotaci - Staženo z programu
Materiál: 11.2. Výkon členských práv sdružení Terezín - město změny, zájmové sdružení právnických osob
Příloha: Bod 11.2 priloha 1.pdf
Příloha: Bod 11.2 priloha 2.pdf
Příloha: Bod 11.2 priloha 3.pdf
Materiál: 11.3. Informace o uzavřených dodatcích ke smlouvám o poskytnutí dotace z Fondu Ústeckého kraje
Materiál: 11.4. Žádosti o finanční příspěvek z Fondu Ústeckého kraje
Příloha: bod 11.4 priloha 1.pdf
Příloha: bod 11.4 priloha 2.pdf
Příloha: bod 11.4 priloha 3.pdf
Materiál: 11.5. Tisková oprava usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 009/10Z/2018 ze dne 29. 01. 2018
Příloha: bod 11.5 priloha 1.pdf

12. Blok Jaroslava Komínka, náměstka hejtmana Ústeckého kraje

Materiál: 12.1. Změna zřizovací listiny Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace
Příloha: bod 12.1 priloha 1.pdf
Materiál: 12.2. Uzavření Smlouvy o vydávání a uznávání přeshraničních jednodenních síťových jízdenek
Příloha: bod 12.2 priloha 1.pdf

13. Blok Mgr. Bc. Petra Šmída, náměstka hejtmana Ústeckého kraje

Materiál: 13.1. PAŽIT – aktualizace programu, pokračování v roce 2018
Příloha: bod 13.1 priloha 1.pdf
Materiál: 13.2. Změna závazných ukazatelů příspěvkových organizací v rámci přenesené působnosti - oblast školství
Příloha: bod 13.2 priloha 1.pdf
Příloha: bod 13.2 priloha 2.pdf
Příloha: bod 13.2 priloha 3.pdf
Příloha: bod 13.2 priloha 4.pdf
Příloha: bod 13.2 priloha 5.pdf
Příloha: bod 13.2 priloha 6.pdf
Materiál: 13.3. Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací Ústeckého kraje – oblast školství
Příloha: bod 13.3 priloha 1.pdf
Materiál: 13.4. Krajská a okresní kola soutěží vyhlášených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR – rozdělení dotace
Příloha: bod 13.4 příloha 1.pdf
Příloha: bod 13.4 příloha 2.pdf

14. Blok PhDr. Ing. Zdeňka Matouše, Ph.D., MBA, člena Rady Ústeckého kraje

Materiál: 14.1. Společné prohlášení k politice soudržnosti – CohesionAlliance pro silnou politiku soudržnosti EU po roce 2020
Příloha: Bod 14.1 příloha 1.pdf
Příloha: Bod 14.1 příloha 2.pdf
Materiál: 14.2. Žádosti o finanční příspěvek z Fondu Ústeckého kraje – Destinační agentury
Příloha: Bod 14.2 příloha 1.pdf

15. Blok Jitky Sachetové, členky Rady Ústeckého kraje - KP

Materiál: 15.1. Zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven Ústeckého kraje
Příloha: bod 15.1 priloha 1.pdf
Příloha: bod 15.1 priloha 2.pdf
Příloha: bod 15.1 priloha 3.pdf
Příloha: bod 15.1 priloha 4.pdf
Materiál: 15.2. Rozdělení finančních prostředků k zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven v Ústeckém kraji na rok 2018
Příloha: bod 15.2 priloha 1.pdf
Materiál: 15.3. Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace č. 17/SML1388/SoPD/KP ze dne 22. 8. 2017 – schválení dodatku
Příloha: bod 15.3 priloha 1.pdf
Příloha: bod 15.3 priloha 2.pdf
Materiál: 15.4. Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace č. 17/SML1405-KP ze dne 21. 7. 2017 – schválení dodatku
Příloha: bod 15.4 priloha 1.pdf
Příloha: bod 15.4 priloha 2.pdf
Materiál: 15.5. Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace č. 16/SML3060 ze dne 8. 8. 2016 – schválení dodatku
Příloha: bod 15.5. priloha 1.pdf
Příloha: bod 15.5. priloha 2.pdf
Materiál: 15.6. Záměr získání pozemků pro rozvoj Archeoskanzenu v Březně u Loun
Příloha: bod 15.6 priloha 1.pdf
Příloha: bod 15.6 priloha 2.pdf
Příloha: bod 15.6 priloha 3.pdf
Materiál: 15.7. Přijetí daru – umělecké sbírky - dodatek č. 2 ke smlouvě
Příloha: bod 15.7 priloha 1.pdf
Příloha: bod 15.7 priloha 2.pdf
Příloha: bod 15.7 priloha 3.pdf
Materiál: 15.8. Informace o stavu plnění závazků Ústavu archeologické památkové péče severozápadních Čech, v.v.i. v roce 2017, vyplývajících z Rozhodnutí o poskytnutí institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace ze dne 5. 1. 2015
Příloha: bod 15.8 priloha 1.pdf
Příloha: bod 15.8 priloha 2.pdf
Příloha: bod 15.8 priloha 3.pdf
Příloha: bod 15.8 priloha 4.pdf
Příloha: bod 15.8 priloha 5.pdf
Příloha: bod 15.8 priloha 6.pdf

16. Blok Jitky Sachetové, členky Rady Ústeckého kraje - ZPZ

Materiál: 16.1. Program pro rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém kraji na období let 2014-2020
Materiál: 16.2. Program podpory rozvoje zemědělství a venkovských oblastí Ústeckého kraje na období let 2014-2020
Materiál: 16.3. Program pro poskytování příspěvků na hospodaření v lesích Ústeckého kraje na období 2014 až 2020
Materiál: 16.4. Fond vodního hospodářství a životního prostředí ÚK – úprava smluvního ujednání
Příloha: bod 16.4 priloha 1.pdf
Příloha: bod 16.4 priloha 2.pdf
Materiál: 16.5. Aktualizace č. 38 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací ÚK
Příloha: bod 16.5 priloha 1.pdf
Materiál: 16.6. Aktualizace č. 39 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací ÚK
Příloha: bod 16.6 priloha 1.pdf
Příloha: bod 16.6 priloha 2.pdf
Materiál: 16.7. Poskytnutí dotace podle čl. 8 odst. 2 Programu pro podporu odpadového hospodářství obcí v Ústeckém kraji na období 2017 až 2025
Příloha: bod 16.7 priloha 1.pdf
Příloha: bod 16.7 priloha 2.pdf
Příloha: bod 16.7 priloha 3.pdf

17. Blok Ing. Ladislava Drlého, člena Rady Ústeckého kraje - MAJ

Materiál: 17.1. Nakládání s majetkem
Příloha: bod 17.1 priloha 7.3.pdf
Příloha: bod 17.1 priloha 10.1.pdf
Příloha: bod 17.1 priloha 10.2.pdf
Příloha: bod 17.1 priloha 10.3.pdf
Příloha: bod 17.1 priloha 3.2.pdf
Příloha: bod 17.1 priloha 10.8.pdf
Příloha: bod 17.1 priloha 5.1.pdf
Příloha: bod 17.1 priloha 2.5.pdf
Příloha: bod 17.1 priloha 2.6.pdf
Příloha: bod 17.1 priloha 2.7.pdf
Příloha: bod 17.1 priloha 10.4.pdf
Příloha: bod 17.1 priloha 10.5.pdf
Příloha: bod 17.1 priloha 9.1.pdf
Příloha: bod 17.1 priloha 3.1.pdf
Příloha: bod 17.1 priloha 2.1.pdf
Příloha: bod 17.1 priloha 2.2.pdf
Příloha: bod 17.1 priloha 2.3.pdf
Příloha: bod 17.1 priloha 2.4.pdf
Příloha: bod 17.1 priloha 8.1.pdf
Příloha: bod 17.1 priloha 8.2.pdf
Příloha: bod 17.1 priloha 8.3.pdf
Příloha: bod 17.1 priloha 8.4.pdf
Příloha: bod 17.1 priloha 7.2.pdf
Příloha: bod 17.1 priloha 2.8.pdf
Příloha: bod 17.1 priloha 2.9.pdf
Příloha: bod 17.1 priloha 2.10.pdf
Příloha: bod 17.1 priloha 2.11.pdf
Příloha: bod 17.1 priloha 2.12.pdf
Příloha: bod 17.1 priloha 2.13.pdf
Příloha: bod 17.1 priloha 6.1.pdf
Příloha: bod 17.1 priloha 4.1.pdf
Příloha: bod 17.1 priloha 2.14.pdf
Příloha: bod 17.1 priloha 7.1.pdf
Příloha: bod 17.1 priloha 3.3.pdf
Příloha: bod 17.1 priloha 8.5.pdf
Příloha: bod 17.1 priloha 10.6.pdf
Příloha: bod 17.1 priloha 10.7.pdf
Příloha: bod 17.1 priloha 5.2.pdf
Materiál: 17.2. Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace Krajská majetková
Příloha: bod 17.2 priloha 1.pdf
Příloha: bod 17.2 priloha 2.pdf

18. Blok Ing. Ladislava Drlého, člena Rady Ústeckého kraje - INV

Materiál: Není písemný podklad

19. Různé

Materiál: Není písemný podklad

20. Blok výborů Zastupitelstva Ústeckého kraje

Materiál: 20.1. Zpráva o činnosti a plnění Plánu práce Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Ústeckého kraje na rok 2017
Příloha: bod 20.1 priloha 1.pdf
Materiál: 20.2. Výbor pro životní prostředí, zemědělství a rozvoj venkova ZUK - Informace o činnosti za rok 2017, Plán činnosti na rok 2018
Příloha: 20.2 priloha 1.pdf
Materiál: 20.3. Výbor pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva Ústeckého kraje – činnost za rok 2017 a plán práce pro 1. pololetí 2018
Příloha: Bod 20.3 priloha 1.pdf
Příloha: Bod 20.3 priloha 2.pdf
Materiál: 20.4. Zpráva o činnosti Kontrolního výboru a plnění plánu práce za rok 2017
Příloha: bod 20.4 priloha 1.pdf
Materiál: 20.5. Výbor pro životní prostředí, zemědělství a rozvoj venkova – zápisy ze zasedání
Příloha: bod 20.5 priloha 1.pdf
Příloha: bod 20.5 priloha 2.pdf
Materiál: 20.6. Zpráva o činnosti Výboru pro národnostní menšiny Zastupitelstva Ústeckého kraje za rok 2017 a Plán práce Výboru pro národnostní menšiny Zastupitelstva Ústeckého kraje na rok 2018
Příloha: bod 20.6 priloha 1.pdf
Příloha: bod 20.6 priloha 2.pdf

21. Diskuse členů Zastupitelstva Ústeckého kraje

Materiál: Není písemný podklad

22. Závěr

Materiál: Není písemný podklad